Assist. Prof. Matija Ogrin, Ph.D

Senior Research Fellow, Research Centre of Slovenian Academy of Sciences and Artsmatija.ogrin@zrc-sazu.si

Education

Ph.D. in comparative literature and literary studies, Philosophical Faculty, University of Ljubljana

 

Research

Matija Ogrin studies early modern Slovenian literature, focusing on the periods from Baroque to Romanticism and on the literary circle of Anton Martin Slomšek. Ogrin’s work is founded upon research of primary sources, notably manuscripts, and their traditional scholarly treatment: transcription, analysis and critical editing. He has studied methods of digital scholarly editing and coordinated several projects in the field of digital Humanities (such as eZISS). Ogrin has edited several critical editions, including the Škofja Loka Passion Play. Together with Tomaž Erjavec, JSI, he was awarded the Google Digital Humanities Research Award (2010). In recent years, Ogrin has been continuing his research in early modern Slovenian manuscripts <http://ezb.ijs.si/nrss/>.
Editorial work

From 2004, Ogrin is the editor of the series Digital Scholarly Editions of Slovenian Literature (eZISS, http://nl.ijs.si/e-zrc/index-en.html) and, from 2009, of the portal of Digital scholarly monographs (eZMono, http://ezb.ijs.si/ezmono/). From 2011, he serves as the editor of the series of collected works of Slovenian writers (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev), where he has founded a sub-series of the works of early modern Slovenian literature (Dela starejšega slovenskega slovstva) in 2016. With his team, he transcribed and edited Karel Štrekelj’s manuscript lectures on the history of Slovenian literature (Zgodovina slovenskega slovstva I–IV) in 2012–2014 – the very first university lectures on Slovenian literature in Slovenian language. From 1996, Ogrin continues to edit the Sidro series of philosophical essays at the Družina publisher.


