COURSE DESCRIPTION

Etymological and dialectological approach to lexicology and lexicography


Programme:

Comparative Studies of Ideas and Cultures (3rd level)

Module:
Lexicology, Lexicography, Gramaticography

Course code: 59

Year of study: Brez letnika 


Course principal:
Prof. Jožica Škofic, Ph.D.

ECTS: 6

Workload: lectures 60 hours, seminar 30 hours

Course type: general elective 

Languages: Slovene 

Learning and teaching methods: lectures, discussion classes 

 

Course Syllabus

Content (Syllabus outline)

The course covers and/or researches the following thematic fields (depending on specific study fields of individual students):

 • Etymology and comparative linguistics;
 • Theoretical foundations of systemic and interdisciplinary etymology;
 • Etymological dictionaries of the Slovene language;
 • Etymological dictionaries of other Slavic and European languages;
 • The interrelationship between dialectology, sociolinguistics, ethnology (i.e. the so-called intangible cultural heritage) and linguistic geography;
 • Methods in collecting the data of the spoken language, which is an integral part of the living heritage (i.e. different genres of dialect texts);
 • Methods in collecting technical terms pertaining to traditional occupations in Slovenia (questionnaire preparation, selection of informants, transcription, the relationship between the colloquial lexicon and technical language);
 • Preparation of linguistic/dialectal corpus as the primary source for dialect dictionaries and linguistic atlases;
 • Methods and procedures in dialect lexicography: synchronic and diachronic approach to linguistic analysis of dialect terminology in dictionary entries, the importance of the integration of illustrative dialect material in dictionary entries;
 • The importance of dialectological research (especially lexicographical) for linguistic classification, the understanding of socially (linguistic contact), spatially and temporally conditioned language development, diastratic and diatopic linguistic diversity, and the awareness of the relationship between the individual languages and their varieties.

 

Seminar classes

Seminar classes accompany the lectures and complement them by exploring individual chapters covered by the course syllabus. The main objective is to provide the opportunity for the student to conduct further research on any of the presented topics and/or accommodate it to his/her individual research interests (the seminar paper can also be a component part of the doctoral thesis).

 

Cross-curricular integration

The course content is tightly connected with good understanding of both the comparative method and the method of reconstruction, as well as the structure of the Slovene language on all linguistic levels and the historical development of Slovene from Proto-Slavic (or any of the older prestages) to contemporary language. The course is closely connected to a number of other disciplines, be it within linguistics or, more generally, humanities (e.g. ethnology, history, archaeology).

 

Readings

The following list contains basic secondary literature. A series of additional readings for individual lectures and/or seminars will be supplied subsequently.

