OPIS PREDMETA

Zakladne najdbe orodja latenske in rimske dobe


Program:

Primerjalni študij idej in kultur (3. stopnja)

Modul:
Tisočletja med Jadranom in Podonavjem

Koda predmeta: 21
Letnik: Brez letnika


Nosilka
Izr. prof. dr. Jana Horvat

ECTS: 6

Obseg: predavanja 60 ur, seminar 30 ur
Vrsta predmeta: splošno izbirni
Jeziki: slovenščina, angleščina
Metode poučevanja in učenja: predavanja, seminar

 

Učni načrt predmeta

 

Vsebina

Kritično bomo ovrednotili objave zakladnih najdb in sintetično literaturo o orodju in priboru. Podrobno bomo analizirali sestavo zakladnih najdb, ki jih npr. v Sloveniji lahko delimo na najdbe poljedelskega orodja, najdbe orodja za obdelavo lesa in najdbe z mešano sestavo in študentke ter študente seznanili z možnimi vzroki zakopa. Izčrpno bomo predstavili značilne zakladne najdbe latenske in rimske dobe ter tipologijo, kronologijo, razprostranjenost in namembnost izbranih vrst orodja.

 

1. Zakladne najdbe orodja kot vir za preučevanje gospodarskih dejavnosti in obrti:

 • zgodovina raziskav;
 • kronološki problemi;
 • sestava zakladnih najdb orodja;
 • možni vzroki zakopa.

 

2. Latenska doba:

 • zakladne najdbe po območjih: srednja Evropa, Slovenija;
 • tipologija, kronologija, razprostranjenost in namembnost izbranih vrst orodja.

 

3. Rimska doba:

 • zakladne najdbe po območjih: jugovzhodna Evropa, srednja Evropa, zahodna Evropa, Slovenija
 • Tipologija, kronologija, razprostranjenost in namembnost izbranih vrst orodja

 

Temeljni literatura in viri

 • Božič, D. 2007. The reconstruction and analysis of the Late La Tène hoard of iron tools from Vrhovlje pri Kojskem above the Soča valley. V: Le valli del Natisone e dell’Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico, Roma: 225–235.
 • Bataille, G. in J.-P. Guillaumet ur. 2006. Les dépôts métalliques au second âge du Fer en Europe tempérée. Bibracte.
 • Bitenc, P. in T. Knific ur. 2001. Od Rimljanov do Slovanov. Predmeti. Ljubljana.
 • Božič, D. 2005. Die spätrömischen Hortfunde von der Gora oberhalb von Polhov Gradec. Arheološki vestnik 56: 293-368.
 • Depoty a symboly 2014. V: Moravské křižovatky, Brno: 615–737.
 • Dolenz, H. 1998. Eisenfunde aus der Stadt auf dem Magdalensberg. Klagenfurt.
 • Duvauchelle, A. 2005. Les outils en fer du Musée romain d’Avenches. Avenches.
 • Gaitzsch, W. 1980. Eiserne römische Werkzeuge. Oxford.
 • Gaitzsch, W. 1985. Werkzeuge und Geräte in der römischen Kaiserzeit. – V: Aufstieg und Niedergang der römischen Welt 2, Principat, 12.3, Künste, Berlin, New York: 170-204.
 • Gaitzsch, W. 2005. Eisenfunde aus Pergamon. Geräte, Werkzeuge und Waffen. Berlin, New York.
 • Gaspari, A., M. Guštin, I. Lazar in B. Žbona Trkman. 2000. Late Roman tool finds from Celje, Gradišče at Zbelovska gora and Sv. Pavel above Vrtovin (Slovenia). V: M. Feugère in M. Guštin (ur.), Iron, Blacksmiths and Tools, Montagnac: 187-203.
 • Henning, J. 1987. Südosteuropa zwischen Antike und Mittelalter. Archäologische Beiträge zur Landwirtschaft des 1. Jahrtausends u. Z. Berlin.
 • Jacobi, G. 1974. Werkzeug und Gerät aus dem Oppidum von Manching. Wiesbaden.
 • Kurz, G. 1995. Keltische Hort- und Gewässerfunde in Mitteleuropa. Stuttgart.
 • Manning, W. H. 1972. Ironwork Hoards in Iron Age and Roman Britain. Britannia 3: 224-250.
 • Manning, W. H. 1985. Catalogue of the Romano-British iron tools, fittings and weapons in the British Museum. London.
 • Müller, R. 1982. Die Entwicklung der eisernen Agrargeräte in Ungarn von der Späteisenzeit bis zum Ende der Türkenherrschaft. Zalaegerszeg.
 • Nothdurfter, J. 1979 Die Eisenfunde von Sanzeno im Nonsberg. Mainz am Rhein.
 • Pieta, K. 2010. Hortfunde. V: K. Pieta, Die keltische Besiedlung der Slowakei, Nitra: 206–226 in 337–338.
 • Pietsch, M. 1983. Die römischen Eisenwerkzeuge von Saalburg, Feldberg und Zugmantel. – Saalburg Jahrbuch 39. 5-132.
 • Pohanka, R. 1986. Die eisernen Agrargeräte der Römischen Kaiserzeit in Österreich. Oxford.
 • Popović, I. 1988. Antičko oruđe od gvožđa u Srbiji. Beograd.

