Doc. dr. Matija Ogrin

Višji znanstveni sodelavec na Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, docent za literarne vede.matija.ogrin@zrc-sazu.si

Izobrazba:

Doktorat iz primerjalne književnosti in literarne teorije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

 

Raziskovalno delo:

Matija Ogrin preučuje slovensko književnost od 17. do 19. stoletja. Glavno pozornost namenja baročnemu slovstvu, poznobaročnim delom v času razsvetljenstva in romantike ter slovstvenemu krogu Antona Martina Slomška. Ogrinovo delo temelji na raziskavah primarnih virov, še zlasti rokopisne kulture zgodnjega novega veka, in njihovi klasični obravnavi: prepisovanju, komentiranju in izdajanju. Pri tem je večjo pozornost posvetil metodam digitalne humanistike, zlasti elektronskega znanstvenega objavljanja virov in vodil več projektov s tega področja, združenih na portalu eZISS. Izdal je več znanstvenokritičnih edicij, mdr. Škofjeloški pasijon in Kapelski pasijon. Skupaj s Tomažem Erjavcem (IJS) je prejel nagrado Google Digital Humanities Research Award (2010). V zadnjih letih se posveča zlasti rokopisom in nadaljuje raziskavo »Neznani rokopisi slovenskega slovstva«.
Uredniško delo:

Od leta 2004 Ogrin ureja zbirko Elektronske znanstvenokritične izdaje slovenskega slovstva (eZISS) in od leta 2009 portal Elektronske znanstvene monografije (eZMono, http://ezb.ijs.si/ezmono/). Od 2011 je glavni urednik zbirke Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev. Leta 2016 je v njenem okviru ustanovil podzbirko Dela starejšega slovenskega slovstva. V letih 2012–2014 je s sodelavci prepisal, uredil in izdal rokopis Karla Štreklja Zgodovina slovenskega slovstva I–IV, prva univerzitetna predavanja o slovenski književnosti v slovenskem jeziku. Od leta 1996 ureja esejistično zbirko Sidro pri založbi Družina.


 • OGRIN, Matija, PRUNČ, Erich (Ed.). Kapelski pasijon: znanstvenokritična izdaja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU; Celje: Celjska Mohorjeva družba, 2016
 • OGRIN, Matija (Ed.). Romuald: Škofjeloški pasijon. Elektronska znanstvenokritična izdaja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009
 • OGRIN, Matija. O vlogi rokopisov v dolgem prehodu iz rokopisne v tiskano knjigo v slovenski književnosti. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, 2017, letn. 40, št. 1
 • OGRIN, Matija. Manuscripts of Slovenian peasant writers and readers : genres, subjects, reception. V: EDLUND, Ann-Catrine (ur.), ASHPLANT, T. G. (ur.), KUISMIN, Anna (ur.). Reading and writing from below : exploring the margins of modernity, (Northern studies monographs, 4), (Vardagligt skriftbruk, 4). Umeå: Umeå University: Royal Skyttean Society, 2016, str. 133-148
 • OGRIN, Matija. Bratovščinske iskre : duhovna besedila baročnih bratovščin na Slovenskem. Acta historiae artis Slovenica, ISSN 1408-0419. [Tiskana izd.], 2016, 21, [št.] 2, str. 55-88
 • OGRIN, Matija, ŽEJN, Andrejka. Strojno podprta kolacija slovenskih rokopisnih besedil : variantna mesta v luči računalniških algoritmov in vizualizaci. V: ERJAVEC, Tomaž (ur.), FIŠER, Darja (ur.). Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika, 29. september – 1. oktober 2016, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija = Proceedings of the Conference on Language Technologies & Digital Humanities, September 29th – October 1st, 2016 Faculty of Arts, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia. 1. izd. V Ljubljani: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = Ljubljana University Press, Faculty of Arts, 2016, str. 125-132
 • OGRIN, Matija. “Ob štirih po pridigi v vikariatu.” Pridiga kot duhovni kontekst Škofjeloškega pasijona. V: PREINFALK, Miha (ur.). Leto 1713 in njegovi odmevi v slovenskem prostoru, (Osemnajsto stoletje na Slovenskem, ISSN 2386-0286, 2). Izd. 1.0. Ljubljana: Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, 2015.
 • OGRIN, Matija. Troje pesmi o božji poti k Mariji Dobrovski. V: DOLINAR, Janez (ur.). Marija v leščevju : Dobrova pri Ljubljani. Ljubljana: Salve, 2015, str. 401-420
 • OGRIN, Matija. Karel Štrekeljs Geschichte der slowenischen Literatur : Handschrift, Herausgabe und Einordnung in die slowenische Literaturwissenschaft. V: KARNIČAR, Ludvik (ur.), LEBEN, Andrej (ur.). Slowenen und Graz = Gradec in Slovenci : Monographie zur internationalen Tagung vom 27. II. bis 1. III. 2014 am Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz, Internationaler Tagung Graz und Slowenen II, vom 27. II. bis 1. III. 2014 am Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz, (Slowenistische Forschungsberichte, Bd. 4). Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, 2014, str. 219-229
 • OGRIN, Matija. Pridiga p. Ferdinanda Ljubljanskega Na veliki petek 1722 v Škofji Loki. Pasijonski doneski …, ISSN 2232-2965, (Loški razgledi. Doneski, ISSN 2232-2434), (Lonka. Memorabilia locopolitana), 2014, št. 9, str. 94-108
 • OGRIN, Matija, JAVORŠEK, Jan Jona, ERJAVEC, Tomaž. A register of early modern Slovenian manuscripts. Journal of the Text Encoding Initiative, ISSN 2162-5603, March 2013, issue 4, str. 1-13, ilustr. http://jtei.revues.org/715.
 • OGRIN, Matija. Frančiškanski baročni pisatelji Anton Brešan, Evgen Lauer in Adavkt Nikel ter njihove rokopisne pridige. V: ŠKOFLJANEC, Jože (ur.), AMBROŽIČ, Matjaž. S patri smo si bili dobri : tri stoletja brežiških frančiškanov : [zbornik znanstvenih razprav], (Zbirka Brežiške študije, 4). Krško: Zavod Neviodunum; Ljubljana: Brat Frančišek, 2013, str. 225-255
 • OGRIN, Matija. Anton Martin Slomšek in vprašanje enotnosti slovenskega kulturnega prostora = Anton Martin Slomšek and the question of the unity of the Slovene cultural space. V: PERENIČ, Urška (ur.). Prostor v literaturi in literatura v prostoru = Space in literature and literature in space, (Slavistična revija, ISSN 0350-6894, letn. 60, št. 3). Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2012, letn. 60, št. 3, str. 457-468, 469-481
 • OGRIN, Matija. Neznani rokopisi slovenskega slovstva 17. in 18. stoletja. Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede, ISSN 0350-6894. [Tiskana izd.], okt.-dec. 2011, letn. 59, št. 4, str. [385]-399

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Evropske literature in nacionalizmi

Izr. prof. dr. Marijan Dović,

ECTS: 6

Literarna geografija

Red. prof. dr. Marko Juvan,

ECTS: 6

Literatura in likovna umetnost

Doc. dr. Luka Vidmar,

ECTS: 6

Modernizmi in avantgarde

Red. prof. dr. Marko Juvan,

Doc. dr. Andraž Jež,

ECTS: 6

Naratologija

Doc. dr. Alenka Koron,

ECTS: 6

Slovensko baročno slovstvo med protestantizmom in razsvetljenstvom

Doc. dr. Matija Ogrin,

Doc. dr. Monika Deželak Trojar,

ECTS: 6

Sociologija (slovenske) literarne institucije

Izr. prof. dr. Marijan Dović,

ECTS: 6

Svetovni sistemi in slovenski literarni diskurz

Red. prof. dr. Marko Juvan,

ECTS: 6

Tekstologija in digitalna humanistika

Doc. dr. Matija Ogrin,

Doc. dr. Andrejka Žejn,

ECTS: 6

Teorija diskurza in literatura

Doc. dr. Jernej Habjan,

ECTS: 6

Zgodovina knjige in cenzure

Doc. dr. Luka Vidmar,

ECTS: 6