Izr. prof. dr. Tomaž Erjavec

Višji znanstveni sodelavec na Odseku za tehnologije znanja Inštituta »Jožef Stefan«, izredni profesor za jezikovne tehnologije.

IJS E8, Jamova cesta 39, 2. nadstropje, Ljubljana.
01 477 35 07
tomaz.erjavec@ijs.si
Po dogovoru.

Izobrazba:

 • Univerzitetna diploma iz računalništva in informatike (Univerza v Ljubljani, 1984)
 • Magisterij s področja računalništva in informatike (Univerza v Ljubljani, 1990)
 • Magisterij s področja kognitivnih znanosti (Univerza v Edinburgu, 1992)
 • Doktorat s področja računalništva in jezikoslovja (Univerza v Ljubljani, 1997)

 

Aktualni projekti:

 

Raziskovalni interesi:

 • računalniško jezikoslovje
 • korpusno jezikoslovje
 • digitalna humanistika
 • standardizacija zapisa jeziko(slo)vnih podatkov


 • podiplomski študent, raziskovalec, Univerza v Edinburgu, Velika Britanija (1991 – 1993)
 • gostujoči raziskovalec, Univerza v Tokiu, Japonska (2002)
 • gostujoči raziskovalec, Združeni raziskovani center EU, Ispra, Italija (2004)

 • predavatelj, Mednarodna podiplomska šola Jožef Stefana (od 2004)
 • predavatelj, Univerza v Novi Gorici (2005–2009)
 • predavatelj, Univerza v Gradcu (2006–2012)
 • član uredniškega odbora Journal of Language Resources and Evaluation (Springer)
 • član uredniškega odbora Journal of Corpus Linguistics (John Benjamins)
 • nacionalni koordinator raziskovalne infrastrukture CLARIN.SI
 • ustanovni predsednik Slovenskega društva za jezikovne tehnologije (1998–2006)
 • član ISO TC 37 SC4 in SIST IDT

