Assoc. Prof. Tomaž Erjavec, Ph.D.

Senior Research Fellow, Dept. for Knowledge Technologies, Jožef Stefan Institute

Office: IJS E8, Jamova cesta 39, 2nd floor
Tel.: 01 477 35 07
tomaz.erjavec@ijs.si
Office hours: By appointment

Education: 

 • B.Sc. Computer science and informatics (University of Ljubljana, 1984)
 • M.Sc. Computer science and informatics (University of Ljubljana, 1990)
 • M.Sc. Cognitive sciences (University of Edinburgh, 1992)
 • Ph.D. Computer science and linguistics (University of Ljubljana, 1997)

 

Current projects:

 

Research interests:

 • computational linguistics
 • corpus linguistics
 • digital humanities
 • standardisation of linguistic and language encoding


 • Postgraduate student and research assistant, University of Edinburgh (1991 – 1993)
 • Visiting researcher, University of Tokyo (2002)
 • Visiting researcher, EU Joint Research Centre, Ispra, Italy (2004)

 • Lecturer, Jožef Stefan International Postgraduate School (from 2004)
 • Lecturer, University of Nova Gorica (2005–2009)
 • Lecturer, University of Graz (2006–2012)
 • Member of editorial board Journal of Language Resources and Evaluation (Springer) 
 • Member of editorial board Journal of Corpus Linguistics (John Benjamins)
 • National coordinator of the research infrastructure CLARIN.SI
 • Founding president of the Slovenian Language Technologies Society (1998–2006)
 • Member of ISO TC 37 SC 4 and SIST IDT

