Asist. dr. Daniela Ribeiro

Asistentka na predmetu Trajnostni razvoj na geografskem modulu doktorskega študija Primerjalni študij idej in kultur. Asistentka z doktoratom na Geografskem inštitutu Antona Melika URC SAZU.daniela.ribeiro@zrc-sazu.si

Izobrazba:

Univerzitetna diploma iz okoljskega inženirstva (University of Trás-os-Montes and Alto Douro, 2007)

Magisterij iz znanosti o okolju (Univerza v Novi Gorici, 2011)

Doktorat iz varstva okolja (Univerza v Ljubljani, 2017)

 

Terensko delo in raziskovalni interesi:

Prva terensko delo je opravljala v Ljubljani in okolici med devetmesečno prakso na Inštitutu za antropološke in prostorske študije ZRC SAZU med letoma 2007 in 2008. Njene raziskave so bile osredotočene na širjenje invazivne rastlinske vrste Fallopia japonica. Leta 2009 je kot del njenega magistrskega študija izvajala terensko delo v Prekmurju, kjer je kartirala vzorce distribucije invazivne rastlinske vrste Robinia pseudoacacia in ovrednotila razloge za njeno širitev. Spomladi 2011 je skupaj s sodelavci iz Biološkega inštituta Jovana Hadžija ZRC SAZU več mesecev kartirala habitatne tipe Bele krajine in Krasa. Zaradi te izkušnje s terenskimi delom so se njena raziskovalna zanimanja preusmerila iz posameznih vrst na raven pokrajin, ki jih je začela razumeti kot celostni koncept. Njen doktorat je bil osredotočen na vpliv pokrajinskih značilnosti na rabo zemljišč in regionalni razvoj kraških regij. Med letoma 2012 in 2016 je bila pogosto na terenu, kartirala rabo zemljišč v tem času in intervjuvala prebivalce Bele krajine. Razmerje med varstvom okolja in družbeno (človekovo) dejavnostjo je bila pri njenih raziskavah najpomembnejša prednostna naloga.

Njena raziskovalna zanimanja vključujejo:

 • spremembe rabe zemljišč,
 • ekosistemske storitve,
 • kulturne pokrajine,
 • varstvo okolja,
 • zavarovana območja,
 • trajnostno upravljanje z zemljišči,
 • trajnostna pokrajina in
 • odnos med človekom in naravo.


Glavna gostovanja:

 • Študentka raziskovalka, Univerzita Komenského v Bratislave (2005-2006);
 • Študentka raziskovalka, ZRC SAZU Inštitut za antropološke in prostorske študije (2007-2008);
 • Gostujoča raziskovalka, Eötvös Loránd Tudományegyetem (2009);
 • Gostujoča raziskovalka, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (2010).

Drugo:

 • Članica Reda inženirjev (regulatorni in licenčni organ za poklic inženirja na Portugalskem);
 • Članica Vzhodnoalpskega in dinarskega društva za vegetacijsko ekologijo – EADSVE;
 • Članica Mednarodnega združenja za pokrajinsko ekologijo – IALE;
 • Članica Interdisciplinarne skupine za storitve ekosistema – INTERECOS ZRC SAZU.

Izbrane publikacije:

 • Smrekar, A., Polajnar Horvat, K. in Ribeiro, D. 2020. Stakeholder analysis for (Mediterranean) wetland governance: the case of Ljubljansko Barje Nature Park, Slovenia. V: Nared, J. in Bole, D. (ur.), Participatory research and planning in practice. The Urban Book Series. Springer, str. 313-320.
 • Gabrovec, M., Kumer, P., Ribeiro, D. in Šmid Hribar, M. 2020. Land use in Slovenia. V: Perko D., Ciglič R. in Zorn M. (ur.), The Geography of Slovenia. World Regional Geography Book Series. Springer, str. 279-290.
 • Smrekar, A., Polajnar Horvat, K. in Ribeiro, D. 2020. Slovenia’s protected areas. V: Perko D., Ciglič R. in Zorn M. (ur.), The Geography of Slovenia. World Regional Geography Book Series. Springer, str. 313-320.
 • Polajnar Horvat, K. in Ribeiro, D. 2019. Izzivi v turističnem sektorju: kako se evropske turistične destinacije soočajo s preturizmom. Geografski vestnik 91(1): 81-94.
 • Ribeiro, D. in Šmid Hribar, M. 2019. Assessment of land-use changes and their impacts on ecosystem services in two Slovenian rural landscapes. Acta Geographica Slovenica 59(2): 143-159.
 • Breg Valjavec, M., Zorn, M. in Ribeiro, D. 2018. Mapping war geoheritage: recognising geomorphological traces of war. Open geosciences 10: 385-394.
 • Breg Valjavec, M., Ciglič, R., Oštir, K. in Ribeiro, D. 2018. Modelling habitats in karst landscape by integrating remote sensing and topography data. Open Geosciences 10: 137-156.
 • Breg Valjavec, M., Ribeiro, D. in Čarni, A. 2017. Vegetation as the bioindicator of human-induced degradation in karst landscape: case study of waste-filled dolines. Acta carsologica 46(1): 95-110.
 • Ribeiro, D., Somodi, I. in Čarni, A. 2016. Transferability of a predictive Robinia pseudacacia distribution model in northeast Slovenia. Acta geographica Slovenica 56(1): 25-43.
 • Ribeiro, D., Burnet, J. E. in Torkar, G. 2013. Four windows on borderlands: dimensions of place defined by land cover change data from historical maps. Acta geographica Slovenica 53(2): 317-342.
 • Somodi, I., Čarni, A., Ribeiro, D. in Podobnikar, T. 2012. Recognition of the invasive species Robinia pseudacacia from combined remote sensing and GIS sources. Biological Conservation 150(1): 59-67.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI