Assist. Prof. Andreja Legan Ravnikar, Ph.D.

Senior Research Fellow, Fran Ramovš Institute of Slovenian Language, Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts

Office: ZRC SAZU, Wolfova 8, 2nd floor
Tel.: 01 2006 001
alegan@zrc-sazu.si
Office hours: Thursday 8.00–10.00

Education:

 • B.Sc. Slovene and Russian (University of Ljubljana, 1988)
 • M. Sc. Linguistics (University of Ljubljana, 1996)
 • Ph.D. Linguistics (University of Ljubljana, 2002)

 

Important long-term projects:

 • Dictionary of the 16th-Century Slovenian Literary Language;
 • Slovenian Grammars and Normative Guides;
 • Digitalisation of the 16th-Century Slovenian Literary Works.

 

Research interests:

 • Slovenian language in the 16th, 17th, 18th and 19th century;
 • Historical lexicology and lexicography;
 • Historical terminology;
 • Historical word formation;
 • Contact linguistics.


 • Visiting Professor, Institute of Croatian language and linguistics, Zagreb, Croatia (2014).

 • Assistant Professor, Univerza of Ljubljana, since 2005;
 • Editor, Linguistica et philologica, since 2014;
 • Member of the Slovenian Slavistic commitee at International Slavistic commitee, since 1998
 • Leader of the Linguistic section at Slovenian Association for study 18th century, since 2013 

 • Legan Ravnikar, A. (co-author) 2015. Slovenske slovnice in pravopisi, version 1.0. Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.
 • Legan Ravnikar, A. 2015. Iz slovaropisne delavnice: ugotavljanje in strukturiranje pomenov pri večpomenskih leksemih v zgodovinskem slovarju. Slovnica in slovar aktualni jezikovni opis (Obdobja, 34). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, str. 449–456. 
 • Legan Ravnikar, A. 2013. Problematika germanizmov v zgodovinskem slovarju knjižne slovenščine 16. stoletja. Slovenski jezik na stičišču več kultur (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 102). Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, str. 70–84.
 • Ahačič, K., Legan Ravnikar, A., Merše, M., Narat, J., Novak, F. 2014. Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja. Elektronska objava. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. http://www.fran.si/140/besedje-slovenskega-knjiznega-jezika-16-stoletja.
 • Legan Ravnikar, A. 2013. Prevzete besede neslovanskega in slovanskega izvora v knjižni slovenščini 16. stoletja. Jezikoslovni zapiski (Slovensko in slovansko) 19/1: 129–142.
 • Legan Ravnikar, A. 2013. Characteristics of the technical terminology in Vodnik’s German-Slovene dictionary (1804–1806). Slovenski jezik Slovene linguistic studies 11/8: 79–93. 
 • Legan Ravnikar, A. 2011. Slovenski strokovni jezik in izrazje pri Vodniku v primerjavi s starejšim Pohlinom in mlajšim Jarnikom. Neznano in pozabljeno iz 18. stoletja na Slovenskem. Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU: Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja, str. 319–338, http://sd18.zrc-sazu.si/LinkClick.aspx?fileticket=ZiJcOtwAweI%3d&tabid=58. 
 • Legan Ravnikar, A. 2009. Razvoj slovenskega strokovnega izrazja. Terminologija in sodobna terminografija. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, str. 49–73.
 • Legan Ravnikar, A. 2008/2009. Besedotvorna podoba slovenske knjižne leksike 16. stoletja s poudarkom na pridevniških tvorjenkah. Slavistična revija (Trubarjeva številka) 56/57: 69–91.
 • Legan Ravnikar, A. 2008. Slovenska krščanska terminologija : od Brižinskih spomenikov do srede 19. stoletja (Zbirka Lingua Slovenica, 4). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
 • Legan Ravnikar, A. 2003. Oblikovanje obredne terminologije v okviru normiranja slovenskega knjižnega jezika. Slovenski knjižni jezik aktualna vprašanja in zgodovinske izkušnje : ob 450-letnici izida prve slovenske knjige, (Obdobja, 20). Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, str. 563–580.   

MODULE GENERAL ELECTIVE COURSES

Historical lexicology, historical lexicography and historical grammar

Assist. Prof. Andreja Legan Ravnikar, Ph.D.,

Asst. Prof. Alenka Jelovšek, Ph. D.,

ECTS: 6

Lexicology, lexicography, contemporary grammar

Assoc. Prof. Nataša Jakop, Ph.D.,

Prof. Andreja Žele, Ph. D. ,

ECTS: 6

Linguistic normativity and the sociolinguistic aspect of dictionaries, grammars and orthographic dictionaries

Assist. Prof. Nataša Gliha Komac, Ph.D.,

Assoc. Prof. Helena Dobrovoljc, Ph. D.,

ECTS: 6

Terminology and terminography

Assist. Prof. Mojca Žagar Karer, Ph. D. ,

Assist. Prof. Mateja Jemec Tomazin, Ph. D. ,

ECTS: 6