Asst. Prof. Alenka Koron, Ph.D.

Independent Humanities Specialist, Institute of Slovenian Literature and Literary Studies ZRC SAZUkoron@zrc-sazu.si

Education:

1980 (BA): University of Ljubljana, Faculty of Arts (Department of Comparative Literature and Literary Theory)

2010 (Ph.D.): University of Ljubljana, Faculty of Arts (Department of Comparative Literature and Literary Theory)
Teaching:

 • 1981: teacher of Slovenian language and literature (EGŠC Branko Brelih, Nova Gorica)
 • 1986–1992: assistent professor for comparative literature and literary theory (Department of Comparative Literature and Literary Theory, Faculty of Arts, University of Ljubljana)
 • 1995–1997: teacher of Slovenian language and literature (High School Vič, Ljubljana)
 • 1997–2000: teacher of Slovenian language and literature (High School Šiška, Ljubljana)

 

Project Leader:

 • Slovenian and Bulgarian Literatures and Cultures in the Context of World Literature (project leader, bilateral project; 2017–)

 

Selected Projects:

 • National Poets and Cultural Saints of Europe: Commemorative Cults, Canonization, and Cultural Memory (fundamental research project, funded by ARRS, 2014–2017, leader Marijan Dović)
 • The Space of Slovenian Literary Culture: Literary History and the GIS-Based Spatial Analysis (fundamental research project, funded by ARRS, 2011–2014, leader Marko Juvan)
 • The “SlovenianWorld Literature: Locating World Literature in a National Literary System (fundamental research project, funded by ARRS, 2010–2013, leader Marko Juvan)
 • Unknown 17th and 18th Century Manuscripts of Slovenian Literature: Information-Technology Aided Register, Scholarly Editions and Analysis (applied research project, funded by ARRS, 2008–2011, leader Matija Ogrin) 
 • Electronic Multimedia Text Centre (applied research project, funded by ARRS, 2007–2009, leader Matija Ogrin) 
 • Electronic Critical Editions of Slovenian Literature (applied research project, funded by ARRS, 2004–2007, leader Matija Ogrin)

 

Fields of Interest:

narrative theory, narratology, theory of autobiography, theory of fiction, literary theory, methodology of literary scholarship, contemporary narrative prose, history of contemporary literary studies

 

Editor:

Slavica tergestina, a peer reviewed journal (member of the editorial board, 2012–)

Primerjalna književnost, a peer reviewed journal (member of the editorial board, 2017–)

2011: Avtobiografski diskurz: Teorija in praksa avtobiografije v literarni vedi,humanistiki in družboslovju (co-editor with Andrej Leben, collective monograph)

2012: Dr. Darku Dolinarju ob sedemdesetletnici (co-editor with Marko Juvan, a thematic issue of Primerjalna književnost)


KORON, Alenka. Sodobne teorije pripovedi, (Studia litteraria). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014. 285 str.

KORON, Alenka. Srednja Evropa, avstrijska in slovenska literatura in slovenska literarna veda = Central Europe, Austrian and Slovenian literature, and Slovenian literary studies. V: POSPÍŠIL, Ivo (ur.). Střední Evropa včera a dnes : proměny koncepcí : kolektivní monografie. 1. vyd. Brno: Jan Sojnek – nakladelství Galium, 2015, str. 83-88. 

KORON, Alenka. Zasebna knjižnica Lojzeta Kovačiča in svetovna književnost. V: JUVAN, Marko (ur.), ČALE, Morana. Svetovne književnosti in obrobja, (Studia litteraria, ISSN 1855-895X). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012, str. 321-334. 

KORON, Alenka. Fikcija, fakti in resnica v avtobiografiji. V: KORON, Alenka (ur.), LEBEN, Andrej (ur.). Avtobiografski diskurz : teorija in praksa avtobiografije v literarni vedi, humanistiki in družboslovju, (Studia litteraria, ISSN 1855-895X). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011, str. 35-49. 

KORON, Alenka. Kaj hočejo ženske ali pripoved o vročih šestdesetih letih. V: BYATT, Antonia Susan. Žvižgavke, (Knjižna zbirka Babilon). Maribor: Litera, 2011, str. 555-566. 

KORON, Alenka. O deklištvu med zgodbami. V: KINGSTON, Maxine Hong. Bojevnica : spomini na deklištvo med duhovi, (Knjižna zbirka Babilon). Maribor: Litera, 2009, str. 231-241. 

