homeheader1

PREDMETNIK

PRIMERJALNI ŠTUDIJ IDEJ IN KULTUR (3. STOPNJA)

Skupni obvezni predmeti programa:

Doktorska disertacija

Red. prof. dr. Jelica Šumič Riha,

ECTS: 30

Raziskovalni seminar I

Red. prof. dr. Jelica Šumič Riha,

ECTS: 26

Raziskovalni seminar II

Red. prof. dr. Jelica Šumič Riha,

ECTS: 44

Samostojno raziskovalno delo I

Red. prof. dr. Jelica Šumič Riha,

ECTS: 16

Samostojno raziskovalno delo II

Red. prof. dr. Jelica Šumič Riha,

ECTS: 44

Samostojno raziskovalno delo III

Red. prof. dr. Jelica Šumič Riha,

ECTS: 30

Izbirni predmeti programa:

Angažirana antropologija in aktivizem

Izr. prof. dr. Ana Hofman,

ECTS: 6

Antropologija rodnosti

izr. prof. dr. Duška Kneževič Hočevar,

ECTS: 6

Antropologija zavesti in zavedanja

Doc. dr. Maja Petrović Šteger,

ECTS: 6

Kozmologija mezoameriških ljudstev

Red. prof. dr. Ivan Šprajc,

ECTS: 6

Metodologija raziskav v antropološki lingvistiki

Red. prof. dr. Borut Telban,

Dr. Karmen Kenda-Jež,

ECTS: 6

Politični smeh: k antropologiji humorja

Red. prof. dr. Tanja Petrović,

ECTS: 6

Prostor in gibanje: antropologija lokacij in migracij

Doc. dr. Nataša Gregorič Bon,

ECTS: 6

Skupnosti, odnosi, dogodki: antropološki pristop

Red. prof. dr. Borut Telban,

ECTS: 6

Arheobotanika

Doc. dr. Tjaša Tolar,

ECTS: 6

Arheologija krajine

Izr. prof. dr. Benjamin Štular,

ECTS: 6

Arheologija zgodnjega srednjega veka

Izr. prof. dr. Benjamin Štular,

ECTS: 6

Arheozoologija

Doc. dr. Borut Toškan,

ECTS: 6

Digitalna arheologija

Doc. dr. Edisa Lozić,

ECTS: 6

Interdisciplinarno raziskovanje arheoloških najdišč

Izr. prof. dr. Anton Velušček,

ECTS: 6

Koliščarska doba na območju jugovzhodnih Alp

Izr. prof. dr. Anton Velušček,

ECTS: 6

Mlajša kamena in bakrena doba severnega Jadrana

Izr. prof. dr. Anton Velušček,

ECTS: 6

Od drobnih arheoloških najdb do zgodovine

Izr. prof. dr. Janka Istenič,

ECTS: 6

Palinologija

Doc. dr. Maja Andrič,

ECTS: 6

Rimska mesta med Jadranom in Donavo

Izr. prof. dr. Jana Horvat,

ECTS: 6

Romanizacija

Izr. prof. dr. Jana Horvat,

Izr. prof. dr. Janka Istenič,

ECTS: 6

Družbena geografija krasa

Doc. dr. Mateja Breg Valjavec,

ECTS: 6

Družbene inovacije in prostor

Doc. dr. David Bole,

ECTS: 6

Interpretacija dediščine

Doc. dr. Aleš Smrekar,

ECTS: 6

Kulturna geografija

Doc. dr. Jani Kozina,

ECTS: 6

Okoljsko vedenje

Doc. dr. Katarina Polajnar Horvat,

ECTS: 6

Trajnostni razvoj

Doc. dr. Daniela Alexandra Teixeira da Costa Ribeiro,

ECTS: 6

Zgodovinska geografija

Izr. prof. dr. Matija Zorn,

ECTS: 6

Mediji, spomin in zgodovina

Izr. prof. dr. Petra Svoljšak,

ECTS: 6

Spomin in zgodovina

Red. prof. dr. Oto Luthar,

ECTS: 6

Spomin na socializem v jugovzhodni in centralni Evropi

Red. prof. dr. Tanja Petrović,

ECTS: 6

Spomin narodov v historični perspektivi

Red. prof. dr. Oto Luthar,

ECTS: 6

Zgodovina nasilja

Izr. prof. dr. Petra Svoljšak,

