Doc. dr. Jerica Snoj

Samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, docentka za slovenski jezik.


01 4706 170
jesnoj@zrc-sazu.si

Izobrazba:

 • Univerzitetna diploma iz slovenskega jezika s književnostjo in iz muzikologije (Univerza v Ljubljani)
 • Magisterij s področja jezikoslovja (Univerza v Ljubljani 2003)
 • Doktorat s področja jezikoslovja (Univerza v Ljubljani 2009)

 

Raziskovalni interesi:

 • leksikalno pomenoslovje (metaforični pomenski prenosi, sinonimija; besednovrstna kategorizacija v poimenovalnem sistemu)
 • leksikografija (leksikografska teorija in praktično slovaropisje; vloga slovnice pri pomenskem opisu v slovarskem priročniku)Sodelovanje pri pomembnejših projektih:

 • Slovar slovenskega knjižnega jezika (urednica in pregledovalka pri 3. in 4. knjigi)
 • Slovar v Slovenskem pravopisu 2001 (urednica)
 • Sinonimni slovar slovenskega jezika (v pripravi za tisk; soavtorica in glavna urednica)

 • Snoj, J. 2004: Tipologija slovarske večpomenskosti slovenskih samostalnikov. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
 • Snoj, J. 2005: Kategorialne pomenske lastnosti in tipologiziranje slovarske večpomenskosti. Slovenski jezik – Slovene Linguistic Studies 5. 68-84.
 • Snoj, J. 2006: Metonimični pomeni: sintagmatski vidik. Slavistična revija 54. Posebna številka. 73-86.
 • Snoj, J. 2010: Metafora v leksikalnem sistemu. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
 • Snoj, J. 2011: Pomenske značilnosti antropomorfnega povedkovnika. Slovenski jezik – Slovene Linguistic Studies 8. 45-64.
 • Snoj, J. 2013: Slovnica v slovaropisju. Slavistika v regijah – Nova Gorica. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije. 79-84.
 • Snoj, J. 2013: Označevanje v slovarskem priročniku med jezikoslovno teorijo in slovaropisno prakso. Družbena funkcijskost jezika (ur. A. Žele). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 397-402.
 • Snoj, J. 2015: Ubeseditvena variantnost v luči slovnične metafore. Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis (ur. M. Smolej). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 679-686.
 • Snoj, J. 2015: Od definicije besedne vrste v slovnici do besednovrstne oznake v slovarju. Slovenski jezik – Slovene linguistic studies, 2015, 10. 139-151.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Etimološka in dialektološka leksikologija in leksikografija

Red. prof. dr. Marko Snoj,

Red. prof. dr. Jožica Škofic,

ECTS: 6

Korpusni pristop in jezikovne tehnologije v leksikografiji

Izr. prof. dr. Tomaž Erjavec,

Izr. prof. dr. Darja Fišer,

ECTS: 6

Leksikologija, leksikografija in slovničarstvo sodobnega jezika

Izr. prof. dr. Nataša Jakop,

Red. prof. dr. Andreja Žele,

ECTS: 6

Normativnost in sociolingvistika v slovarjih, slovnicah in pravopisih

Izr. prof. dr. Helena Dobrovoljc,

Doc. dr. Nataša Gliha Komac,

ECTS: 6

Terminologija in terminografija

Doc. dr. Mojca Žagar Karer,

Doc. dr. Mateja Jemec Tomazin,

ECTS: 6