OPIS PREDMETA

Projektni management


Program:

Okoljske in regionalne študije (3. stopnja)

Modul:
Biodiverziteta in ekologija (3. stopnja)
Paleobiologija in sedimentarna geologija (3. stopnja)
Regionalne študije (3. stopnja)

Koda predmeta: DI001
Letnik: 2. letnik


Nosilec
Doc. dr. Janez Nared

ECTS: 6

Obseg: predavanja 30 ur, seminar 30 ur, samostojno delo 120 ur
Vrsta predmeta: skupni izbirni
Jeziki: slovenski, angleški
Metode poučevanja in učenja: predavanja, seminarji, e-izobraževanje

 

Učni načrt predmeta (prenesi)

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Končana druga bolonjska stopnja ustrezne smeri ali univerzitetni študij VII stopnje.

 

Vsebina:

 • Vrste, značilnosti in življenjski cikel projektov
 • namen, obseg in cilji projektov
 • udeleženci projektov in njihove vloge
 • osebnostne lastnosti in veščine managerjev projektov
 • začetek/snovanje projekta – proces snovanja in naročilo projekta, programi pridobivanja sredstev za projekte
 • planiranje aktivnosti, rokov, stroškov, ljudi in drugih virov in obvladovanje projektnih tveganj
 • deležniki projekta, pristojnosti in odgovornosti
 • vodenje projektnega tima – stili vodenja, timsko delo, motiviranje, komuniciranje v timu, reševanje konfliktov
 • spremljanje in vrednotenje projekta
 • zaključevanje projekta, dokumentiranje, administrativni zaključek, razpustitev tima

 

Temeljni literatura in viri:

 • Zwikael, O, Smyrk, J. R. (eds.) (2019) Project Management. A Benefit Realisation Approach. Cham: Springer Nature.
 • A Guide to the Project Management Body of Knowledge (6th edition), Project Management Institute, 2017.
 • Stare, A. (2011). Projektni management: teorija in praksa. Agencija Poti.
 • Hauc, A. (2007). Projektni management, 2., spremenjena in dopolnjena izdaja. GV založba.
 • Heagney, J. (2012). Fundamentals of project management. Amacom.
 • Burke R. (2006). Project management : planning and control Techniques. Burke Pub.
 • Gray, C.F., Larson, E.W. (2006). Project management : the managerial process. McGraw-Hill/Irwin.

 

Cilji in kompetence:

Namen predmeta je seznaniti študente s koncepti projektnega managementa. Predmet bo opredelil osnovne pojme, metode, tehnike in procese na področju projektnega managementa.
Razvijal bo sposobnosti reševanja problemov z rabo znanstvenih metod in sposobnosti rabe znanj in veščin v praksi. Pridobljena znanja bodo študentom koristila pri izvajanju raziskovalnih projektov, kot tudi pri načrtovanju in izvajanju razvojnih projektov v regijah.

 

Predvideni študijski rezultati:

 • poznavanje teorij, konceptov, modelov in metod s področja projektnega managementa
 • sposobnost opredeljevanja ključnih razvojnih teženj, navezava le teh na razvojne teorije ter njihova aplikacija s pomočjo postopkov projektnega managementa
 • sposobnost prepoznavanja ključnih akterjev ter načinov za njihovo vključevanje v razvojne procese
 • identificiranje metodoloških pristopov pri iskanju razvojnih rešitev

 

Načini ocenjevanja:

Izpit (40 %), projekt (60 %).

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI