OPIS PREDMETA

Arheološke analize nekeramičnih najdb železne dobe


Program:

Primerjalni študij idej in kultur (3. stopnja)

Modul:
Tisočletja med Jadranom in Podonavjem

Koda predmeta: 13
Letnik: Brez letnika

 


Nosilec
Izr. prof. dr. Anton Velušček

ECTS: 6

Obseg: predavanja 60 ur, seminar 30 ur
Vrsta predmeta: splošno izbirni
Jeziki: slovenščina
Metode poučevanja in učenja: predavanja, seminar

 

Cilji in kompetence

Nekeramične najdbe predstavljajo zelo pomemben del drobnih najdb na železnodobnih najdiščih, pa naj gre za naselja, kultna mesta, grobišča, zakladne najdbe ali vodna najdišča. Njihovo poznavanje in raziskovanje je ključno za časovno in kulturno opredelitev najdišča, za ugotavljanje gospodarskih in obrtnih dejavnosti, poselitvenih sprememb, noše in vojaške tehnike, trgovinskih tokov, pogrebnih običajev, kultnih praks itd. Nekeramične najdbe obsegajo predmete iz neplemenitih in plemenitih kovin oziroma zlitin, stekla, jantarja, kosti, lesa idr. Glede na namembnost jih lahko razvrstimo v številne skupine. Posebno zvrst predstavljajo uvoženi predmeti sredozemskega izvora.

Cilj predmeta je po eni strani temeljita seznanitev z vrstami nekeramičnih najdb in metodami njihovega raziskovanja, po drugi strani pa kot nadgradnja tega uporaba njihove izpovednosti pri rekonstrukciji zgodovinskega dogajanja.

 

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni potrebno.

 

Vsebina

1. Metode raziskovanja nekeramičnih arheoloških najdb:

 • arheološki viri, tipologija, kronologija, razprostranjenost, namembnost.

 

2. Kovinske najdbe:

 • orožje;
 • deli noše;
 • orodje;
 • pribor;
 • konjska oprema;
 • vozovi;
 • posode.

 

3. Nekovinske in uvožene najdbe:

 • steklene in jantarne najdbe;
 • koščene najdbe;
 • lesene najdbe;
 • uvožene najdbe.

 

Temeljna literatura in viri

Halštatska doba

 • Božič, D. 2010. Zum Panzergrab von Stična und der Verlässlichkeit der Grabzusammenhänge in der Sammlung Mecklenburg. Acta Praehistrica et Archaeologica 42: 155–172.
 • Carniola Archaeologica 1, 1986; 3, 1993 – 5, 2000; 7, 2013. Novo mesto.
 • Dular, J. 2003. Halštatske nekropole Dolenjske. Ljubljana.
 • Egg, M. 1986. Italische Helme. Studien zu den ältereisenzeitlichen Helmen Italiens und der Alpen. Mainz.
 • Egg, M. 1996. Das hallstattzeitliche Fürstengrab von Strettweg bei Judenburg in der Obersteiermark. Mainz.
 • Egg, M. in D. Kramer ur. 2013. Die hallstattzeitlichen Fürstengräber von Kleinklein in der Steiermark. Der Kröllkogel. Mainz.
 • Gabrovec, S. 1987. Jugoistočnoalpska regija sa zapadnom Panonijom. Dolenjska grupa, Svetolucijska grupa, Notranjska grupa in Ljubljanska grupa. V: Praistorija jugoslavenskih zemalja 5, Željezno doba, Sarajevo: 29-181.
 • Gabrovec, S. 1999. 50 Jahre Archäologie der älteren Eisenzeit in Slowenien. Arheološki vestnik 50: 145-188.
 • Gabrovec, S. 2006. Stična 2/1, Gomile starejše železne dobe. Katalog. Ljubljana.
 • Glasperlen der vorrömischen Eisenzeit 1, 1983 – 4, 1995. Mainz, Espelkamp.
 • Gutjahr, C. in G. Tiefengraber ur. 2015. Beiträge zu Hallstattzeit am Rande der Südostalpen. Rahden/Westf.
 • Guštin, M. 1979. Notranjska. K začetkom železne dobe na severnem Jadranu. Ljubljana.
 • Guštin, M. in A. Preložnik 2005. Sajevce. Arheološki vestnik 56: 113-168.
 • Hochdorf 1, 1985 – 6, 2006. Stuttgart.
 • Lucke, W. in O.-H. Frey 1962. Die Situla in Providence (Rhode Island). Ein Beitrag zur Situlenkunst des Osthallstattkreises. Berlin.
 • Marzatico, F. in P. Gleirscher ur. 2004. Guerrieri, principi ed eroi fra il Danubio e il Po dalla Preistoria all’Alto Medioevo. Trento.
 • Pettarin, S. 2006. Le necropoli di San Pietro al Natisone e Dernazzacco. Roma.
 • Prähistorische Bronzefunde, Abt. I-XX. München, Stuttgart.
 • Tecco Hvala, S., J. Dular in E. Kocuvan 2004. Železnodobne gomile na Magdalenski gori. Ljubljana.
 • Teržan, B. 1976. Certoška fibula. Arheološki vestnik 27: 317-536.
 • Teržan, B. 1990. Starejša železna doba na Slovenskem Štajerskem. Ljubljana.
 • Tomedi, G. 2004. Das hallstattzeitliche Gräberfeld von Frög. Budapest.
 • Trachsel, M. 2004. Untersuchungen zur relativen und absoluten Chronologie der Hallstattzeit. Bonn.

Latenska doba

 • Božič, D. 1999. Die Erforschung der Latènezeit in Slowenien seit Jahr 1964. Arheološki vestnik 50: 189-213.
 • Božič, D. in M. Feugère 2004. Les instruments de l’écriture. Gallia 61: 21-41.
 • Brunaux, J.-L. in A. Rapin 1988. Gournay 2, Boucliers et lances. Dépôts et trophées. Paris.
 • Déchelette, J. 1927. Manuel d’archéologie préhistorique, celtique et gallo-romaine 4, Second âge du fer ou époque de La Tène. Paris.
 • Demetz, S. 1999. Fibeln der Spätlatène- und frühen römischen Kaiserzeit in den Alpenländern. Rahden/Westf.
 • Dizdar, M. 2013. Zvonimirovo Veliko polje. Groblje latenske kulture 1. Zagreb.
 • Endert, D. van 1991. Die Bronzefunde aus dem Oppidum von Manching. Stuttgart.
 • Feugère, M. 1994. Les casques antiques. Paris.
 • Feugère, M. in C. Rolley ur. 1991. La vaisselle tardo-républicaine en bronze. Dijon.
 • Gebhard, R. 1989. Der Glasschmuck aus dem Oppidum von Manching. Stuttgart.
 • Gebhard, R. 1991. Die Fibeln aus dem Oppidum von Manching. Stuttgart.
 • Gostenčnik, K. 2005. Die Beinfunde vom Magdalensberg. Klagenfurt.
 • Guštin, M. 1991. Posočje. Posočje in der jüngeren Eisenzeit. Ljubljana.
 • Jacobi, G. 1974. Werkzeug und Gerät aus dem Oppidum von Manching. Wiesbaden.
 • Lejars, Th. 1994. Gournay 3, Les fourreaux d’épée. Paris.Lejars, T. 2013. La Tène : La collection Schwab (Bienne, Suisse). Lausanne.
 • Schönfelder, M. 2002. Das spätkeltische Wagengrab von Boé (Dép. Lot-et-Garonne). Mainz.

 

Načini ocenjevanja

Aktivno sodelovanje pri predavanjih in seminarjih, priprava seminarske naloge in izpit.

Ocenjevanje kompetenc:

 • S seminarsko nalogo študentje in študentke pokažejo sposobnost analitičnega razumevanja problematike, kompetence pri izboru literature, sposobnost analitičnega in kritičnega razmišljanja, spretnost argumentiranja in nivo uporabe pisne besede.
 • Ustni izpit je namenjen ocenjevanju pridobljenega znanja, ki ga je študentka ali študent pridobil na predavanjih, pri branju in analiziranju obvezne in dodatne literature, ter sposobnosti razumevanja in podajanja obravnavane snovi.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Arheologija zgodnjega srednjega veka ǀ

Doc. dr. Benjamin Štular,

ECTS: 6

Arheološke analize nekeramičnih najdb železne dobe ǀ

Izr. prof. dr. Anton Velušček,

ECTS: 6

Interdisciplinarno raziskovanje arheoloških najdišč ǀ

Izr. prof. dr. Anton Velušček,

ECTS: 6

Koliščarska doba na območju jugovzhodnih Alp ǀ

Izr. prof. dr. Anton Velušček,

ECTS: 6

Mlajša kamena in bakrena doba severnega Jadrana ǀ

Izr. prof. dr. Anton Velušček,

ECTS: 6

Od drobnih arheoloških najdb do zgodovine ǀ

Izr. prof. dr. Janka Istenič,

ECTS: 6

Palinologija ǀ

Doc. dr. Maja Andrič,

ECTS: 6

Rimska mesta med Jadranom in Donavo ǀ

Izr. prof. dr. Jana Horvat,

ECTS: 6

Romanizacija ǀ

Izr. prof. dr. Jana Horvat,

Izr. prof. dr. Janka Istenič,

ECTS: 6

Zakladne najdbe orodja latenske in rimske dobe ǀ

Izr. prof. dr. Jana Horvat,

ECTS: 6