 • SCHERRER, Yves, ERJAVEC, Tomaž. Modernising historical Slovene words. Natural language engineering, ISSN 1351-3249, 2016, 26 str., doi: 10.1017/S1351324915000236. [COBISS.SI-ID 28767015] 
 • ERJAVEC, Tomaž. The IMP historical Slovene language resources. Language resources and evaluation, ISSN 1574-020X, 2015, vol. 49, no. 3, str. 753-775, doi: 10.1007/s10579-015-9294-7. [COBISS.SI-ID 28321575] 
 • ERJAVEC, Tomaž, LJUBEŠIĆ, Nikola, LOGAR, Nataša. The slWaC corpus of the Slovene Web. Informatica, ISSN 0350-5596, Mar. 2015, vol. 39, no. 1, str. 35-42, ilustr. http://www.informatica.si/index.php/informatica/article/view/749/609. [COBISS.SI-ID 33332573] 
 • ERJAVEC, Tomaž, FIŠER, Darja, LJUBEŠIĆ, Nikola. Razvoj korpusa slovenskih spletnih uporabniških vsebin Janes. V: FIŠER, Darja (ur.). Zbornik konference Slovenščina na spletu in v novih medijih, Ljubljana, 25.-27. november 2015. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, str. 20-26, ilustr. http://nl.ijs.si/janes/wp-content/uploads/2015/11/Konferenca2015.pdf. [COBISS.SI-ID 59109218] 
 • ERJAVEC, Tomaž, FIŠER, Darja, LJUBEŠIĆ, Nikola, LOGAR, Nataša, MIKOLIČ, Vesna. Nadgradnja Gigafide : spletna besedila. V: GORJANC, Vojko (ur.), et al. Slovar sodobne slovenščine : problemi in rešitve, (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje, ISSN 2335-335X). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, str. 242-260, tabele. [COBISS.SI-ID 33692253]
 • ERJAVEC, Tomaž. Odprt dostop do podatkovne baze slovarja. V: GRAHEK, Irena (ur.), BERGOČ, Simona (ur.). Novi slovar za 21. stoletje : e-zbornik s Posveta o novem slovarju slovenskega jezika na Ministrstvu za kulturo, 12. februar 2014. Ljubljana: Ministrstvo za kulturo, 2014, 10 str. http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/slovenski_jezik/E_zbornik/20-_Tomaz_Erjavec-SlovarPosvet.pdf. [COBISS.SI-ID 28071719]
 • OGRIN, Matija, JAVORŠEK, Jan Jona, ERJAVEC, Tomaž. A register of early modern Slovenian manuscripts. Journal of the Text Encoding Initiative, ISSN 2162-5603, March 2013, issue 4, str. 1-13, ilustr. http://jtei.revues.org/715. [COBISS.SI-ID 36455981] 
 • ERJAVEC, Tomaž. Korpusi in konkordančniki na strežniku nl.ijs.si. Slovenščina 2.0, ISSN 2335-2736, 2013, letn. 1, št. 1, str. 24-49. http://www.trojina.org/slovenscina2.0/arhiv/2013/1/Slo2.0_2013_1_03.pdf. [COBISS.SI-ID 35615789] 
 • ERJAVEC, Tomaž. Posodabljanje starejše slovenščine. Uporabna informatika, ISSN 1318-1882, okt./nov./dec. 2013, letn. 21, št. 4, str. 186-195, tabele. [COBISS.SI-ID 27352871] 
 • ERJAVEC, Tomaž. MULTEXT-East : morphosyntactic resources for Central and Eastern European languages. Language resources and evaluation, ISSN 1574-020X, 2012, vol. 46, no. 1, str. 131-142, doi: 10.1007/s10579-011-9174-8. [COBISS.SI-ID 25372199] 
 • LOGAR, Nataša, GRČAR, Miha, BRAKUS, Marko, ERJAVEC, Tomaž, ARHAR HOLDT, Špela, KREK, Simon. Korpusi slovenskega jezika Gigafida, KRES, ccGigafida in ccKRES : gradnja, vsebina, uporaba, (Zbirka Sporazumevanje). 1. izd. Ljubljana: Trojina, zavod za uporabno slovenistiko: Fakulteta za družbene vede, 2012. 208 str., ilustr. ISBN 978-961-92983-6-7. ISBN 978-961-235-596-8. [COBISS.SI-ID 262711040] 
 • ERJAVEC, Tomaž, JAVORŠEK, Jan Jona, OGRIN, Matija, VIDE OGRIN, Petra. Od biografskega leksikona do znanstvenokritične izdaje : vprašanje trajnosti elektronskih besedil. Knjižnica, ISSN 0023-2424. [Tiskana izd.], 2011, letn. 55, št. 1, str. 103-114. http://revija-knjiznica.zbds-zveza.si/Izvodi/K1101/Erjavec_etal.pdf. [COBISS.SI-ID 24773671] 
 • ERJAVEC, Tomaž. Text encoding initiative guidelines and their localisation. Infoteka, ISSN 1450-9687. [Tiskana izd.], 2010, vol. 11, no. 1, str. 3a-14a. [COBISS.SI-ID 23703847] 
 • HMELJAK SANGAWA, Kristina, ERJAVEC, Tomaž. The Japanese-Slovene dictionary JASLO : its developments, enhancement and use. Studia Kognitywne, ISSN 1641-9758, 2010, vol. 10, str. 203-216. [COBISS.SI-ID 23667495]

MODULE GENERAL ELECTIVE COURSES

Historical lexicology, historical lexicography and historical grammar

Assist. Prof. Andreja Legan Ravnikar, Ph.D.,

Asst. Prof. Alenka Jelovšek, Ph. D.,

ECTS: 6

Lexicology, lexicography, contemporary grammar

Assoc. Prof. Nataša Jakop, Ph.D.,

Prof. Andreja Žele, Ph. D. ,

ECTS: 6

Linguistic normativity and the sociolinguistic aspect of dictionaries, grammars and orthographic dictionaries

Assist. Prof. Nataša Gliha Komac, Ph.D.,

Assoc. Prof. Helena Dobrovoljc, Ph. D.,

ECTS: 6

Terminology and terminography

Assist. Prof. Mojca Žagar Karer, Ph. D. ,

Assist. Prof. Mateja Jemec Tomazin, Ph. D. ,

ECTS: 6