 • Bezlaj, France, 1976–2007: Etimološki slovar slovenskega jezika I–V. Ljubljana: Mladinska knjiga, Založba ZRC.
 • Furlan, Metka, 2013: Novi etimološki slovar slovenskega jezika, Poskusni zvezek. Ljubljana: Založba ZRC.
 • Gregorič, Jože 2013: Kostelski slovar. Ljubljana: Založba ZRC.
 • Ivančič Kutin, Barbara, 2007: Slovar bovškega govora. Ljubljana: Založba ZRC.
 • Ivančič Kutin, Barbara, 2011: Živa pripoved v zapisu. Ljubljana: Založba ZRC.
 • Kenda-Jež, Karmen, 1994: Etnološke raziskave kot (drugotni) vir v narečnem slovaropisju. Traditiones 23, 45–68.
 • Kenda-Jež, Karmen, 1996: Tesarsko izrazje na Cerkljanskem. V: Stanonik, Marija (ur.). Besede in reči, (Traditiones, 25). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 321–335.
 • Kenda-Jež, Karmen, 2001: Nadnarečne prvine v narečnem slovarju?. V: Tokarz, Emil (ur.). Słowiańszczyzna w kontekście przemian Europy końca XX wieku: język – tradycja – kultura. Katowice: Śląsk, 271–281.
 • Kenda-Jež, Karmen, 2003: Narečna besedila iz Ovčje vasi. V: Komac, Nataša (ur.), SMOLE, Vera (ur.), DAPIT, Roberto. Ovčja vas in njena slovenska govorica: raziskovalni tabor Kanalska dolina 2003: stage di ricerca Val Canale 2003. Ukve: Slovensko kulturno središče Planika, Kanalska dolina: = Centro culturale sloveno Stella alpina, Val Canale; Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU: = Istituto per la lingua slovena “Fran Ramovš” CRS ASSA: Založba ZRC: = Casa editrice CRS, 129–190.
 • Kenda-Jež, Karmen, 2004: Narečje kot jezikovnozvrstna kategorija v sodobnem jezikoslovju. V: Kržišnik, Erika (ur.). Aktualizacija jezikovnozvrstne teorije na Slovenskem: členitev jezikovne resničnosti, (Obdobja, Metode in zvrsti, 22). Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 263–276.
 • Kenda-Jež, Karmen, 2004: Slovarsko gradivo s Tolminskega kot vzorec za narečni slovar po Pleteršniku. V: Jesenšek, Marko (ur.). Besedoslovne lastnosti slovenskega jezika: slovenska zemljepisna imena. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije; Pišece: Društvo Pleteršnikova domačija, 154–162.
 • Kenda-Jež, Karmen, Gliha Komac, Nataša (urednik), 2007: Shranili smo jih v bančah: slovarski prispevek k poznavanju oblačilne kulture v Kanalski dolini = contributo lessicale alla conoscenza dell’abbigliamento in Val Canale. Ukve: S.K.S. Planika Kanalska dolina; Trst: Slori; Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.
 • Kenda-Jež, Karmen, Weiss, Peter, 1999: Posebnosti (slovenskega) narečnega slovaropisja. V: Kržišnik, Erika (ur.), Lokar, Metka (ur.). Zbornik predavanj. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete, 27–46.
 • Klemenčič, Simona, 2011: Pregled indoevropskih jezikov. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
 • Klinar, Klemen (ur.), Škofic, Jožica, Šekli, Matej, Piko-Rustia, Martina, 2012: . Metode zbiranja hišnih in ledinskih imen: projekt FLU-LED v okviru Operativnega programa Slovenija – Avstrija 2007-2013. Jesenice: Gornjesavski muzej.
 • Kenda-Jež, Karmen, Weiss, Peter, 2002: Skladenjski podatki v (slovenskem) narečnem slovarju. Jezikoslovni zapiski, 8/1, 47–61.
 • Meier-Brügger, Michael, 2000: Indogermanische Sprachwissenschaft. 7. Auflage. Berlin, New York: Walter de Gruyter.
 • Snoj, Marko, 2016: Slovenski etimološki slovar, tretja izdaja. Ljubljana: Založba ZRC.
 • Snoj, Marko, 2009: Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen. Ljubljana: Modrijan in Založba ZRC.
 • Snoj, Marko, 2005: Etymology. V: Strazny, Philipp (ur.). Encyclopedia of linguistics. New York: Fitzroy Dearborn, 2005, vol. 1: A-L, str. 304-306.
 • Šekli, Matej, 2014: Primerjalno jezikoslovje slovanskih jezikov. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
 • Škofic, Jožica, 2004: Raziskovanje narečne terminologije v času globalizacije = Exploring dialectal terminology at the time of globalization. V: Humar, Marjeta (ur.). Terminologija v času globalizacije: zbornik prispevkov s simpozija Terminologija v času globalizacije, Ljubljana, 5.-6. junij 2003: collected papers from the Scientific Conference Terminology at the Time of Globalization, Ljubljana, 5th-6th June 2003. Ljubljana: Založba ZRC, 61–75.
 • Škofic, Jožica, 2007: Terminologija izginjajoče/izginule obrti – sekirarstvo v Kamni Gorici na Gorenjskem. V: Jesenšek, Marko (ur.). Besedje slovenskega jezika, (Zora, 50). Maribor: Slavistično društvo, str. 214–234.
 • Škofic, Jožica, 2007: Narečno besedilo kot vir za imenoslovno raziskavo. V: Torkar, Silvo (ur.), et al. Merkujev zbornik, (Jezikoslovni zapiski, 13, 1/2). Ljubljana: Založba ZRC, 441–458.
 • Škofic, Jožica, 2008: Glagolski termini v narečnem slovarju. Hrvatski dijalektološki zbornik, knj. 14, 219–232
 • Škofic, Jožica, Gostenčnik, Januška, Horvat, Mojca, Jakop, Tjaša, Kenda-Jež, Karmen, Kostelec, Petra, Nartnik, Vlado, Petek, Urška, Smole, Vera, Šekli, Matej, Zuljan Kumar, Danila, Škofic, Jožica (urednik), 2011: Slovenski lingvistični atlas. 1, Človek (telo, bolezni, družina). 1, Atlas: [(= SLA 1.1)], 2, Komentarji: [(= SLA 1.2)] (Zbirka Jezikovni atlasi). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
 • Škofic, Jožica, Gostenčnik, Januška, Horvat, Mojca,  Jakop, Tjaša, Kenda-Jež, Karmen,  Nartnik, Vlado, Smole, Vera, Šekli, Matej, Zuljan Kumar, Danila, 2016: Slovenski lingvistični atlas. 2, Kmetija, 1 Atlas; 2 Komentarji (Zbirka Jezikovni atlasi). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
 • Škofic, Jožica, 2010–2011. Slovensko-nemški stik v govoru Sorice na Gorenjskem (po gradivu za SLA) = Slowenisch-deutscher Kontakt im Dialekt von Sorica (Zarz) in Oberkrain (nach dem Material für SLA). V: POHL, Heinz Dieter (ur.). Akten der 10. Arbeitstagung für bayerisch-österreichische Dialektologie in Klagenfurt 19.-22. September 2007, (Klagenfurter Beiträge zur Sprachwissenschaft, Jg. 34–36 (2008-2010)). Wien: Praesens, str. 389–399.
 • Weiss, Peter, 1997: Nepolnopomenske besedne vrste v gradivu za narečni slovar. V: Novak, France (ur.), Jan, Zoltan (ur.). Strokovno posvetovanje slavistov, Ljubljana, [12.-14. oktober] 1995, (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 6). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 163–166.
 • Weiss, Peter, 1998: Slovar govorov Zadrečke doline med Gornjim Gradom in Nazarjami. Poskusni zvezek (A–H). Ljubljana: Založba ZRC.
 • Weiss, Peter, 2000: Označevanje v slovenskih narečnih slovarjih. Jezikoslovni zapiski, 6, 27–44.
 • Weiss, Peter, 2000: Slovensko (narečno) slovaropisje leta 1999. V: Jan, Zoltan (ur.). Slovensko jezikoslovje danes in jutri, (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 10). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 185–194.
 • Weiss, Peter, 2003: Uvod v (slovenski) narečni slovar. Jezikoslovni zapiski 9/1, 49–61.
 • Weiss, Peter, 2005: Frazeologija v (slovenskem) narečnem slovarju. V: Jesenšek, Marko (ur.). Knjižno in narečno besedoslovje slovenskega jezika, (Zbirka Zora, 32). Maribor: Slavistično društvo, 124–134.