 KORON, Alenka. Topografska imaginacija mesta v Kovačičevih Ljubljanskih razglednicah. V: TROHA, Gašper (ur.), BLAŽIČ, Milena (ur.), LEBEN, Andrej (ur.). Lojze Kovačič : življenje in delo. Ljubljana: Študentska založba, 2009, str. 34-57. 

KORON, Alenka. Razvoj naratologije družbenih spolov: spolnoidentitetno ozaveščeni romani v novejši slovenski literaturi. V: RICHTEREK, Oldřich (ur.). Kontexty literární vědy I. Vyd. 1. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2008, str. 129-140. 

KORON, Alenka. Človek kot zgodbe pripovedujoče bitje. V: SWIFT, Graham. Povodje, (Knjižna zbirka Babilon). Maribor: Litera, 2007, str. 403-416. 

KORON, Alenka. Fiction, autobiography and memoir intertwined : the writings of Frank McCourt’s and Lojze Kovačič. V: COELSCH-FOISNER, Sabine (ur.), GÖRTSCHACHER, Wolfgang (ur.). Fiction and autobiography : modes and models of interaction, (Salzburg Studies in English Literature and Culture, vol. 3). Frankfurt am Main [etc.]: P. Lang, cop. 2006, str. 155-166. 

KORON, Alenka. Intertekstualnost, rewriting in samocitiranje: Zgodbe s panjskih končnic Lojzeta Kovačiča. V: NOVAK-POPOV, Irena (ur.). Slovenska kratka pripovedna proza, (Obdobja, Metode in zvrsti, 23). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2006, str. 149-161. 

KORON, Alenka. Time regained? On narrative in literary historiography. V: DOLINAR, Darko (ur.), JUVAN, Marko (ur.). Writing literary history : selected perspectives from Central Europe. Frankfurt am Main [etc.]: P. Lang, 2006, str. 199-226. 

KORON, Alenka. Voennaja proza Milana Pugelja. V: BUDAGOVA, Ljudmila Norajrovna (ur.). Pervaja mirovaja vojna v literaturah i kul´ture zapadnyh i južnih slavjan. Naučnoe izd. Moskva: Rossijskaja akademija nauk, Institut slavjanovedenija, 2004, str. 350-364. 

KORON, Alenka. Spet najdeni čas? K vprašanju pripovedi v literarnem zgodovinopisju. V: DOLINAR, Darko (ur.), JUVAN, Marko (ur.). Kako pisati literarno zgodovino danes : razprave. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2003, str. 245-274. 

KORON, Alenka. Pogled za očmi: o romanu Deček in smrt Lojzeta Kovačiča. V: KOVAČIČ, Lojze. Deček in smrt, (Knjižnica Kondor, zv. 290). Avtorsko predelana izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1999, str. 367-406. 

KORON, Alenka. Spiralne zanke okrog obrobja. V: LESSING, Doris. Zlata beležnica, (Zbirka XX. stoletje). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1996, str. 313-[329]. 

KORON, Alenka. Vrata realnosti: etuda o Kovačičevem romanu Resničnost. V: KOVAČIČ, Lojze. Resničnost, (Zbirka Metulj). Ljubljana: Mihelač, 1995, str. 159-173. 

KORON, Alenka. Nemirno iskanje moderne proze: Zupanovo pripovedništvo do Menueta za kitaro. V: BERGER, Aleš (ur.). Vitomil Zupan, (Zbirka Interpretacije, 3). Ljubljana: Nova revija, 1993, str. [21]-43

KORON, Alenka. Holokavst med zgodovino in fikcijo : primer Littellovega romana Sojenice. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, 2015, letn. 38, št. 3, str. 173-184, [275]. 

KORON, Alenka. Reprezentacija velike vojne pri Jušu Kozaku. Studia Historica Slovenica, ISSN 1580-8122, 2015, letn. 15, št. 3, str. 549-564, ilustr. 

KORON, Alenka. Krajnski komedijanti jako součást procesu kanonizace obrozenců v slovinské kultuře. Slavica litteraria, ISSN 1212-1509, 2014, letn. 17, št. 2, str. 15-24. 

KORON, Alenka. The impact of European structuralism on Slovenian literary criticism, 1960-2000: local reception and main achievements. Slovene studies, ISSN 0193-1075, 2014, vol. 36, 1, str. 3-17. 

