Assist. Prof. Andreja Legan Ravnikar, Ph.D.

Senior Research Fellow, Fran Ramovš Institute of Slovenian Language, Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts

Office: ZRC SAZU, Wolfova 8, 2nd floor
Tel.: 01 2006 001
alegan@zrc-sazu.si
Office hours: Thursday 8.00–10.00

Education:

 • B.Sc. Slovene and Russian (University of Ljubljana, 1988)
 • M. Sc. Linguistics (University of Ljubljana, 1996)
 • Ph.D. Linguistics (University of Ljubljana, 2002)

 

Important long-term projects:

 • Dictionary of the 16th-Century Slovenian Literary Language;
 • Slovenian Grammars and Normative Guides;
 • Digitalisation of the 16th-Century Slovenian Literary Works.

 

Research interests:

 • Slovenian language in the 16th, 17th, 18th and 19th century;
 • Historical lexicology and lexicography;
 • Historical terminology;
 • Historical word formation;
 • Contact linguistics.


 • Visiting Professor, Institute of Croatian language and linguistics, Zagreb, Croatia (2014).

 • Assistant Professor, Univerza of Ljubljana, since 2005;
 • Editor, Linguistica et philologica, since 2014;
 • Member of the Slovenian Slavistic commitee at International Slavistic commitee, since 1998
 • Leader of the Linguistic section at Slovenian Association for study 18th century, since 2013 

 • Legan Ravnikar, A. (co-author) 2015. Slovenske slovnice in pravopisi, version 1.0. Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.
 • Legan Ravnikar, A. 2015. Iz slovaropisne delavnice: ugotavljanje in strukturiranje pomenov pri večpomenskih leksemih v zgodovinskem slovarju. Slovnica in slovar aktualni jezikovni opis (Obdobja, 34). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, str. 449–456. 
 • Legan Ravnikar, A. 2013. Problematika germanizmov v zgodovinskem slovarju knjižne slovenščine 16. stoletja. Slovenski jezik na stičišču več kultur (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 102). Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, str. 70–84.
 • Ahačič, K., Legan Ravnikar, A., Merše, M., Narat, J., Novak, F. 2014. Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja. Elektronska objava. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. http://www.fran.si/140/besedje-slovenskega-knjiznega-jezika-16-stoletja.
 • Legan Ravnikar, A. 2013. Prevzete besede neslovanskega in slovanskega izvora v knjižni slovenščini 16. stoletja. Jezikoslovni zapiski (Slovensko in slovansko) 19/1: 129–142.
 • Legan Ravnikar, A. 2013. Characteristics of the technical terminology in Vodnik’s German-Slovene dictionary (1804–1806). Slovenski jezik Slovene linguistic studies 11/8: 79–93. 
 • Legan Ravnikar, A. 2011. Slovenski strokovni jezik in izrazje pri Vodniku v primerjavi s starejšim Pohlinom in mlajšim Jarnikom. Neznano in pozabljeno iz 18. stoletja na Slovenskem. Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU: Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja, str. 319–338, http://sd18.zrc-sazu.si/LinkClick.aspx?fileticket=ZiJcOtwAweI%3d&tabid=58. 
 • Legan Ravnikar, A. 2009. Razvoj slovenskega strokovnega izrazja. Terminologija in sodobna terminografija. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, str. 49–73.
 • Legan Ravnikar, A. 2008/2009. Besedotvorna podoba slovenske knjižne leksike 16. stoletja s poudarkom na pridevniških tvorjenkah. Slavistična revija (Trubarjeva številka) 56/57: 69–91.
 • Legan Ravnikar, A. 2008. Slovenska krščanska terminologija : od Brižinskih spomenikov do srede 19. stoletja (Zbirka Lingua Slovenica, 4). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
 • Legan Ravnikar, A. 2003. Oblikovanje obredne terminologije v okviru normiranja slovenskega knjižnega jezika. Slovenski knjižni jezik aktualna vprašanja in zgodovinske izkušnje : ob 450-letnici izida prve slovenske knjige, (Obdobja, 20). Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, str. 563–580.   

MODULE GENERAL ELECTIVE COURSES

Historical lexicology, historical lexicography and historical grammar

Assist. Prof. Andreja Legan Ravnikar, Ph.D.,

ECTS: 6

Lexicology, lexicography, contemporary grammar

Assoc. Prof. Nataša Jakop, Ph.D.,

Prof. Andreja Žele, Ph. D. ,

ECTS: 6

Terminology and terminography

Assist. Prof. Mojca Žagar Karer, Ph. D. ,

Assist. Prof. Mateja Jemec Tomazin, Ph. D. ,

ECTS: 6