ECTS: 6

Zgodovina, identiteta in popularna kultura

Izr. prof. dr. Ana Hofman,

ECTS: 6

Etimološka in dialektološka leksikologija in leksikografija

Red. prof. dr. Marko Snoj,

Red. prof. dr. Jožica Škofic,

ECTS: 6

Korpusni pristop in jezikovne tehnologije v leksikografiji

Izr. prof. dr. Tomaž Erjavec,

Izr. prof. dr. Darja Fišer,

ECTS: 6

Leksikologija, leksikografija in slovničarstvo sodobnega jezika

Izr. prof. dr. Nataša Jakop,

Red. prof. dr. Andreja Žele,

ECTS: 6

Normativnost in sociolingvistika v slovarjih, slovnicah in pravopisih

Izr. prof. dr. Helena Dobrovoljc,

Doc. dr. Nataša Gliha Komac,

ECTS: 6

Terminologija in terminografija

Doc. dr. Mojca Žagar Karer,

Doc. dr. Mateja Jemec Tomazin,

ECTS: 6

Zgodovinska leksikologija in leksikografija ter zgodovinska slovnica

Doc. dr. Andreja Legan Ravnikar,

Doc. dr. Alenka Jelovšek,

ECTS: 6

Evropske literature in nacionalizmi

Izr. prof. dr. Marijan Dović,

ECTS: 6

Literarna geografija

Red. prof. dr. Marko Juvan,

ECTS: 6

Literatura in likovna umetnost

Doc. dr. Luka Vidmar,

ECTS: 6

Modernizmi in avantgarde

Red. prof. dr. Marko Juvan,

Doc. dr. Andraž Jež,

ECTS: 6

Naratologija

Doc. dr. Alenka Koron,

ECTS: 6

Slovensko baročno slovstvo med protestantizmom in razsvetljenstvom

Doc. dr. Matija Ogrin,

Doc. dr. Monika Deželak Trojar,

ECTS: 6

Sociologija (slovenske) literarne institucije

Izr. prof. dr. Marijan Dović,

ECTS: 6

Svetovni sistemi in slovenski literarni diskurz

Red. prof. dr. Marko Juvan,

ECTS: 6

Tekstologija in digitalna humanistika

Doc. dr. Matija Ogrin,

Doc. dr. Andrejka Žejn,

ECTS: 6

Teorija diskurza in literatura

Doc. dr. Jernej Habjan,

ECTS: 6

Zgodovina knjige in cenzure

Doc. dr. Luka Vidmar,

ECTS: 6

Beseda-glasba-ritual

Doc. dr.Katarina Šter,

ECTS: 6

Dediščine, dediščinski procesi in prakse

Doc. dr.Špela Ledinek Lozej,

ECTS: 6

Ekokultura: živali in narava v folklori, literaturi in kulturi

Red. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič,

ECTS: 6

Etika dramatike

Red. prof. dr. Krištof Jacek Kozak,

ECTS: 6

Folklorni obrazci v kulturi in družbi

Doc. dr.Saša Babič,

ECTS: 6

Govorica predmetov – poglavja iz materialne kulture Slovencev

Red. prof. dr. Maja Godina Golija,

ECTS: 6

Jezikovna identiteta slovenskih pokrajin

Red. prof. dr. Jožica Škofic,

ECTS: 6

Ljudsko in umetno – folkloristični in medbesedilni vidiki

Red. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič,

ECTS: 6

Ritualnost

Red. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič,

ECTS: 6

Slovenski izseljenci med tradicijo in sodobnostjo

Red. prof. dr. Marina Lukšič Hacin,

ECTS: 6

Vloga ženske v slovenski družbi in kulturi

Izr. prof. dr. Mirjam Milharčič Hladnik,

ECTS: 6

Filozofija in psihoanaliza

Red. prof. dr. Jelica Šumič Riha,

Red. prof. dr. Rado Riha,

ECTS: 6

Filozofija in znanstvena revolucija

Izr. prof. dr. Matjaž Vesel,