KORON, Alenka. Slovenska kratka vojna proza v periodiki (1919-1929) na ozadju ideje svetovne književnosti. Jezik in slovstvo, ISSN 0021-6933. [Tiskana izd.], 2013, letn. 58, št. 1/2, str. 85-97, 163. 

KORON, Alenka. Krajnski komedijanti kot del kanonizacijskega procesa preroditeljev v slovenski kulturi. Jezik in slovstvo, ISSN 0021-6933. [Tiskana izd.], 2013, letn. 58, št. 3, str. 35-44, 99. 

KORON, Alenka. Vidiki naratologije drame. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, 2013, letn. 36, št. 3, str. 41-59, [235], ilustr. 

KORON, Alenka. The private library of Lojze Kovačič and world literature. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, jun. 2012, letn. 35, št. 1, str. 107-120. 

KORON, Alenka. Lo sviluppo della narratologia di genere: consapevolezza di genere nella narrativa slovena contemporanea. V: AMENTA, Alessandro (ur.). Studi di genere e studi queer in Europa centro-orientale e balcanica, (Esamizdat, ISSN 1723-4042, letn. 6, 2/3). 1 ed. Roma: Aracne, 2009, letn. 6, št. 2/3, str. [155]-165. 

KORON, Alenka. Janez Trdina and Washington Irving : on the genesis of fiction in their short narratives through a comparativist lens. Slovene studies, ISSN 0193-1075, 2008, vol. 30, no. 2, str. 135-153. 

KORON, Alenka. Teorije/teorija diskurza in literarna veda : II. del. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, jun. 2005, letn. 28, št. 1, str. 119-134.

KORON, Alenka. Teorije/teorija diskurza in literarna veda : I. del. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, dec. 2004, letn. 27, št. 2, str. 97-117. 

KORON, Alenka. Vojna proza Milana Puglja. Slavistična revija, ISSN 0350-6894. [Tiskana izd.], apr.- jun. 2004, letn. 52, št. 2, str. [181]-197. 

KORON, Alenka. Avtobiografija, fikcija in roman: o možnostih žanra ‘roman kot avtobiografija’. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, dec. 2003, letn. 26, št. 2, str. 65-86. 

KORON, Alenka. Pripovednoteoretski vidiki v Kosovih literarnoteoretskih delih. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, dec. 2001, letn. 24, posebna številka, str. 189-215. 

KORON, Alenka. Metodološki vidiki Paternujevih pripovednoproznih raziskav. Jezik in slovstvo, ISSN 0021-6933. [Tiskana izd.], 1993/94, 39, št. 1, str. 29-34. 

KORON, Alenka. Poststrukturalizem v naratologiji. V: KOS, Janko, et al. Poststrukturalizem – dekonstrukcija, (Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, letn. 16, št. 1). Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost, 1993, str. 27-35. 

KORON, Alenka. Problem strukturalizma in literarne znanosti pri Dušanu Pirjevcu. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, 1991, 14, št. 1, str. 18-24. 

KORON, Alenka. O uvodih v naratologijo. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, 1988, 11, št. 1, str. 51-63.

MODULE GENERAL ELECTIVE COURSES

Discourse theory and literature

Assist. Prof. Jernej Habjan, Ph.D.,

ECTS: 6

European literatures and nationalisms

Assoc. Prof. Marijan Dović, Ph.D.,

ECTS: 6

History of books and censorship

Assoc. Prof. Marijan Dović, Ph.D.,

ECTS: 6

Literary geography

Prof. Marko Juvan, Ph. D.,

ECTS: 6

Literature and the visual arts

Assist. Prof. Luka Vidmar, Ph.D.,

ECTS: 6

Modernism and the avant-garde

Prof. Marko Juvan, Ph. D.,

Asst. Prof. Andraž Jež, Ph. D. ,

ECTS: 6

Narratology

Asst. Prof. Alenka Koron, Ph.D.,

ECTS: 6

Slovenian Baroque literature during the Reformation and the Enlightenment

Assist. Prof. Matija Ogrin, Ph.D,

Asst. Prof. Monika Deželak Trojar, Ph. D. ,

ECTS: 6

Sociology of the (Slovenian) literary institution

Assoc. Prof. Marijan Dović, Ph.D.,

ECTS: 6

Textology and digital humanities

Assist. Prof. Matija Ogrin, Ph.D,

Asst. Prof. Andrejka Žejn, Ph. D. ,

ECTS: 6

World systems and Slovenian literary discourse

Prof. Marko Juvan, Ph. D.,

ECTS: 6