OPIS PREDMETA

Razvoj in upravljanje regij


Program:

Okoljske in regionalne študije (3. stopnja)

Modul:
Biodiverziteta in ekologija (3. stopnja)
Paleobiologija in sedimentarna geologija (3. stopnja)
Regionalne študije (3. stopnja)

Koda predmeta: DI004
Letnik: Brez letnika


Nosilec / Nosilka
Doc. dr. Janez Nared

ECTS: 6

Obseg: predavanja 60 ur, samostojno delo 120 ur
Vrsta predmeta: skupni izbirni
Jeziki: slovenski, angleški
Metode poučevanja in učenja: predavanja, individualno delo

 

Učni načrt predmeta (prenesi)

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Končana druga bolonjska stopnja ustrezne smeri ali univerzitetni študij VII stopnje.

 

Vsebina:

 • Regionalni razvoj in regionalna politika: definicije, cilji, strategije, instrumenti
 • teorije regionalnega razvoja ((neo)klasična in endogena teorija gospodarske rasti, …)
 • koncepti regionalnega razvoja
 • regionalni management in upravljanje regij
 • government vs. governance
 • regionalni kapital
 • razvojni cikel: planiranje, izvajanje, spremljanje, vrednotenje
 • regionalne politike v Sloveniji in v primerljivih državah (Finska, Avstrija, Danska, Irska …)
 • institucije
 • četverna vijačnica
 • regionalni/lokalni trgi dela
 • regionalne inovacijske strategije (pametna specializacija)
 • Industrija 4.0
 • digitalizacija (IKT, nove tehnologije, novi poslovni modeli, vpliv na regionalni razvoj)
 • aktivno staranje in srebrna ekonomija
 • prožnost regij

 

Temeljni literatura in viri:

 • Sotarauta, M., Beer, A. (eds.) 2021: Handbook on City and Regional Leadership. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. (selected chapters)
 • Dutt, A. K., Mookherjee, D., Thakur, R. R., Sommers, B., Benhart, J. 2020: Regional Development and Planning: An Overview. Urban and Regional Planning and Development pp 23-58. Cham: Springer.
 • Passi, A., Harrison, J., Jones, M. 2018: Handbook on the Geographies of Regions and Territories. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. (selected chapters)
 • Clark, J. 2014: Working Regions. Reconnecting Innovation and Production in the Knowledge Economy. Routledge.
 • Huggins, R. (ed.), Thompson, P. (ed.) 2017: Handbook of Regions and Competitiveness: Contemporary Theories and Perspectives on Economic Development. Edward Elgar.
 • Pike, A.; Rodriguez-Pose, A., Tomaney, J. 2017: Local and Regional Development: second edition. Routledge.
 • OECD, 2018: Rethinking Regional Development Policy-making. OECD.
 • OECD, 2018: Job Creation and Local Economic Development 2018: Preparing for the Future of Work. OECD.
 • Cooke, P. (ed.), 2014: Re-framing Regional Development. Evolution, Innovation and Transition. Routledge.
  ● Jones, M. (ed.), Paasi, A. (ed.) 2015: Regional Worlds: Advancing the Geography of Regions. Routledge.
 • Rodríguez-Pose, A. 2009: Do institutions matter for regional development in the EU? London School of Economics.
 • OECD, 2011: OECD Territorial Reviews: Slovenia 2011. OECD.
 • OECD, 2012: Promoting Growth in All Regions: Lessons from across of OECD. OECD.
 • OECD, 2014: Regional Outlook 2014: Regions and Cities: Where Policies and People Meet. OECD.
 • Bellini, N., Danson, M., Halkier, H. 2013: Regional Development Agencies: The Next Generation? Networking, Knowledge and Regional Policies. Routledge

 

Cilji in kompetence:

Predmet bo študente usmeril v preučevanje razvojnih procesov v regijah, pri čemer bodo študenti prepoznavali ključne akterje, politike ter smernice razvoja ter jih razlagali s pomočjo sodobnih razvojnih konceptov ter teorij. Pri tem bo preučevanje usmerjeno v strukturne in procesne vidike razvoja, in sicer bodo študenti na podlagi poznavanja prostorskih, socialnih in ekonomskih dejavnikov prepoznavali dobre prakse razvoja in upravljanja regij.

 

Predvideni študijski rezultati:

 • poznavanje teorij, konceptov, modelov in metod s področja regionalnih študij
 • sposobnost opredeljevanja ključnih razvojnih teženj ter navezava le teh na razvojne teorije
 • sposobnost prepoznavanja ključnih akterjev ter načinov za njihovo vključevanje v razvojne procese
 • identificiranje metodoloških pristopov, s katerimi je možna znanstvena obravnava razvojnih procesov na izbranem območju

 

Načini ocenjevanja:

Ustni izpit (100 %)

 

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI