OPIS PREDMETA

Arheološke analize nekeramičnih najdb železne dobe


Program:

Primerjalni študij idej in kultur (3. stopnja)

Modul:
Tisočletja med Jadranom in Podonavjem

Koda predmeta: 13
Letnik: Brez letnika

 


Nosilec
Izr. prof. dr. Anton Velušček

ECTS: 6

Obseg: predavanja 60 ur, seminar 30 ur
Vrsta predmeta: splošno izbirni
Jeziki: slovenščina, angleščina
Metode poučevanja in učenja: predavanja, seminar

 

Učni načrt predmeta

 

Vsebina

1. Metode raziskovanja nekeramičnih arheoloških najdb:

 • arheološki viri, tipologija, kronologija, razprostranjenost, namembnost.

 

2. Kovinske najdbe:

 • orožje;
 • deli noše;
 • orodje;
 • pribor;
 • konjska oprema;
 • vozovi;
 • posode.

 

3. Nekovinske in uvožene najdbe:

 • steklene in jantarne najdbe;
 • koščene najdbe;
 • lesene najdbe;
 • uvožene najdbe.

 

Temeljni literatura in viri

Halštatska doba

 • Božič, D. 2010. Zum Panzergrab von Stična und der Verlässlichkeit der Grabzusammenhänge in der Sammlung Mecklenburg. Acta Praehistorica et Archaeologica 42: 155–172.
 • Božič, D. 2016. Graves from the Certosa Phase in Early Iron Age Barrow 48 at Stična. Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 33: 155-170.
 • Božič, D., A. Gaspari in D. Pirkmajer 2020. Poznohalštatska grobova s Kovka nad Hrastnikom v Zasavju. Arheološki vestnik 71: 499-525.
 • Carniola Archaeologica 1, 1986; 3, 1993 – 5, 2000; 7, 2013. Novo mesto.
 • Dular, J. 2003. Halštatske nekropole Dolenjske. Ljubljana.
 • Dular, J. in S. Tecco Hvala ur. 2018. Železnodobno naselje Most na Soči. Razprave. Zbirka Opera Instituti archaeologici Sloveniae 34. Ljubljana.
 • Egg, M. 1986. Italische Helme. Studien zu den älter eisenzeitlichen Helmen Italiens und der Alpen. Mainz.
 • Egg, M. 1996. Das hallstattzeitliche Fürstengrab von Strettweg bei Judenburg in der Obersteiermark. Mainz.
 • Egg, M. in D. Kramer ur. 2013. Die hallstattzeitlichen Fürstengräber von Kleinklein in der Steiermark. Der Kröllkogel. Mainz.
 • Gabrovec, S. 1987. Jugoistočnoalpska regija sa zapadnom Panonijom. Dolenjska grupa, Svetolucijska grupa, Notranjska grupa in Ljubljanska grupa. V: Praistorija jugoslavenskih zemalja 5, Željezno doba, Sarajevo: 29-181.
 • Gabrovec, S. 1999. 50 Jahre Archäologie der älteren Eisenzeit in Slowenien. Arheološki vestnik 50: 145-188.
 • Gabrovec, S. 2006. Stična 2/1, Gomile starejše železne dobe. Katalog. Ljubljana.
 • Glasperlen der vorrömischen Eisenzeit 1, 1983 – 4, 1995. Mainz, Espelkamp.
 • Grahek, L. in O. Kovač 2020. Podzemelj: železnodobno središče v Beli krajini v luči novih raziskav. Arheološki vestnik 71: 435-467.
 • Gutjahr, C. in G. Tiefengraber ur. 2015. Beiträge zu Hallstattzeit am Rande der Südostalpen. Rahden/Westf.
 • Guštin, M. 1979. Notranjska. K začetkom železne dobe na severnem Jadranu. Ljubljana.
 • Guštin, M. in A. Preložnik 2005. Sajevce. Arheološki vestnik 56: 113-168.
 • Hochdorf 1, 1985 – 6, 2006. Stuttgart.
 • Lucke, W. in O.-H. Frey 1962. Die Situla in Providence (Rhode Island). Ein Beitrag zur Situlenkunst des Osthallstattkreises. Berlin.
 • Marzatico, F. in P. Gleirscher ur. 2004. Guerrieri, principi ed eroi fra il Danubio e il Po dalla Preistoria all’Alto Medioevo. Trento.
 • Pettarin, S. 2006. Le necropoli di San Pietro al Natisone e Dernazzacco. Roma.
 • Prähistorische Bronzefunde, Abt. I-XX. München, Stuttgart.
 • Svoljšak, D. in J. Dular 2016. Železnodobno naselje Most na Soči: gradbeni izvidi in najdbe. Zbirka Opera Instituti archaeologici Sloveniae 33. Ljubljana.
 • Šmit, Ž., B. Laharnar in P. Turk 2020. Analysis of prehistoric glass from Slovenia. Journal of archaeological science: reports 29, art. no. 102114.
 • Tecco Hvala, S., J. Dular in E. Kocuvan 2004. Železnodobne gomile na Magdalenski gori. Ljubljana.
 • Tecco Hvala, S. in B. Škvor Jernejčič 2017. Molnik pri Ljubljani v železni dobi. Zbirka Opera Instituti archaeologici Sloveniae 36. Ljubljana.
 • Teržan, B. 1976. Certoška fibula. Arheološki vestnik 27: 317-536.
 • Teržan, B. 1990. Starejša železna doba na Slovenskem Štajerskem. Ljubljana.
 • Teržan, B., E. Borgna in P. Turk 2016. Depo iz Mušje jame pri Škocjanu na Krasu: depojske najdbe bronaste in železne dobe na Slovenskem III. Katalogi in monografije 42. Ljubljana.
 • Tomedi, G. 2004. Das hallstattzeitliche Gräberfeld von Frög. Budapest.
 • Trachsel, M. 2004. Untersuchungen zur relativen und absoluten Chronologie der Hallstattzeit. Bonn.
 • Turk, P. 2020. Pod površino polnoročajnih mečev železnodobne dolenjske skupine. Arheološki vestnik 71: 555-567.

 

Latenska doba

 • Božič, D. 1999. Die Erforschung der Latènezeit in Slowenien seit Jahr 1964. Arheološki vestnik 50: 189-213.
 • Božič, D. in M. Feugère 2004. Les instruments de l’écriture. Gallia 61: 21-41.
 • Brunaux, J.-L. in A. Rapin 1988. Gournay 2, Boucliers et lances. Dépôts et trophées. Paris.
 • Déchelette, J. 1927. Manuel d’archéologie préhistorique, celtique et gallo-romaine 4, Second âge du fer ou époque de La Tène. Paris.
 • Demetz, S. 1999. Fibeln der Spätlatène- und frühen römischen Kaiserzeit in den Alpenländern. Rahden/Westf.
 • Dizdar, M. 2013. Zvonimirovo Veliko polje. Groblje latenske kulture 1. Zagreb.
 • Endert, D. van 1991. Die Bronzefunde aus dem Oppidum von Manching. Stuttgart.
 • Feugère, M. 1994. Les casques antiques. Paris.
 • Feugère, M. in C. Rolley ur. 1991. La vaisselle tardo-républicaine en bronze. Dijon.
 • Gebhard, R. 1989. Der Glasschmuck aus dem Oppidum von Manching. Stuttgart.
 • Gebhard, R. 1991. Die Fibeln aus dem Oppidum von Manching. Stuttgart.
 • Gostenčnik, K. 2005. Die Beinfunde vom Magdalensberg. Klagenfurt.
 • Guštin, M. 1991. Posočje. Posočje in der jüngeren Eisenzeit. Ljubljana.
 • Jacobi, G. 1974. Werkzeug und Gerät aus dem Oppidum von Manching. Wiesbaden.
 • Lejars, Th. 1994. Gournay 3, Les fourreaux d’épée. Paris.Lejars, T. 2013. La Tène: La collection Schwab (Bienne, Suisse). Lausanne.
 • Schönfelder, M. 2002. Das spätkeltische Wagengrab von Boé (Dép. Lot-et-Garonne). Mainz.

 

Cilji in kompetence

Nekeramične najdbe predstavljajo zelo pomemben del drobnih najdb na železnodobnih najdiščih, pa naj gre za naselja, kultna mesta, grobišča, zakladne najdbe ali vodna najdišča. Njihovo poznavanje in raziskovanje je ključno za časovno in kulturno opredelitev najdišča, za ugotavljanje gospodarskih in obrtnih dejavnosti, poselitvenih sprememb, noše in vojaške tehnike, trgovinskih tokov, pogrebnih običajev, kultnih praks itd. Nekeramične najdbe obsegajo predmete iz neplemenitih in plemenitih kovin oziroma zlitin, stekla, jantarja, kosti, lesa idr. Glede na namembnost jih lahko razvrstimo v številne skupine. Posebno zvrst predstavljajo uvoženi predmeti sredozemskega izvora.

 

Cilj predmeta je po eni strani temeljita seznanitev z vrstami nekeramičnih najdb in metodami njihovega raziskovanja, po drugi strani pa kot nadgradnja tega uporaba njihove izpovednosti pri rekonstrukciji zgodovinskega dogajanja.

 

Predvideni študijski rezultati

Znanstveni članek.

 

Načini ocenjevanja

Daljši pisni izdelek (70 %), javni nastop ali predstavitev (20 %), končno ocenjevanje (pisni/ustni izpit) (10 %).

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Arheologija zgodnjega srednjega veka

Izr. prof. dr. Benjamin Štular,

ECTS: 6

Arheološke analize nekeramičnih najdb železne dobe

Izr. prof. dr. Anton Velušček,

ECTS: 6

Interdisciplinarno raziskovanje arheoloških najdišč

Izr. prof. dr. Anton Velušček,

ECTS: 6

Koliščarska doba na območju jugovzhodnih Alp

Izr. prof. dr. Anton Velušček,

ECTS: 6

Mlajša kamena in bakrena doba severnega Jadrana

Izr. prof. dr. Anton Velušček,

ECTS: 6

Od drobnih arheoloških najdb do zgodovine

Izr. prof. dr. Janka Istenič,

ECTS: 6

Palinologija

Doc. dr. Maja Andrič,

ECTS: 6

Rimska mesta med Jadranom in Donavo

Izr. prof. dr. Jana Horvat,

ECTS: 6

Romanizacija

Izr. prof. dr. Jana Horvat,

Izr. prof. dr. Janka Istenič,

ECTS: 6

Zakladne najdbe orodja latenske in rimske dobe

Izr. prof. dr. Jana Horvat,

ECTS: 6