 • SCHERRER, Yves, ERJAVEC, Tomaž. Modernising historical Slovene words. Natural language engineering, ISSN 1351-3249, 2016, 26 str., doi: 1017/S1351324915000236. [COBISS.SI-ID 28767015]
 • ERJAVEC, Tomaž. The IMP historical Slovene language resources. Language resources and evaluation, ISSN 1574-020X, 2015, vol. 49, no. 3, str. 753-775, doi: 1007/s10579-015-9294-7. [COBISS.SI-ID 28321575]
 • ERJAVEC, Tomaž, LJUBEŠIĆ, Nikola, LOGAR, Nataša. The slWaC corpus of the Slovene Web. Informatica, ISSN 0350-5596, Mar. 2015, vol. 39, no. 1, str. 35-42, ilustr. http://www.informatica.si/index.php/informatica/article/view/749/609. [COBISS.SI-ID 33332573]
 • ERJAVEC, Tomaž, FIŠER, Darja, LJUBEŠIĆ, Nikola. Razvoj korpusa slovenskih spletnih uporabniških vsebin Janes. V: FIŠER, Darja (ur.). Zbornik konference Slovenščina na spletu in v novih medijih, Ljubljana, 25.-27. november 2015. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, str. 20-26, ilustr. http://nl.ijs.si/janes/wp-content/uploads/2015/11/Konferenca2015.pdf. [COBISS.SI-ID 59109218]
 • ERJAVEC, Tomaž, FIŠER, Darja, LJUBEŠIĆ, Nikola, LOGAR, Nataša, MIKOLIČ, Vesna. Nadgradnja Gigafide : spletna besedila. V: GORJANC, Vojko (ur.), et al. Slovar sodobne slovenščine : problemi in rešitve, (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje, ISSN 2335-335X). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, str. 242-260, tabele. [COBISS.SI-ID 33692253]
 • ERJAVEC, Tomaž. Odprt dostop do podatkovne baze slovarja. V: GRAHEK, Irena (ur.), BERGOČ, Simona (ur.). Novi slovar za 21. stoletje : e-zbornik s Posveta o novem slovarju slovenskega jezika na Ministrstvu za kulturo, 12. februar 2014. Ljubljana: Ministrstvo za kulturo, 2014, 10 str. http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/slovenski_jezik/E_zbornik/20-_Tomaz_Erjavec-SlovarPosvet.pdf. [COBISS.SI-ID 28071719]
 • OGRIN, Matija, JAVORŠEK, Jan Jona, ERJAVEC, Tomaž. A register of early modern Slovenian manuscripts. Journal of the Text Encoding Initiative, ISSN 2162-5603, March 2013, issue 4, str. 1-13, ilustr. http://jtei.revues.org/715. [COBISS.SI-ID 36455981]
 • ERJAVEC, Tomaž. Korpusi in konkordančniki na strežniku nl.ijs.si. Slovenščina 2.0, ISSN 2335-2736, 2013, letn. 1, št. 1, str. 24-49. http://www.trojina.org/slovenscina2.0/arhiv/2013/1/Slo2.0_2013_1_03.pdf. [COBISS.SI-ID 35615789]
 • ERJAVEC, Tomaž. Posodabljanje starejše slovenščine. Uporabna informatika, ISSN 1318-1882, okt./nov./dec. 2013, letn. 21, št. 4, str. 186-195, tabele. [COBISS.SI-ID 27352871]
 • ERJAVEC, Tomaž. MULTEXT-East : morphosyntactic resources for Central and Eastern European languages. Language resources and evaluation, ISSN 1574-020X, 2012, vol. 46, no. 1, str. 131-142, doi: 1007/s10579-011-9174-8. [COBISS.SI-ID 25372199]
 • LOGAR, Nataša, GRČAR, Miha, BRAKUS, Marko, ERJAVEC, Tomaž, ARHAR HOLDT, Špela, KREK, Simon. Korpusi slovenskega jezika Gigafida, KRES, ccGigafida in ccKRES : gradnja, vsebina, uporaba, (Zbirka Sporazumevanje). 1. izd. Ljubljana: Trojina, zavod za uporabno slovenistiko: Fakulteta za družbene vede, 2012. 208 str., ilustr. ISBN 978-961-92983-6-7. ISBN 978-961-235-596-8. [COBISS.SI-ID 262711040]
 • ERJAVEC, Tomaž, JAVORŠEK, Jan Jona, OGRIN, Matija, VIDE OGRIN, Petra. Od biografskega leksikona do znanstvenokritične izdaje : vprašanje trajnosti elektronskih besedil. Knjižnica, ISSN 0023-2424. [Tiskana izd.], 2011, letn. 55, št. 1, str. 103-114. http://revija-knjiznica.zbds-zveza.si/Izvodi/K1101/Erjavec_etal.pdf. [COBISS.SI-ID 24773671]
 • ERJAVEC, Tomaž. Text encoding initiative guidelines and their localisation. Infoteka, ISSN 1450-9687. [Tiskana izd.], 2010, vol. 11, no. 1, str. 3a-14a. [COBISS.SI-ID 23703847]
 • HMELJAK SANGAWA, Kristina, ERJAVEC, Tomaž. The Japanese-Slovene dictionary JASLO : its developments, enhancement and use. Studia Kognitywne, ISSN 1641-9758, 2010, vol. 10, str. 203-216. [COBISS.SI-ID 23667495]

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Etimološka in dialektološka leksikologija in leksikografija

Red. prof. dr. Marko Snoj,

Red. prof. dr. Jožica Škofic,

ECTS: 6

Korpusni pristop in jezikovne tehnologije v leksikografiji

Izr. prof. dr. Tomaž Erjavec,

Izr. prof. dr. Darja Fišer,

ECTS: 6

Leksikologija, leksikografija in slovničarstvo sodobnega jezika

Izr. prof. dr. Nataša Jakop,

Red. prof. dr. Andreja Žele,

ECTS: 6

Normativnost in sociolingvistika v slovarjih, slovnicah in pravopisih

Izr. prof. dr. Helena Dobrovoljc,

Doc. dr. Nataša Gliha Komac,

ECTS: 6

Terminologija in terminografija

Doc. dr. Mojca Žagar Karer,

Doc. dr. Mateja Jemec Tomazin,

ECTS: 6

Zgodovinska leksikologija in leksikografija ter zgodovinska slovnica

Doc. dr. Andreja Legan Ravnikar,

Doc. dr. Alenka Jelovšek,

ECTS: 6