Doc. dr. Saša Babič

Znanstvena sodelavka na Inštitutu za slovensko narodopisje ZRC SAZU


01 470 62 85
sasa.babic@zrc-sazu.si

Izobrazba:

 • Univerzitetna diploma iz slovenskega jezika in književnosti ter ruskega jezika in književnosti (Univerza v Ljubljani, 2005);
 • Doktorat iz slovenske književnosti (Univerza v Ljubljani, 2012).

 

Raziskovalni interesi:

 • Jezik in družba;
 • Folklorni obrazci in njihovo funkcioniranje znotraj časa in prostora;
 • Folklorizem in modifikacije/izrabe folklornih obrazcev;
 • Medžanrski prehodi folklornih obrazcev;
 • Obredi in druge prakse, povezane z ugankarstvom, iniciacijami, zdravljenjem in življenjskimi prelomnicami;
 • Folkloristika;
 • Etnolingvistika;
 • Lingvistična antropologija;
 • Etno psihologija;
 • Odnos med kontekstom in v jezik vtisnjenimi koncepti.


Glavna gostovanja:

 • Postdoktorska raziskovalka, Estonian Literary Museum Tartu, Estonia (2017–2019)
 • Študentka štipendistka – štipendija Bojana Erhartiča ZRC SAZU, University College Dublin, Irska (2016).

Drugo:

 • Področna urednica, Studia Mythologica Slavica, znanstvena revija;
 • Članica uredniškega odbora Dedi: enciklopedija naravne in kulturne dediščine na Slovenskem
 • Članica uredniškega odbora knjižne zbirke ISN: Dela etnologije, folkoristike in kulturne antropologije;
 • Urednica spletne baze: Slovenian riddles.
 • Urednica knjige: Golež Kaučič, Marjetka. Slovenska ljudska balada, (Zbirka Folkloristični zvezki, 2). 1. naklada. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2018.
 • Jesenšek, Vida (urednik), Babič, Saša (urednik). Več glav več ve : frazeologija in paremiologija v slovarju in vsakdanji rabi = Zwei Köpfe wissen mehr als einer : Phraseologie und Parömiologie im Wörterbuch und Alltag = Two heads are better than one : phraseology and paremiology in dictionaries and in everyday use : Maribor, Ljubljana, 18.-19. 4. 2013. V Mariboru: Oddelek za germanistiko, Filozofska fakulteta; Ljubljana: Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, 2014.

 • Babič, S.: Beseda ni konj: estetska struktura slovenskih folklornih obrazcev, (Ethnologica – Dissertationes, 6). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015.
 • Babič, S.: Barve v slovenskih folklornih ugankah. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 58/1-2, 2018, str. 43–51.
 • Babič, S., Voolaid, P.: Swearing : dissolution into nothingness. Studia mythologica Slavica 21, 2018, str. 147–159.
 • Babič, S.: Stereotipi in predsodki o ženskah in moških v šaljivih vprašanjih. V: Jambrešić Kirin, Renata (ur.). Humor u svakodnevnoj komunikaciji, (Biblioteka Nova etnografija). Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku. 2018, str. 81–95.
 • Babič, S.: Tudi stara pamet ne vidi vsega vselej prav: konceptualizacija pameti in neumnosti v paremioloških enotah iz zbirke Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU. V: Będkowska-Kopczyk, A. (ur.), Pfandl, H. (ur.). Slavofraz 2016 : Phraseologie und (naive) Psychologie = Phraseology and (naïve) psychology = Frazeologija i (naivnaja) psihologija,. Hamburg: Dr. Kovač. 2018, str. 81-92.
 • Babič, S.: Bukue sa use potrebe tega gmein ludstva: stiški prepis Lipičevih bukev. V: Bjelčevič, A. (ur.), Ogrin, M. (ur.), Perenič, U. (ur.). Rokopisi slovenskega slovstva od srednjega veka do moderne, (Obdobja, ISSN 1408-211X, Simpozij, = Symposium, 36). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2017, str. 393–403.
 • Babič, S., Podjed, D.: Vozila in stereotipi: primerjava Ljubljane in Beograda. Glasnik Slovenskega etnološkega društva, 56/1–2, 2016, str. 74–84.
 • Babič, S.: Contemporary forms of Slovenian love charms. Studia mythologica Slavica 19, 2016, str. 271–282.
 • Babič, S.: Prostor in čas v slovenskih kmetijskih napotilih. V: Kržišnik, E. (ur.), Jemec Tomazin, M. (ur.), Jakop, N. (ur.). Prostor in čas v frazeologiji. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2016, str. 345–355.
 • Babič, S., Fikfak, J.: Presidents and their speeches at national commemorations. Traditiones: zbornik Inštituta za slovensko narodopisje 45/1, 2016, str. 215–239. doi: 10.3986/Traditio20164501107
 • Podjed, D., Babič, S.: Crossroads of anger: tensions and conflicts in traffic. Ethnologia Europaea: journal of european ethnology 45/2, 2015, str. 17–33.
 • Granbom-Herranen, L., Babič, S., Voolaid, P.: Proverbial expressions in newspapers: a study in Estonia, Finland, and Slovenia. Traditiones: zbornik Inštituta za slovensko narodopisje, 44/3, 2015, str. 5–32.
 • Babič, S.: Charms against evil eye. V: Uherek, Z. (ur.), Nagy, Károly Z. Changes of traditional beliefs in Central Europe: [a collective monograph]. Prague: Institute of Ethnology of the Academy of Sciences of the Czech Republic. 2014, str. 57–63.
 • Babič, S.: Uganka v časovnem prerezu. V: Žbogar, A. (ur.). Recepcija slovenske književnosti, (Obdobja, ISSN 1408-211X, Simpozij, = Symposium, 33). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2014, str. 23–29.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Beseda-glasba-ritual ǀ

Doc. dr. Metoda Kokole,

ECTS: 6

Dediščine, dediščinski procesi in prakse ǀ

Doc. dr.Špela Ledinek Lozej,

ECTS: 6

Dramatika in etika ǀ

Red. prof. dr. Krištof Jacek Kozak,

ECTS: 6

Ekokultura: živali in narava v folklori, literaturi in kulturi ǀ

Izr. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič,

ECTS: 6

Folklorni obrazci v kulturi in družbi ǀ

Doc. dr.Saša Babič,

ECTS: 6

Govorica predmetov – poglavja iz materialne kulture Slovencev ǀ

Red. prof. dr. Maja Godina Golija,

ECTS: 6

Ljudsko in umetno – folkloristični in medbesedilni vidiki ǀ

Izr. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič,

ECTS: 6

Ritualnost ǀ

Izr. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič,

ECTS: 6

Slovenski izseljenci med tradicijo in sodobnostjo ǀ

Red. prof. dr. Marina Lukšič Hacin,

ECTS: 6

Vloga ženske v slovenski družbi in kulturi ǀ

Izr. prof. dr. Mirjam Milharčič Hladnik,

ECTS: 6