OPIS PREDMETA

Regionalna ekonomika in regionalno ekonomsko modeliranje


Program:

Okoljske in regionalne študije (3. stopnja)

Modul:
Regionalne študije (3. stopnja)

Koda predmeta: DIR09
Letnik: Brez letnika


Nosilec:
Doc. dr. Janez Nared

ECTS: 6

Obseg: predavanja 40 ur, seminar 20 ur, samostojno delo 120 ur
Vrsta predmeta: izbirni na modulu
Jeziki: slovenski, angleški
Metode poučevanja in učenja: predavanja, seminar, e-izobraževanje

 

Učni načrt predmeta (prenesi)

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Končana 2. bolonjska stopnja ustrezne smeri ali univerzitetni študij VII stopnje.

 

Vsebina:

 • uvod v regionalno ekonomiko
 • metode v regionalni ekonomiki
 • gospodarska rast in njeni dejavniki
 • lokacijske teorije in regionalna specializacija
 • javne politike
 • projektni cikel
 • vrednotenje ekonomskih učinkov
 • tehnološki, demografski, družbeni in okoljski trendi
 • razvoj podjetništva
 • raziskave in inovacijske politike (strategije pametne specializacije, Industrija 4.0, digitalizacija)
 • regionalno ekonomsko modeliranje
 • prostorska ekonometrija
 • regionalni multiplikator

 

Temeljni literatura in viri:

 • McCann, P. 2001: Urban And Regional Economics. Oxford.
 • Stimson, R. J., Stough, R. R., Roberts, B. H. 2006: Regional Economic Development. Analysis and Planning Strategy. Springer.
 • Krugman, P. 1991: Geography and Trade. Gaston Eyskens Lecture Series.
 • Armstrong, H., Taylor, J. 2000: Regional Economics and Policy. Wiley
 • Huggins, R. (ed.), Thompson, P. (ed.) 2017: Handbook of Regions and Competitiveness: Contemporary Theories and Perspectives on Economic Development. Edward Elgar.
 • Pike, A.; Rodriguez-Pose, A., Tomaney, J. 2017: Local and Regional Development: second edition. Routledge.
 • OECD, 2018: Job Creation and Local Economic Development 2018: Preparing for the Future of Work. OECD.
 • Ehlhorst, P. (2014): Spatial Econometrics – From Cross-Sectional Data to Spatial Panels, Springer.

 

Cilji in kompetence:

Namen predmeta je predstaviti ekonomske vidike razvoja regij, zlasti dejavnike gospodarske rasti, lokacijske teorije, podlage regionalne specializacije, načine vrednotenja ekonomskih učinkov, razvoj podjetništva … in na ta način predstaviti ekonomske teorije in pristope, ki jih lahko uporabimo na regionalni ravni.

 

Predvideni študijski rezultati:

 • razumejo ekonomske osnove razvoja
 • uporabljajo ekonomska znanja pri reševanju razvojnih vprašanj
 • – pripravljajo ustrezne ekonomske modele in na njihovi podlagi razlagajo ekonomsko stvarnost

 

Načini ocenjevanja:

Izpit (90 %), seminarska naloga (10 %).

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI