OPIS PREDMETA

Izročilo in etika


Program:

Primerjalni študij idej in kultur (3. stopnja)

Modul:
Slovenske študije – tradicija in sodobnost

Koda predmeta: 40

Letnik: Brez letnika


Nosilec
Red. prof. dr. Edvard Kovač

ECTS: 6

Obseg: predavanja 60 ur, seminar 30 ur

Vrsta predmeta: izbirni 

Jeziki: slovenščina 

Metode poučevanja in učenja: predavanja, seminar 

Cilji in kompetence

Študentke in študentje naj bi osvojili dvoje osnovnih pojmovnih razločevanj. Prvič: pojmovanje tradicije kot izročanja kulturne in nravstvene dediščine na eni strani in ponovno odkrivanje in ustvarjalno bogatnje vrednot omike in etičnosti na drugi strani. Drugič: prišli naj bi do samostojnega razločevanja med stalno naravnostjo k dobremu, o katerem govori občeveljavna etika, in pa praktičnim ter spreminajočim udenjanjem te etike v moralnih zahtevah slovenskega izročila, zgodovine in mentalitete.

 

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni potrebno.

 

Vsebina

 • Izročilo: 
  • občekulturni fenomen izročila; 
  • dvojna definicija tradicije; 
  • tradicija kot izročanje znanja in vrednot; 
  • tradicija kot ponovno odkrivanje in bogatenje vrednot. 
 • Etika: 
  • osnovni pojem etike; 
  • temeljno razlikovanje dobrega in zla; 
  • temeljne etične vrednote; 
  • univerzalnost etičnih norm. 
 • Morala: 
  • definicija morale; 
  • zgodovinsko prebujanje in razvoj morale; 
  • perspektiva moralnega razvoja v luči temeljnih etičnih načel. 
 • Povezanost izročila in etike: 
  • pomebnost etike za oblikovanje izročila; 
  • izročilo kot temelj etične ustaljenosti in obvezujočnosti; 
  • pomen izročila za uveljavitev racionalnosti pri oblikovanje etične kulture; 
  • etična svoboda kot vrednotenje izročila. 
 • Etične vrednote, ki jih zagotavlja izročilo: 
  • spoštovanje človekove avtonomije; 
  • razvijanje vzajemne odgovornosti; 
  • dostojansvo človekove osebe; 
  • prehod od osamljenosti subjekta k medosebnemu odnosu. 
 • Etika in izročilo pri Slovencih: 
  • od kod etični rigorizem pri Slovencih? 
  • vpliv in navzočnost protestantske etike; 
  • vpliv kultrunega izročila pri oblikovanju interpersonalne slovenske etike; 
  • vpliv kulturne krajine na obllikovanje slovenskega izročila in etike. 
 • Etika in izročilo v pretresu postmoderne ( po P. Ricoeur-ju): 
  • iskanje temeljne razlike, ki se javlja v slovenskem izročilu; 
  • potrditev lastne istovetnosti v odnosu do drugega; 
  • odnos do obličja drugega kot temeljna paradigma novih medosebnih odnosov; 
  • od sakralnosti do svetega. 
 • Simboli izročila in etike v prihodnosti ( po E. Levinas-u): 
  • trpeči in nova etična pred-zavest; 
  • otrok in razodetje nove odgovornosti; 
  • ženska in gostoljubje nekončnih razsežnosti; 
  • bližina živali in rastlin kot govorica podarjenosti. 

 

Temeljna literatura in viri

 • Girard, R. 1972. La Violence et Sacré, Paris: Grasset.
 • Levi Strauss, Cl. 1962. La Pensée sauvage, Paris: Plon.
 • Levinas, E. 1998. Etika in nekončno. Čas in drugi, Ljubljana: Tretji dan – Družina, Ljubljana.
 • Ricoeur, P. 1990. Soi-meme comme un autre, Paris: Seuil.
 • Vidal, J. 1990. Sacré, Symbole, Creativitée, Louvain-la-neuve: Centre d’hitoire des religions.
 • Kovač, E. 1992. Slovenska nacionalna zavest, Ljubljana: Družina.

 

Načini ocenjevanja

 • Navzočnost in aktivno sodelovnje na predavanjih in vajah. 
 • Pisni izdelek seminarske naloge in njen zagovor.
 • Ustni izpit iz celotne snovi predmeta.

 

Ocenjevanje kompetenc: 

 • S seminarsko nalogo se ocenjuje pridobljeno znanje iz dodatne literature ter sposobnost samostojnega razmišljanja ter znastvenega razpravljanja.
 • Ustni izpit pokaže splošno znanje premeta, obvladovanje temeljnih pojmov in sposobnost samostojnega argumentiranja.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Ekokultura: živali in narava v folklori, literaturi in kulturi ǀ

Izr. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič,

ECTS: 6

Govorica predmetov – poglavja iz materialne kulture Slovencev ǀ

Red. prof. dr. Maja Godina Golija,

ECTS: 6

Izročilo in etika ǀ

Red. prof. dr. Edvard Kovač,

ECTS: 6

Ljudsko in umetno – folkloristični in medbesedilni vidiki ǀ

Izr. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič,

ECTS: 6

Medbesedilnost in kulturni spomin ǀ

Red. prof. dr. Marko Juvan,

ECTS: 6

Ritualnost ǀ

Izr. prof. dr. Jurij Fikfak,

ECTS: 6

Slovenski izseljenci med tradicijo in sodobnostjo ǀ

Izr. prof. dr. Marina Lukšič Hacin,

ECTS: 6

Tragedija v gledališču, kulturi in družbi ǀ

Prof. dr. Krištof Jacek Kozak,

ECTS: 6

Vloga ženske v slovenski družbi in kulturi ǀ

Izr. prof. dr. Mirjam Milharčič Hladnik,

ECTS: 6