Karmen Kenda-Jež, Ph.D.

Research Fellow, Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language, Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts

Office: Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Novi trg 4/IV, No. 408
Tel.: 01 4706 222
Email: carmen@zrc-sazu.si
Office hours: Wednesday from 12.00 noon to 2.00 p.m.

Education: 

 • BA in Slovenian language and literature (University of Ljubljana, 1988),
 • Ph.D. in Slovenian linguistics (University of Ljubljana, 2003).

 

Dialectological fieldwork:

 • north-east Poland (Polish dialects at the (present-day) border with Lithuania and Ukraine – dialectolological research camp, July 1985);
 • Cerkno and its surroundings (the Cerkno dialect, 1986–1994);
 • Podbrdo and its surroundings (the Bača subdialect – Alpine Youth Research Camp, August 1995);
 • Kanalska dolina (Val Canale) (the Zilja dialect, Slovenian in a linguistically mixed environment – Research Camps of the Slovenian Cultural Centre Planika, since 2003);
 • gathering dialect material for the Slovenian Linguistic Atlas (SLA): Marija na Zilji / Maria Gail (AT), Pernice, Ravnice (HR) (the Zilja dialect, the North Pohorje-Remšnik dialect, the Kostel dialect, since 2006).

 

Research interests:

 • dialectology, social dialectology and sociolinguistics: theoretical and methodological problems;
 • linguistic geography of the Slovenian and Slavic languages;
 • methodology of spoken language research;
 • transcribing spoken language;
 • languages in contact, language/dialect loss;
 • (dialect) lexicography: dictionary as a structured database intended for linguistic, ethnological, sociological and anthropological research;
 • phonetics and phonology;
 • history of (Slovenian) linguistics;
 • linguistic thought of Jan Baudouin de Courtenay.


 • visiting researcher within the Slavic Linguistic Atlas project, Ľ. Štúr Institute of Linguistics of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava (January, November 2011).

 • member of the Slavic Linguistic Atlas Commission (OLA) at the International Committee of Slavists  (since 1997), head of the Slovenian National Commission OLA (since 2008);
 • member of the editorial board of the journal Jezikoslovni zapiski and the journal Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego (Łódź, Poland);
 • lecturer in sociolinguistics at the School of Humanities at the University of Nova Gorica (since 2007).

 • Bitenc, M. and K. Kenda-Jež, 2015. Language variation in Slovene: a case study of two geographically mobile speakers. In: Eivind Torgersen et al. (eds.), Language variation – European perspectives In: Selected papers from the Seventh International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE 7), Trondheim, June 2013, Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, pp. 31–42.
 • Kenda-Jež, K. 2012. Slovenska narečja v Slovanskem lingvističnem atlasu (OLA). Slavistica vilnensis, Kalbotyra 57, Issue 2, pp. 57–75.
 • Kenda-Jež, K. 2007, 22015. Shranli smo jih v bančah: slovarski prispevek k poznavanju oblačilne kulture v Kanalski dolini = contributo lessicale alla conoscenza dell’abbigliamento in Val Canale. Ukve: S.K.S. Planika Kanalska dolina; Slori: ATS Od me-je; Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.
 • Kenda-Jež, K. Strukturalizem v slovenski dialektologiji = Structuralism in Slovenian dialectology. In: Ada Vidovič-Muha (ed.), Slovensko jezikoslovje danes = Slovenian linguistics today, Slavistična revija 54, Special Issue), pp. 115–124.
 • Kenda-Jež, K. 2005. Fonološki opis govora Ovčje vasi. In: Nataša Gliha Komac et al. (eds.), Ovčja vas in njena slovenska govorica: raziskovalni tabor Kanalska dolina 2003 = Valbruna e la sua parlata slovena: stage di ricerca Val Canale 2003. Ukve: Slovensko kulturno središče Planika, Kanalska dolina; Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU; Založba ZRC, 2005, pp. 85–128.
 • Kenda-Jež, K. 2005. Narečna besedila iz Ovčje vasi. In: Nataša Gliha Komac et al. (eds.), Ovčja vas in njena slovenska govorica: raziskovalni tabor Kanalska dolina 2003 = Valbruna e la sua parlata slovena: stage di ricerca Val Canale 2003. Ukve: Slovensko kulturno središče Planika, Kanalska dolina; Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU; Založba ZRC, 2005, pp. 129–190.
 • Kenda-Jež, K. 2004. Narečje kot jezikovnozvrstna kategorija v sodobnem jezikoslovju. In: Erika Kržišnik (ed.), Aktualizacija jezikovnozvrstne teorije na Slovenskem: členitev jezikovne resničnosti, Obdobja 22, Metode in zvrsti. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2004, pp. 263–276. 
 • Kenda-Jež, K. 2002. Model idealnega govorca v slovenskih dialektoloških raziskavah. In: Marko Jesenšek et al. (eds.). Med dialektologijo in zgodovino slovenskega jezika: ob življenjskem in strokovnem jubileju prof. dr. Martine Orožen, Maribor: Slavistično društvo, 2002, pp. 150–165.

MODULE GENERAL ELECTIVE COURSES

Anthropology of consciousness and practices of awareness

Asst. Prof. Maja Petrović Šteger, Ph. D.,

ECTS: 6

Anthropology of Fertility

Assoc. Prof. Duška Kneževič Hočevar, Ph.D.,

ECTS: 6

Cosmology of Mesoamerican Societies

Prof. Ivan Šprajc, Ph.D.,

ECTS: 6

Epistemological pluralism and “decolonizing” methods in ethnographic research

Assoc. Prof. Pirjo Kristiina Virtanen, Ph.D.,

ECTS: 6

Laughing politically: toward the anthropology of humor

Prof. Tanja Petrović, Ph.D.,

ECTS: 6

Public anthropology, social engagement and activism

Assoc. Prof. Ana Hofman, Ph.D.,

ECTS: 6

Research Methodology in Anthropological Linguistics

Prof. Borut Telban, Ph.D.,

Karmen Kenda-Jež, Ph.D.,

ECTS: 6

Space and movement: towards anthropology of locations and migrations

Asst. Prof. Nataša Gregorič Bon, Ph.D.,

ECTS: 6