Asist. prof. Saša Babič, Ph. D.
Education:

 • B.Sc. Slovenian Language and Literarture, Russian Language and Literature (University of Ljubljana, 2005)
 • Ph.D. Slovenian Literature (University of Ljubljana, 2012)

 

Research interests:

 • Language and society;
 • Short folklore forms and their functioning within time and place;
 • Folklorism and modifications/re-uses of short folklore forms;
 • Cross-genre transformations of short folklore forms;
 • Rituals and other practices, connected with riddles, initiations, healing and life turning points;
 • Folkloristics;
 • Ethnolinguistics;
 • Linguistic Anthropology;
 • Ethno-psychology;
 • Relationship between context and concepts kept in language.


Main visiting appointments:

 • Postdoctoral project, Estonian Literary Museum Tartu, Estonia (2017–2019)
 • Student with fellowship Bojan Erhartič ZRC SAZU, University College Dublin, Irska (2016).

Other:

 • Field editor, Studia Mythologica Slavica, znanstvena revija;
 • Editorial member Dedi: enciklopedija naravne in kulturne dediščine na Slovenskem
 • Editorial member of Institute’s of ethnology book collection: Dela etnologije, folkoristike in kulturne antropologije [Works of ethnology, folkloristics and cultural anthropology]];
 • Editor of electronic data base: Slovenian riddles.
 • Editor of book: Golež Kaučič, Marjetka. Slovenska ljudska balada [Slovenian folk balad], (Zbirka Folkloristični zvezki, 2). 1. naklada. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2018.
 • Jesenšek, Vida (editor), Babič, Saša (editor). Več glav več ve : frazeologija in paremiologija v slovarju in vsakdanji rabi = Zwei Köpfe wissen mehr als einer : Phraseologie und Parömiologie im Wörterbuch und Alltag = Two heads are better than one : phraseology and paremiology in dictionaries and in everyday use : Maribor, Ljubljana, 18.-19. 4. 2013. V Mariboru: Oddelek za germanistiko, Filozofska fakulteta; Ljubljana: Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, 2014.

Selected publications:

 • Babič, S.: Beseda ni konj: estetska struktura slovenskih folklornih obrazcev [Word is not a horse; aesthetic structure of Slovenian short folklore forms], (Ethnologica – Dissertationes, 6). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015.
 • Babič, S.: Barve v slovenskih folklornih ugankah [Colours in Slovenian folklore riddles]. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 58/1-2, 2018, str. 43–51.
 • Babič, S., Voolaid, P.: Swearing: dissolution into nothingness. Studia mythologica Slavica 21, 2018, str. 147–159.
 • Babič, S.: Stereotipi in predsodki o ženskah in moških v šaljivih vprašanjih [Stereotypes and prejudges on women and men in conundrums]. V: Jambrešić Kirin, Renata (ur.). Humor u svakodnevnoj komunikaciji, (Biblioteka Nova etnografija). Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku. 2018, str. 81–95.
 • Babič, S.: Tudi stara pamet ne vidi vsega vselej prav: konceptualizacija pameti in neumnosti v paremioloških enotah iz zbirke Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU [Even old brain cannot know always the right way: conceptualization of wisdom and stupidness in paremiological units from the collection of Institute of Slovenian ethnology]. V: Będkowska-Kopczyk, A. (ur.), Pfandl, H. (ur.). Slavofraz 2016 : Phraseologie und (naive) Psychologie = Phraseology and (naïve) psychology = Frazeologija i (naivnaja) psihologija,. Hamburg: Dr. Kovač. 2018, str. 81-92.
 • Babič, S.: Bukue sa use potrebe tega gmein ludstva: stiški prepis Lipičevih bukev [Bukue sa use potrebe tega gmein ludstva: Stična transcript of Lipič healing books]. V: Bjelčevič, A. (ur.), Ogrin, M. (ur.), Perenič, U. (ur.). Rokopisi slovenskega slovstva od srednjega veka do moderne, (Obdobja, ISSN 1408-211X, Simpozij, = Symposium, 36). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2017, str. 393–403.
 • Babič, S., Podjed, D.: Vozila in stereotipi: primerjava Ljubljane in Beograda [Vehicles and stereotypes: comparison of Ljubljana and Belgrade]. Glasnik Slovenskega etnološkega društva, 56/1–2, 2016, str. 74–84.
 • Babič, S.: Contemporary forms of Slovenian love charms. Studia mythologica Slavica 19, 2016, str. 271–282.
 • Babič, S.: Prostor in čas v slovenskih kmetijskih napotilih [Place and time in Slovenian meteorological paremias]. V: Kržišnik, E. (ur.), Jemec Tomazin, M. (ur.), Jakop, N. (ur.). Prostor in čas v frazeologiji. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2016, str. 345–355.
 • Babič, S., Fikfak, J.: Presidents and their speeches at national commemorations. Traditiones: zbornik Inštituta za slovensko narodopisje 45/1, 2016, str. 215–239. doi: 10.3986/Traditio20164501107
 • Podjed, D., Babič, S.: Crossroads of anger: tensions and conflicts in traffic. Ethnologia Europaea: journal of european ethnology 45/2, 2015, str. 17–33.
  • Granbom-Herranen, L., Babič, S., Voolaid, P.: Proverbial expressions in newspapers: a study in Estonia, Finland, and Slovenia. Traditiones: zbornik Inštituta za slovensko narodopisje, 44/3, 2015, str. 5–32.
 • Babič, S.: Charms against evil eye. V: Uherek, Z. (ur.), Nagy, Károly Z. Changes of traditional beliefs in Central Europe: [a collective monograph]. Prague: Institute of Ethnology of the Academy of Sciences of the Czech Republic. 2014, str. 57–63.
 • Babič, S.: Uganka v časovnem prerezu [Riddle in time]. V: Žbogar, A. (ur.). Recepcija slovenske književnosti, (Obdobja, ISSN 1408-211X, Simpozij, = Symposium, 33). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2014, str. 23–29.

MODULE GENERAL ELECTIVE COURSES

Ecoculture: Studies of Animals and Nature in Folklore, Literature and Culture

Assoc. Prof. Marjetka Golež Kaučič, Ph.D.,

ECTS: 6

Folk and Literary: Folklore and Intertextual Aspects

Assoc. Prof. Marjetka Golež Kaučič, Ph.D.,

ECTS: 6

Intertextuality and Cultural Memory

Prof. Marko Juvan, Ph. D.,

ECTS: 6

Ritual

Assoc. Prof. Marjetka Golež Kaučič, Ph.D.,

ECTS: 6

Short folklore forms in culture and society

Asist. prof. Saša Babič, Ph. D.,

ECTS: 6

Slovenian Emigrants between Tradition and the Present

Prof. Marina Lukšič Hacin, Ph.D.,

ECTS: 6

The etics of Drama

Prof. Krištof Jacek Kozak, Ph. D.,

ECTS: 6

The Language of Objects: Topics in Slovenian Material Culture

Prof. Maja Godina Golija, Ph.D.,

ECTS: 6

The Linguistic Identity of Slovenian Regions

Prof. Jožica Škofic, Ph.D.,

ECTS: 6

The Role of Woman in Slovenian Society and Culture

Assoc. Prof. Mirjam Milharčič Hladnik, Ph.D.,

ECTS: 6

Tradition and Ethics

Prof. Edvard Kovač, Ph.D.,

ECTS: 6

Tragedy in Theater, Culture, and Society

Prof. Krištof Jacek Kozak, Ph. D.,

ECTS: 6

Word – Music – Ritual

Assist. Prof. Katarina Šter, Ph. D. ,

ECTS: 6