Izr. prof. dr. Nataša Jakop

Predavateljica na jezikoslovnem modulu pri predmetu Leksikologija, leksikografija in slovničarstvo sodobnega jezika. Višja znanstvena sodelavka na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU

ZRC SAZU, Novi trg 4, 1. nadstr.
Tel.: 01 4706 174
natasa.jakop@zrc-sazu.si
Govorilne ure: četrtek 10.00–12.00

 • Univerzitetna diploma iz slovenskega jezika s književnostjo (Univerza v Ljubljani, 1999)
 • Magisterij s področja jezikoslovja (Univerza v Ljubljani, 2002)
 • Doktorat s področja jezikoslovja (Univerza v Ljubljani, 2005)
 • Izredna profesorica s področja jezikoslovja (Podiplomska šola ZRC SAZU, 2021)


 • podiplomska študentka, raziskovalka, Institut für Slawistik der Universität Wien, Dunaj, Avstrija (2003)
 • gostujoča raziskovalka, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, Hvaška (2014)

Pomembnejši dolgoročni projekti:

 • Sodobni pravopisni priročnik v knjižni, elektronski in spletni različici
 • Leksikografske in leksikološke raziskave slovenskega jezika z uporabo digitalnih jezikovnih virov
 • Enojezični slovarji slovenskega jezika

 

Raziskovalni interesi:

 • sodobna leksikologija in leksikografija
 • frazeologija
 • normativistika
 • jezikovna pragmatika

 

Drugo:

 • asistentka, Univerza v Novi Gorici (2007–2008), Univerza v Ljubljani (2015–2016).
 • urednica, Pravopisna stikanja: Razprave o pravopisnih vprašanjih (2012), znanstvena monografija; Frazeološka simfonija: sodobni pogledi na frazeologijo (2013), znanstvena monografija; Prostor in čas v frazeologiji (2016), znanstvena monografija.
 • članica Pravopisne komisije pri SAZU (2013–), članica uredniškega odbora za pripravo novega slovarja slovenskega knjižnega jezika (2014–).

 • Jakop, N. 2016: Sestavine kozmosa v slovenski frazeologiji. Prostor in čas v frazeologiji. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 149–156.
 • Kržišnik, E., Jakop, N. 2015. Konceptualna izhodišča za vključitev frazeologije v splošni enojezični slovar slovenskega jezika. Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis (Obdobja, 34). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 417–424.
 • Jakop, N., Ramadanović, E. 2015. K pravopisnemu pravilu o rabi začetnice pri nadomestnih imenih v slovenščini ob primerjavi s hrvaškim pravopisom. Pravopisna razpotja: razprave o pravopisnih vprašanjih. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 25–31.
 • Jakop, N. 2014. Leksikalizacija prostorskih razmerij v slovenščini: jezikovnopragmatični vidik. Prostor v jeziku in jezik v prostoru = Space in langauge and language in space (Slavistična revija 62/3). Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije. 353–362. 
 • Jakop, N. 2013. Frazeološki neologizmi v slovenščini. Frazeološka simfonija: sodobni pogledi na frazeologijo. Ljubljana: Založba ZRC. 157–166.
 • Jakop, N. 2012. Normativni vidik apelativizacije v frazeologiji – anomalija ali jezikovna igra?. Učenye zapiski Tavričeskogo nacional´nogo universiteta imeni V. I. Vernadskogo (Serija Filologija, Social´nye kommunikacii). 50–56.
 • Dobrovoljc, H., Jakop, N. 2011, 2012. Sodobni pravopisni priročnik med normo in predpisom. Ljubljana: Založba ZRC.
 • Valenčič Arh, U., Jakop, N. 2010. Semantik und Motivation in der Entstehung der Phraseme mit der Komponente denar (dt. Geld). Demetrio Skubic octogenario (Linguistica, 50/3). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 209–223. 
 • Jakop, N. 2009. Osvetlitev rabe velike oz. male začetnice pri izlastnoimenskih pridevnikih s priponskimi obrazili -ov/-ev, -in v slovenščini. Jezikoslovni zapiski 15/1–2. 73–85.
 • Jakop, N. 2006. Pragmatična frazeologija (Zbirka Linguistica et philologica, 14). Ljubljana: Založba ZRC.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Etimološka in dialektološka leksikologija in leksikografija

Red. prof. dr. Marko Snoj,

Red. prof. dr. Jožica Škofic,

ECTS: 6

Korpusni pristop in jezikovne tehnologije v leksikografiji

Izr. prof. dr. Tomaž Erjavec,

Izr. prof. dr. Darja Fišer,

ECTS: 6

Leksikologija, leksikografija in slovničarstvo sodobnega jezika

Izr. prof. dr. Nataša Jakop,

Red. prof. dr. Andreja Žele,

ECTS: 6

Normativnost in sociolingvistika v slovarjih, slovnicah in pravopisih

Izr. prof. dr. Helena Dobrovoljc,

Doc. dr. Nataša Gliha Komac,

ECTS: 6

Terminologija in terminografija

Doc. dr. Mojca Žagar Karer,

Doc. dr. Mateja Jemec Tomazin,

ECTS: 6

Zgodovinska leksikologija in leksikografija ter zgodovinska slovnica

Doc. dr. Andreja Legan Ravnikar,

Doc. dr. Alenka Jelovšek,

ECTS: 6