Doc. dr. Saša Babič

Nosilka predmeta Folklorni obrazci v kulturi in družbi na modulu Slovenske študije doktorskega študija 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur. Znanstvena sodelavka na Inštitutu za slovensko narodopisje ZRC SAZU. Docentka za področje slovenske književnosti.


01 470 62 85
sasa.babic@zrc-sazu.si

Izobrazba:

 • Univerzitetna diploma iz slovenskega jezika in književnosti ter ruskega jezika in književnosti (Univerza v Ljubljani, 2005);
 • Doktorat iz slovenske književnosti (Univerza v Ljubljani, 2012).

 

Raziskovalni interesi:

 • Jezik in družba;
 • Folklorni obrazci in njihovo funkcioniranje znotraj časa in prostora;
 • Folklorizem in modifikacije/izrabe folklornih obrazcev;
 • Medžanrski prehodi folklornih obrazcev;
 • Obredi in druge prakse, povezane z ugankarstvom, iniciacijami, zdravljenjem in življenjskimi prelomnicami;
 • Folkloristika;
 • Etnolingvistika;
 • Lingvistična antropologija;
 • Etno psihologija;
 • Odnos med kontekstom in v jezik vtisnjenimi koncepti.


Glavna gostovanja:

 • Postdoktorska raziskovalka, Estonian Literary Museum Tartu, Estonia (2017–2019)
 • Študentka štipendistka – štipendija Bojana Erhartiča ZRC SAZU, University College Dublin, Irska (2016).

Drugo:

 • Področna urednica, Studia Mythologica Slavica, znanstvena revija;
 • Članica uredniškega odbora Dedi: enciklopedija naravne in kulturne dediščine na Slovenskem
 • Članica uredniškega odbora knjižne zbirke ISN: Dela etnologije, folkoristike in kulturne antropologije;
 • Urednica spletne baze: Slovenian riddles.
 • Urednica knjige: Golež Kaučič, Marjetka. Slovenska ljudska balada, (Zbirka Folkloristični zvezki, 2). 1. naklada. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2018.
 • Jesenšek, Vida (urednik), Babič, Saša (urednik). Več glav več ve : frazeologija in paremiologija v slovarju in vsakdanji rabi = Zwei Köpfe wissen mehr als einer : Phraseologie und Parömiologie im Wörterbuch und Alltag = Two heads are better than one : phraseology and paremiology in dictionaries and in everyday use : Maribor, Ljubljana, 18.-19. 4. 2013. V Mariboru: Oddelek za germanistiko, Filozofska fakulteta; Ljubljana: Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, 2014.

 • Babič, S.: Beseda ni konj: estetska struktura slovenskih folklornih obrazcev, (Ethnologica – Dissertationes, 6). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015.
 • Babič, S.: Barve v slovenskih folklornih ugankah. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 58/1-2, 2018, str. 43–51.
 • Babič, S., Voolaid, P.: Swearing : dissolution into nothingness. Studia mythologica Slavica 21, 2018, str. 147–159.
 • Babič, S.: Stereotipi in predsodki o ženskah in moških v šaljivih vprašanjih. V: Jambrešić Kirin, Renata (ur.). Humor u svakodnevnoj komunikaciji, (Biblioteka Nova etnografija). Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku. 2018, str. 81–95.
 • Babič, S.: Tudi stara pamet ne vidi vsega vselej prav: konceptualizacija pameti in neumnosti v paremioloških enotah iz zbirke Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU. V: Będkowska-Kopczyk, A. (ur.), Pfandl, H. (ur.). Slavofraz 2016 : Phraseologie und (naive) Psychologie = Phraseology and (naïve) psychology = Frazeologija i (naivnaja) psihologija,. Hamburg: Dr. Kovač. 2018, str. 81-92.
 • Babič, S.: Bukue sa use potrebe tega gmein ludstva: stiški prepis Lipičevih bukev. V: Bjelčevič, A. (ur.), Ogrin, M. (ur.), Perenič, U. (ur.). Rokopisi slovenskega slovstva od srednjega veka do moderne, (Obdobja, ISSN 1408-211X, Simpozij, = Symposium, 36). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2017, str. 393–403.
 • Babič, S., Podjed, D.: Vozila in stereotipi: primerjava Ljubljane in Beograda. Glasnik Slovenskega etnološkega društva, 56/1–2, 2016, str. 74–84.
 • Babič, S.: Contemporary forms of Slovenian love charms. Studia mythologica Slavica 19, 2016, str. 271–282.
 • Babič, S.: Prostor in čas v slovenskih kmetijskih napotilih. V: Kržišnik, E. (ur.), Jemec Tomazin, M. (ur.), Jakop, N. (ur.). Prostor in čas v frazeologiji. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2016, str. 345–355.
 • Babič, S., Fikfak, J.: Presidents and their speeches at national commemorations. Traditiones: zbornik Inštituta za slovensko narodopisje 45/1, 2016, str. 215–239. doi: 10.3986/Traditio20164501107
 • Podjed, D., Babič, S.: Crossroads of anger: tensions and conflicts in traffic. Ethnologia Europaea: journal of european ethnology 45/2, 2015, str. 17–33.
 • Granbom-Herranen, L., Babič, S., Voolaid, P.: Proverbial expressions in newspapers: a study in Estonia, Finland, and Slovenia. Traditiones: zbornik Inštituta za slovensko narodopisje, 44/3, 2015, str. 5–32.
 • Babič, S.: Charms against evil eye. V: Uherek, Z. (ur.), Nagy, Károly Z. Changes of traditional beliefs in Central Europe: [a collective monograph]. Prague: Institute of Ethnology of the Academy of Sciences of the Czech Republic. 2014, str. 57–63.
 • Babič, S.: Uganka v časovnem prerezu. V: Žbogar, A. (ur.). Recepcija slovenske književnosti, (Obdobja, ISSN 1408-211X, Simpozij, = Symposium, 33). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2014, str. 23–29.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Beseda-glasba-ritual

Doc. dr.Katarina Šter,

ECTS: 6

Dediščine, dediščinski procesi in prakse

Doc. dr.Špela Ledinek Lozej,

ECTS: 6

Ekokultura: živali in narava v folklori, literaturi in kulturi

Red. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič,

ECTS: 6

Etika dramatike

Red. prof. dr. Krištof Jacek Kozak,

ECTS: 6

Folklorni obrazci v kulturi in družbi

Doc. dr.Saša Babič,

ECTS: 6

Govorica predmetov – poglavja iz materialne kulture Slovencev

Red. prof. dr. Maja Godina Golija,

ECTS: 6

Jezikovna identiteta slovenskih pokrajin

Red. prof. dr. Jožica Škofic,

ECTS: 6

Ljudsko in umetno – folkloristični in medbesedilni vidiki

Red. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič,

ECTS: 6

Ritualnost

Red. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič,

ECTS: 6

Slovenski izseljenci med tradicijo in sodobnostjo

Red. prof. dr. Marina Lukšič Hacin,

ECTS: 6

Vloga ženske v slovenski družbi in kulturi

Izr. prof. dr. Mirjam Milharčič Hladnik,

ECTS: 6