 

Cilji in kompetence

Zakladne najdbe železnega orodja in pribora so pomembna zvrst zaključenih arheoloških najdb latenske in rimske dobe. V povezavi s pisnimi viri, z upodobitvami na kamnitih spomenikih in stenskih slikarijah, z grobovi s pridanim orodjem ter s posamičnimi najdbami orodja so eden temeljnih virov za preučevanje gospodarskih dejavnosti in obrti v tem času, pa tudi kuturnih vplivov, tehnološkega razvoja, kultnih praks itd. V okviru prikaza zgodovine raziskav bodo med drugim predstavljene napačne opredelitve zakladnih najdb in posameznih primerkov orodja, ki so se v literaturi ohranile do najnovejšega časa. Z izbranimi primeri bo posebej opozorjeno na nekritično prevzemanje napačnih podatkov in napačnih opredelitev v literaturi ter na nedopustno zanemarjanje temeljnih virov (arhivskih dokumentov in prvotnih objav).

 

Cilj predmeta je načrtna in poglobljena seznanitev z zakladnimi najdbami orodja latenske in rimske dobe v Sloveniji, srednji Evropi, na Balkanu in v Veliki Britaniji, z vrstami orodja in pribora, ki so v njih zastopane, z možnimi vzroki zakopa zakladnih najdb ter s potrebami in možnostmi nadaljnjih raziskav na tem področju. Predstavili bomo tudi gospodarske dejavnosti in obrti, ki jih posamezne vrste orodja izpričujejo.

 

Predvideni študijski rezultati

Predvideni študijski rezultat je samostojna pisna naloga v obliki znanstvenega članka.

 

Načini ocenjevanja

Daljši pisni izdelek (70 %), javni nastop ali predstavitev (20 %), končno ocenjevanje (pisni/ustni izpit) (10 %).

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Arheologija zgodnjega srednjega veka

Izr. prof. dr. Benjamin Štular,

ECTS: 6

Arheološke analize nekeramičnih najdb železne dobe

Izr. prof. dr. Anton Velušček,

ECTS: 6

Interdisciplinarno raziskovanje arheoloških najdišč

Izr. prof. dr. Anton Velušček,

ECTS: 6

Koliščarska doba na območju jugovzhodnih Alp

Izr. prof. dr. Anton Velušček,

ECTS: 6

Mlajša kamena in bakrena doba severnega Jadrana

Izr. prof. dr. Anton Velušček,

ECTS: 6

Od drobnih arheoloških najdb do zgodovine

Izr. prof. dr. Janka Istenič,

ECTS: 6

Palinologija

Doc. dr. Maja Andrič,

ECTS: 6

Rimska mesta med Jadranom in Donavo

Izr. prof. dr. Jana Horvat,

ECTS: 6

Romanizacija

Izr. prof. dr. Jana Horvat,

Izr. prof. dr. Janka Istenič,

ECTS: 6

Zakladne najdbe orodja latenske in rimske dobe

Izr. prof. dr. Jana Horvat,

ECTS: 6