 • OGRIN, Matija, PRUNČ, Erich (Ed.). Kapelski pasijon: znanstvenokritična izdaja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU; Celje: Celjska Mohorjeva družba, 2016
 • OGRIN, Matija (Ed.). Romuald: Škofjeloški pasijon. Elektronska znanstvenokritična izdaja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009
 • OGRIN, Matija. O vlogi rokopisov v dolgem prehodu iz rokopisne v tiskano knjigo v slovenski književnosti. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, 2017, letn. 40, št. 1
 • OGRIN, Matija. Manuscripts of Slovenian peasant writers and readers : genres, subjects, reception. V: EDLUND, Ann-Catrine (ur.), ASHPLANT, T. G. (ur.), KUISMIN, Anna (ur.). Reading and writing from below : exploring the margins of modernity, (Northern studies monographs, 4), (Vardagligt skriftbruk, 4). Umeå: Umeå University: Royal Skyttean Society, 2016, str. 133-148
 • OGRIN, Matija. Bratovščinske iskre : duhovna besedila baročnih bratovščin na Slovenskem. Acta historiae artis Slovenica, ISSN 1408-0419. [Tiskana izd.], 2016, 21, [št.] 2, str. 55-88
 • OGRIN, Matija, ŽEJN, Andrejka. Strojno podprta kolacija slovenskih rokopisnih besedil : variantna mesta v luči računalniških algoritmov in vizualizaci. V: ERJAVEC, Tomaž (ur.), FIŠER, Darja (ur.). Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika, 29. september – 1. oktober 2016, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija = Proceedings of the Conference on Language Technologies & Digital Humanities, September 29th – October 1st, 2016 Faculty of Arts, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia. 1. izd. V Ljubljani: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = Ljubljana University Press, Faculty of Arts, 2016, str. 125-132
 • OGRIN, Matija. “Ob štirih po pridigi v vikariatu.” Pridiga kot duhovni kontekst Škofjeloškega pasijona. V: PREINFALK, Miha (ur.). Leto 1713 in njegovi odmevi v slovenskem prostoru, (Osemnajsto stoletje na Slovenskem, ISSN 2386-0286, 2). Izd. 1.0. Ljubljana: Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, 2015.
 • OGRIN, Matija. Troje pesmi o božji poti k Mariji Dobrovski. V: DOLINAR, Janez (ur.). Marija v leščevju : Dobrova pri Ljubljani. Ljubljana: Salve, 2015, str. 401-420
 • OGRIN, Matija. Karel Štrekeljs Geschichte der slowenischen Literatur : Handschrift, Herausgabe und Einordnung in die slowenische Literaturwissenschaft. V: KARNIČAR, Ludvik (ur.), LEBEN, Andrej (ur.). Slowenen und Graz = Gradec in Slovenci : Monographie zur internationalen Tagung vom 27. II. bis 1. III. 2014 am Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz, Internationaler Tagung Graz und Slowenen II, vom 27. II. bis 1. III. 2014 am Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz, (Slowenistische Forschungsberichte, Bd. 4). Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, 2014, str. 219-229
 • OGRIN, Matija. Pridiga p. Ferdinanda Ljubljanskega Na veliki petek 1722 v Škofji Loki. Pasijonski doneski …, ISSN 2232-2965, (Loški razgledi. Doneski, ISSN 2232-2434), (Lonka. Memorabilia locopolitana), 2014, št. 9, str. 94-108
 • OGRIN, Matija, JAVORŠEK, Jan Jona, ERJAVEC, Tomaž. A register of early modern Slovenian manuscripts. Journal of the Text Encoding Initiative, ISSN 2162-5603, March 2013, issue 4, str. 1-13, ilustr. http://jtei.revues.org/715.
 • OGRIN, Matija. Frančiškanski baročni pisatelji Anton Brešan, Evgen Lauer in Adavkt Nikel ter njihove rokopisne pridige. V: ŠKOFLJANEC, Jože (ur.), AMBROŽIČ, Matjaž. S patri smo si bili dobri : tri stoletja brežiških frančiškanov : [zbornik znanstvenih razprav], (Zbirka Brežiške študije, 4). Krško: Zavod Neviodunum; Ljubljana: Brat Frančišek, 2013, str. 225-255
 • OGRIN, Matija. Anton Martin Slomšek in vprašanje enotnosti slovenskega kulturnega prostora = Anton Martin Slomšek and the question of the unity of the Slovene cultural space. V: PERENIČ, Urška (ur.). Prostor v literaturi in literatura v prostoru = Space in literature and literature in space, (Slavistična revija, ISSN 0350-6894, letn. 60, št. 3). Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2012, letn. 60, št. 3, str. 457-468, 469-481
 • OGRIN, Matija. Neznani rokopisi slovenskega slovstva 17. in 18. stoletja. Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede, ISSN 0350-6894. [Tiskana izd.], okt.-dec. 2011, letn. 59, št. 4, str. [385]-399

MODULE GENERAL ELECTIVE COURSES

Discourse theory and literature

Assist. Prof. Jernej Habjan, Ph.D.,

ECTS: 6

European literatures and nationalisms

Assoc. Prof. Marijan Dović, Ph.D.,

ECTS: 6

History of books and censorship

Assoc. Prof. Marijan Dović, Ph.D.,

ECTS: 6

Literary geography

Prof. Marko Juvan, Ph. D.,

ECTS: 6

Literature and the visual arts

Assist. Prof. Luka Vidmar, Ph.D.,

ECTS: 6

Modernism and the avant-garde

Prof. Marko Juvan, Ph. D.,

Asst. Prof. Andraž Jež, Ph. D. ,

ECTS: 6

Narratology

Asst. Prof. Alenka Koron, Ph.D.,

ECTS: 6

Slovenian Baroque literature during the Reformation and the Enlightenment

Assist. Prof. Matija Ogrin, Ph.D,

Asst. Prof. Monika Deželak Trojar, Ph. D. ,

ECTS: 6

Sociology of the (Slovenian) literary institution

Assoc. Prof. Marijan Dović, Ph.D.,

ECTS: 6

Textology and digital humanities

Assist. Prof. Matija Ogrin, Ph.D,

Asst. Prof. Andrejka Žejn, Ph. D. ,

ECTS: 6

World systems and Slovenian literary discourse

Prof. Marko Juvan, Ph. D.,

ECTS: 6