Doc. dr. Andreja Legan Ravnikar

Višja znanstvena sodelavka na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, docentka za jezikoslovje.

ZRC SAZU, Wolfova 8, 2. nadstropje, Ljubljana.
01 2006 001
alegan@zrc-sazu.si
četrtek, 8.00 - 10.00

Izobrazba:

 • Univerzitetna diploma iz slovenščine in ruščine (Univerza v Ljubljani, 1988)
 • Magisterij s področja slovenskega jezikoslovja (Univerza v Ljubljani 1996)
 • Doktorat s področja jezikoslovnih znanosti (Univerza v Ljubljani, 2002)

 

Pomembnejši dolgoročni projekti:

 • Slovar slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja
 • Slovenske slovnice in pravopisi od 1584 do danes
 • Digitalizacija besedil 16. stoletja

 

Raziskovalni interesi:

 • slovenski jezik 16., 17., 18. in 19. stoletja
 • zgodovinska leksikologija in leksikografija
 • zgodovinska terminologija
 • zgodovinsko besedotvorje
 • jeziki v stiku


 • gostujoča raziskovalka, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, Hrvaška (2014)

 • predavateljica na podiplomskem študiju, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (od 2005)
 • urednica, Linguistica et philologica, znanstvena zbirka
 • članica Slovenskega slavističnega komiteja pri Mednarodnem slavističnem komiteju (od 1998)
 • vodja jezikoslovne sekcije v Slovenskem društvu za preučevanje 18. stoletja (od 2013)

 • Legan Ravnikar, A. (soavtorica) 2015. Slovenske slovnice in pravopisi, različica 1.0 (elektronska knjiga). Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.
 • Legan Ravnikar, A. Iz slovaropisne delavnice: ugotavljanje in strukturiranje pomenov pri večpomenskih leksemih v zgodovinskem slovarju. Slovnica in slovar aktualni jezikovni opis (Obdobja, 34). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, str. 449–456.
 • Legan Ravnikar, A. 2013. Problematika germanizmov v zgodovinskem slovarju knjižne slovenščine 16. stoletja. Slovenski jezik na stičišču več kultur (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 102). Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, str. 70–
 • Ahačič, K., Legan Ravnikar, A., Merše, M., Narat, J., Novak, F. 2014. Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja. Elektronska objava. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. http://www.fran.si/140/besedje-slovenskega-knjiznega-jezika-16-stoletja.
 • Legan Ravnikar, A. 2013. Prevzete besede neslovanskega in slovanskega izvora v knjižni slovenščini 16. stoletja. Jezikoslovni zapiski (Slovensko in slovansko) 19/1: 129–
 • Legan Ravnikar, A. 2013. Characteristics of the technical terminology in Vodnik’s German-Slovene dictionary (1804–1806). Slovenski jezik Slovene linguistic studies 11/8: 79–
 • Legan Ravnikar, A. 2011. Slovenski strokovni jezik in izrazje pri Vodniku v primerjavi s starejšim Pohlinom in mlajšim Jarnikom. Neznano in pozabljeno iz 18. stoletja na Slovenskem. Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU: Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja, str. 319–338, http://sd18.zrc-sazu.si/LinkClick.aspx?fileticket=ZiJcOtwAweI%3d&tabid=58.
 • Legan Ravnikar, A. 2009. Razvoj slovenskega strokovnega izrazja. Terminologija in sodobna terminografija. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, str. 49–73.
 • Legan Ravnikar, A. 2008/2009. Besedotvorna podoba slovenske knjižne leksike 16. stoletja s poudarkom na pridevniških tvorjenkah. Slavistična revija (Trubarjeva številka) 56/57: 69–
 • Legan Ravnikar, A. 2008. Slovenska krščanska terminologija : od Brižinskih spomenikov do srede 19. stoletja (Zbirka Lingua Slovenica, 4). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
 • Legan Ravnikar, A. 2003. Oblikovanje obredne terminologije v okviru normiranja slovenskega knjižnega jezika. Slovenski knjižni jezik aktualna vprašanja in zgodovinske izkušnje : ob 450-letnici izida prve slovenske knjige, (Obdobja, 20). Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, str. 563–

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Etimološka in dialektološka leksikologija in leksikografija

Red. prof. dr. Marko Snoj,

Red. prof. dr. Jožica Škofic,

ECTS: 6

Korpusni pristop in jezikovne tehnologije v leksikografiji

Izr. prof. dr. Tomaž Erjavec,

Izr. prof. dr. Darja Fišer,

ECTS: 6

Leksikologija, leksikografija in slovničarstvo sodobnega jezika

Izr. prof. dr. Nataša Jakop,

Red. prof. dr. Andreja Žele,

ECTS: 6

Normativnost in sociolingvistika v slovarjih, slovnicah in pravopisih

Izr. prof. dr. Helena Dobrovoljc,

Doc. dr. Nataša Gliha Komac,

ECTS: 6

Terminologija in terminografija

Doc. dr. Mojca Žagar Karer,

Doc. dr. Mateja Jemec Tomazin,

ECTS: 6

Zgodovinska leksikologija in leksikografija ter zgodovinska slovnica

Doc. dr. Andreja Legan Ravnikar,

Doc. dr. Alenka Jelovšek,

ECTS: 6