Dr. Karmen Kenda-Jež

Znanstvena sodelavka na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, docentka za jezikoslovje

ZRC SAZU, Novi trg 4, 4. nadstropje, soba št. 408, Ljubljana.
01 4706 222
carmen@zrc-sazu.si
sreda, 12.00 - 14.00

Izobrazba:

 • Univerzitetna diploma iz slovenskega jezika s književnostjo (Univerza v Ljubljani, 1988);
 • Doktorat iz slovenskega jezikoslovja (Univerza v Ljubljani, 2003).

 

Dialektološke terenske raziskave:

 • severovzhodna Poljska (poljska narečja ob (sedanji) meji z Litvo in Ukrajino – dialektološki tabor, julij 1985);
 • Cerkno in okolica (cerkljansko narečje, 1986–1994);
 • Podbrdo in okolica (baški govor – Alpski mladinski raziskovalni tabor, avgust 1995);
 • Kanalska dolina (ziljsko narečje, slovenščina v jezikovno mešanem okolju – Raziskovalni tabori Slovenskega kulturnega središča Planika, 2003–);
 • zbiranje narečnega gradiva za Slovenski lingvistični atlas (SLA): Marija na Zilji / Maria Gail (A) , Pernice, Ravnice (HR) (ziljsko, severnopohorsko-remšniško, kostelsko narečje, 2006–).

 

Raziskovalni interesi:

 • Dialektologija, socialna dialektologija in sociolingvistika: teoretična in metodološka vprašanja;
 • Jezikovna geografija v slovenskem in slovanskem prostoru;
 • Metodologija raziskav govorjenega jezika;
 • Zapis govorjenega jezika;
 • Jeziki v stiku, izguba jezika/narečja;
 • (Narečno) slovaropisje: slovar kot urejena podatkovna zbirka za jezikoslovne, etnološke, sociološke in antropološke raziskave;
 • Fonetika in fonologija;
 • Zgodovina (slovenskega) jezikoslovja;
 • Jezikoslovna misel Jana Baudouina de Courtenayja.


 • Gostujoča raziskovalka v okviru projekta Slovanski lingvistični atlas (OLA), Jazykovedný ústav L’udovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, Bratislava (januar, november 2011).

 • Članica Mednarodne komisije za sestavo Slovanskega lingvističnega atlasa pri Mednarodnem slavističnem komiteju (1997–), predsednica slovenske nacionalne komisije OLA (2008–);
 • Članica uredniškega odbora Jezikoslovnih zapiskov in revije Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego (Lodž, Poljska);
 • Predavateljica sociolingvistike na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici (2007–).

 • Bitenc, M. in K. Kenda-Jež, 2015. Language variation in Slovene: a case study of two geographically mobile speakers. V: Eivind Torgersen idr. (ur.), Language variation – European perspectives V : selected papers from the Seventh International conference on language variation in Europe (ICLaVE 7), Trondheim, June 2013, Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, str. 31–42.
 • Kenda-Jež, K. 2012. Slovenska narečja v Slovanskem lingvističnem atlasu (OLA). Slavistica vilnensis, Kalbotyra 57, št. 2, str. 57–75.
 • Kenda-Jež, K. 2007, 22015. Shranli smo jih v bančah: slovarski prispevek k poznavanju oblačilne kulture v Kanalski dolini = contributo lessicale alla conoscenza dellabbigliamento in Val Canale. Ukve: S.K.S. Planika Kanalska dolina; Slori: ATS Od me-je; Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.
 • Kenda-Jež, K. Strukturalizem v slovenski dialektologiji = Structuralism in Slovenian dialectology. V: Ada Vidovič-Muha (ur.), Slovensko jezikoslovje danes = Slovenian linguistics today, Slavistična revija 54, pos. št.), str. 115–124,
 • Kenda-Jež, K. 2005. Fonološki opis govora Ovčje vasi. V: Nataša Gliha Komac idr. (ur.), Ovčja vas in njena slovenska govorica: raziskovalni tabor Kanalska dolina 2003 = Valbruna e la sua parlata slovena: stage di ricerca Val Canale 2003. Ukve: Slovensko kulturno središče Planika, Kanalska dolina; Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU; Založba ZRC, 2005, str. 85–128.
 • Kenda-Jež, K. 2005. Narečna besedila iz Ovčje vasi. V: Nataša Gliha Komac idr. (ur.), Ovčja vas in njena slovenska govorica: raziskovalni tabor Kanalska dolina 2003 = Valbruna e la sua parlata slovena: stage di ricerca Val Canale 2003. Ukve: Slovensko kulturno središče Planika, Kanalska dolina; Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU; Založba ZRC, 2005, str. 129–190.
 • Kenda-Jež, K. 2004. Narečje kot jezikovnozvrstna kategorija v sodobnem jezikoslovju. V: Erika Kržišnik (ur.), Aktualizacija jezikovnozvrstne teorije na Slovenskem: členitev jezikovne resničnosti, Obdobja 22, Metode in zvrsti. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2004, str. 263–276.
 • Kenda-Jež, K. 2002. Model idealnega govorca v slovenskih dialektoloških raziskavah. V:  Marko Jesenšek idr. (ur.). Med dialektologijo in zgodovino slovenskega jezika: ob življenjskem in strokovnem jubileju prof. dr. Martine Orožen, Maribor: Slavistično društvo, 2002, str. 150–165.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Angažirana antropologija in aktivizem

Izr. prof. dr. Ana Hofman,

ECTS: 6

Antropologija rodnosti

izr. prof. dr. Duška Kneževič Hočevar,

ECTS: 6

Antropologija zavesti in zavedanja

Doc. dr. Maja Petrović Šteger,

ECTS: 6

Kozmologija mezoameriških ljudstev

Red. prof. dr. Ivan Šprajc,

ECTS: 6

Metodologija raziskav v antropološki lingvistiki

Red. prof. dr. Borut Telban,

Dr. Karmen Kenda-Jež,

ECTS: 6

Politični smeh: k antropologiji humorja

Red. prof. dr. Tanja Petrović,

ECTS: 6

Prostor in gibanje: antropologija lokacij in migracij

Doc. dr. Nataša Gregorič Bon,

ECTS: 6

Skupnosti, odnosi, dogodki: antropološki pristop

Red. prof. dr. Borut Telban,

ECTS: 6