 

Objectives and competences

The student gains solid knowledge of the basic principles the methodology of etymological and dialectological lexicography, is able to interpret the information contained in various kinds of etymological and dialect dictionaries and/or dictionary entries as well as carry out independent dialectological research, transform the results into dictionary entries and comprehend the etymological argumentation behind the process. The student is capable of critical reading of the relevant scientific bibliographical apparatus. The course further equips the student to use and develop multiple methodological approaches to the analysis of dialect material and gives a clear idea of the tasks and avenues for further etymological and dialectological research of the national and/or any other language. The student is able to critically approach existing etymological analyses and carry out independent research in dialectology-based lexicography (also from the point of view of geolinguistics). He/she is equipped with the necessary critical apparatus to appreciate and assess the significance dialectological research has for language (in all its varieties) classification, temporally and spatially conditioned language development, diastratic and diatopic diversity, language stratification, and better comprehension of the relationship between a given language and its varieties.

 

Intended learning outcomes

The main course objective is to prepare and encourage the student to use and develop various methodologies in the linguistic analysis of dialect texts and present the task and possibilities in lexicographical (and geolinguistic) research of Slovene as well as other languages.

 

The student gets acquainted with the history of the etymological and dialectological approach in lexicography and the results and perspectives of project-conducted general, etymological and dialectological research of Slovene. Multiple methods of collecting and representing dialect material in specialised dialectological terminological dictionaries are presented, which equips the student with the necessary knowledge to be able embark on independent lexicographical work in dialectological research. A further important objective is to enable the student to develop a comprehension of register-based language stratification of the individual dialects and to be able to critically evaluate various types of lexicographical representation of (Slovene) dialects and their varieties, especially technical language, as well as appreciate the significance that etymological and dialectological lexicography has both for the understanding of temporally and spatially conditioned language development and the research of distratic and diatopic variety/stratification of languages.

 

Assessment

Long written assignments (80 %), Final examination (written/oral) (20 %).

MODULE GENERAL ELECTIVE COURSES

Historical lexicology, historical lexicography and historical grammar

Assist. Prof. Andreja Legan Ravnikar, Ph.D.,

Asst. Prof. Alenka Jelovšek, Ph. D.,

ECTS: 6

Lexicology, lexicography, contemporary grammar

Assoc. Prof. Nataša Jakop, Ph.D.,

Prof. Andreja Žele, Ph. D. ,

ECTS: 6

Linguistic normativity and the sociolinguistic aspect of dictionaries, grammars and orthographic dictionaries

Assist. Prof. Nataša Gliha Komac, Ph.D.,

Assoc. Prof. Helena Dobrovoljc, Ph. D.,

ECTS: 6

Terminology and terminography

Assist. Prof. Mojca Žagar Karer, Ph. D. ,

Assist. Prof. Mateja Jemec Tomazin, Ph. D. ,

ECTS: 6