Assist. Prof. Jerica Snoj, Ph.D.

Researcher, Department of Lexicology, Fran Ramovš Institute of Slovenian Language, Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts


Tel.: 01 4706 170
jesnoj@zrc-sazu.si

Education:

 • B.A., Slovenian language and literature, musicology (University of  Ljubljana, 1979)
 • M.A., Linguistics (University of Ljubljana, 2003)
 • Ph.D., Linguistics (University of Ljubljana, 2009) 

 

Research interests

 • Lexical semantics (metaphorical meaning, synonymy, word class categorization) 
 • Lexicography (lexicographic theory and practical lexicography), the role of grammar in the semantic description of lexical units in a dictionary 

 

Important long-term projects

Slovar slovenskega knjižnega jezika (co-editor, reader, 3rd and 4th volumes)

Slovar v Slovenskem pravopisu 2001 (co-editor)

Sinonimni slovar slovenskega jezika (in preparation; co-author, editor-in-chief)

 • Snoj, J. 2004: Tipologija slovarske večpomenskosti slovenskih samostalnikov. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
 • Snoj, J. 2005: Kategorialne pomenske lastnosti in tipologiziranje slovarske večpomenskosti. Slovenski jezik – Slovene Linguistic Studies 5. 68-84.
 • Snoj, J. 2006: Metonimični pomeni: sintagmatski vidik. Slavistična revija 54. Posebna številka. 73-86.
 • Snoj, J. 2010: Metafora v leksikalnem sistemu. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
 • Snoj, J. 2011: Pomenske značilnosti antropomorfnega povedkovnika. Slovenski jezik – Slovene Linguistic Studies 8. 45-64.
 • Snoj, J. 2013: Slovnica v slovaropisju. Slavistika v regijah – Nova Gorica. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije. 79-84.
 • Snoj, J. 2013: Označevanje v slovarskem priročniku med jezikoslovno teorijo in slovaropisno prakso. Družbena funkcijskost jezika (ed. A. Žele). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 397-402. 
 • Snoj, J. 2015: Ubeseditvena variantnost v luči slovnične metafore. Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis (ed. M. Smolej). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 679-686.
 • Snoj, J. 2015: Od definicije besedne vrste v slovnici do besednovrstne oznake v slovarju. Slovenski jezik – Slovene linguistic studies, 2015, 10. 139-151.

MODULE GENERAL ELECTIVE COURSES

Historical lexicology, historical lexicography and historical grammar

Assist. Prof. Andreja Legan Ravnikar, Ph.D.,

ECTS: 6

Lexicology, lexicography, contemporary grammar

Assoc. Prof. Nataša Jakop, Ph.D.,

Prof. Andreja Žele, Ph. D. ,

ECTS: 6

Terminology and terminography

Assist. Prof. Mojca Žagar Karer, Ph. D. ,

Assist. Prof. Mateja Jemec Tomazin, Ph. D. ,

ECTS: 6