Assoc. Prof. Nataša Jakop, Ph.D.

Senior Research Fellow, Fran Ramovš Institute of Slovenian Language, Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts

Office: ZRC SAZU, Novi trg 4, 1st floor
Tel.: 01 4706 174
natasa.jakop@zrc-sazu.si
Office hours: Thursday 8.00–10.00

Education: 

 • B.Sc. Slovene Language and Literature (University of Ljubljana, 1999)
 • M.A Linguistics (University of Ljubljana, 2002)
 • Ph.D. Linguistics (University of Ljubljana, 2005)

 

Important long-term projects:

 • A Modern Normative Guide in Printed, Electronic, and On-Line Versions
 • Research of Slovenian Language in Lexicography and Lexicology based on Digital Language
 • Monolingual dictionaries of Slovenian language

 

Research interests:

 • Contemporary lexicology and lexicography
 • Phraseology
 • Orthography and language standardization
 • Pragmatics


 • Post-graduate Research Student, Institut für Slawistik der Universität Wien, Austria (2003)
 • Research Scholar, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, Croatia (2014)

 • Assistant, University of Nova Gorica (2007-2008), University of Ljubljana (2014-2015)
 • Editor, Pravopisna stikanja: Razprave o pravopisnih vprašanjih (2012), monograph; Frazeološka simfonija: sodobni pogledi na frazeologijo (2013), monograph; Prostor in čas v frazeologiji (2016), monograph.
 • Member of the Spelling Committee at SASA (2013–), member of the editorial council for a new dictionary of standard Slovene (2014–)

 • Jakop, N. 2016: Sestavine kozmosa v slovenski frazeologiji. Prostor in čas v frazeologiji. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 149–156.
 • Kržišnik, E., Jakop, N. 2015. Konceptualna izhodišča za vključitev frazeologije v splošni enojezični slovar slovenskega jezika. Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis (Obdobja, 34). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 417–424.
 • Jakop, N., Ramadanović, E. 2015. K pravopisnemu pravilu o rabi začetnice pri nadomestnih imenih v slovenščini ob primerjavi s hrvaškim pravopisom. Pravopisna razpotja: razprave o pravopisnih vprašanjih. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 25–31.
 • Jakop, N. 2014. Leksikalizacija prostorskih razmerij v slovenščini: jezikovnopragmatični vidik. Prostor v jeziku in jezik v prostoru = Space in langauge and language in space (Slavistična revija 62/3). Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije. 353–362. 
 • Jakop, N. 2013. Frazeološki neologizmi v slovenščini. Frazeološka simfonija: sodobni pogledi na frazeologijo. Ljubljana: Založba ZRC. 157–166.
 • Jakop, N. 2012. Normativni vidik apelativizacije v frazeologiji – anomalija ali jezikovna igra?. Učenye zapiski Tavričeskogo nacional´nogo universiteta imeni V. I. Vernadskogo (Serija Filologija, Social´nye kommunikacii). 50–56.
 • Dobrovoljc, H., Jakop, N. 2011, 2012. Sodobni pravopisni priročnik med normo in predpisom. Ljubljana: Založba ZRC.
 • Valenčič Arh, U., Jakop, N. 2010. Semantik und Motivation in der Entstehung der Phraseme mit der Komponente denar (dt. Geld). Demetrio Skubic octogenario (Linguistica, 50/3). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 209–223. 
 • Jakop, N. 2009. Osvetlitev rabe velike oz. male začetnice pri izlastnoimenskih pridevnikih s priponskimi obrazili -ov/-ev, -in v slovenščini. Jezikoslovni zapiski 15/1–2. 73–85.
 • Jakop, N. 2006. Pragmatična frazeologija (Zbirka Linguistica et philologica, 14). Ljubljana: Založba ZRC.

MODULE GENERAL ELECTIVE COURSES

Historical lexicology, historical lexicography and historical grammar

Assist. Prof. Andreja Legan Ravnikar, Ph.D.,

Asst. Prof. Alenka Jelovšek, Ph. D.,

ECTS: 6

Lexicology, lexicography, contemporary grammar

Assoc. Prof. Nataša Jakop, Ph.D.,

Prof. Andreja Žele, Ph. D. ,

ECTS: 6

Linguistic normativity and the sociolinguistic aspect of dictionaries, grammars and orthographic dictionaries

Assist. Prof. Nataša Gliha Komac, Ph.D.,

Assoc. Prof. Helena Dobrovoljc, Ph. D.,

ECTS: 6

Terminology and terminography

Assist. Prof. Mojca Žagar Karer, Ph. D. ,

Assist. Prof. Mateja Jemec Tomazin, Ph. D. ,

ECTS: 6