ECTS: 6

Ideologija in filozofija

Izr. prof. dr. Jan Völker,

ECTS: 6

Kritična estetika in umetnost 20. stoletja

Red. prof. dr. Aleš Erjavec,

Red. prof. dr. Lev Kreft,

ECTS: 6

Nemški idealizem in njegovi nasledki

Izr. prof. dr. Frank Ruda,

ECTS: 6

Oblikovanje pojmov

Doc. dr. Aleš Bunta,

Doc. dr. Tadej Troha,

ECTS: 6

Psihoanaliza in družbena vez

Red. prof. dr. Alenka Zupančič,

Izr. prof. dr. Peter Klepec,

ECTS: 6

Sodobna filozofija in moderna literatura

Doc. dr. Rok Benčin,

ECTS: 6

Sodobne teorije umetnosti in kulture ter estetika novih tehnologij

Red. prof. dr. Marina Gržinić Mauhler,

ECTS: 6

 

VEDE O ZEMLJI IN OKOLJU (2. STOPNJA)

Skupni obvezni predmeti programa:

Biodiverziteta in evolucija

Red. prof. dr. Andraž Čarni,

ECTS: 9

Osnove krasoslovja

Red. prof. dr. Martin Knez,

ECTS: 9

Sistem Zemlja

Red. prof. dr. Aleksander Horvat,

ECTS: 9

Upravljanje naravnih nesreč

Doc. dr. Blaž Komac,

ECTS: 6

Znanstveni pristopi v naravoslovju

Red. prof. dr. Simona Kralj-Fišer,

ECTS: 6

Biodiverziteta, ekologija in evolucija (2. stopnja)

Obvezni predmeti modula:

Osnove ekologije

Red. prof. dr. Tanja Pipan,

ECTS: 9

Življenjska okolja in naravovarstvo

Izr. prof. dr. Urban Šilc,

ECTS: 9

Izbirni predmeti modula:

Biologija podzemeljskih habitatov

Red. prof. dr. Tanja Pipan,

ECTS: 9

Izbrana poglavja iz vedenjske biologije

Red. prof. dr. Simona Kralj-Fišer,

ECTS: 3

Mikrobiologija okolja

Izr. prof. dr. Janez Mulec,

ECTS: 6

Osnove bioloških procesov

Doc. dr. Matjaž Gregorič,

ECTS: 3

Paleobiologija in sedimentarna geologija (2. stopnja)

Obvezni predmeti modula:

Paleontologija in geobiologija

Doc. dr. Špela Goričan,

ECTS: 9

Preiskovalne metode in tehnike (analitični paket)

Doc. dr. Andrea Martín Pérez,

ECTS: 3

Sedimentarna geologija karbonatov

Doc. dr. Andrea Martín Pérez,

ECTS: 9

Izbirni predmeti modula:

Geoarheologija in bioarheologija

Red. prof. dr. Aleksander Horvat,

ECTS: 6

Geokemija sedimentnih kamnin

Doc. dr. Špela Goričan,

ECTS: 6

Geologija kvartarja

Red. prof. dr. Aleksander Horvat,

ECTS: 6

Geologija sedimentarnih bazenov

Doc. dr. Špela Goričan,

ECTS: 6

Geostatistika in numerično modeliranje geoloških procesov

Red. prof. dr. Franci Gabrovšek,

ECTS: 6

Krasoslovje (2. stopnja)

Obvezni predmeti modula:

Geologija krasa

Red. prof. dr. Martin Knez,

ECTS: 9

Hidrogeologija krasa

Izr. prof. dr. Metka Petrič,

ECTS: 9

Izbirni predmeti modula:

Ekohidrološki procesi in pritiski na krasu

Izr. prof. dr. Nataša Viršek Ravbar,

ECTS: 6

Fizikalna speleologija in speleogeneza

Red. prof. dr. Franci Gabrovšek,

ECTS: 6

Geomorfologija krasa

Izr. prof. dr. Nadja Zupan Hajna,

ECTS: 9

Kras in tektonske strukture

Red. prof. dr. Stanka Šebela,

ECTS: 6

Uporabno krasoslovje

Red. prof. dr. Tadej Slabe,

ECTS: 6

 

OKOLJSKE IN REGIONALNE ŠTUDIJE (3. stopnja)

Skupni obvezni predmeti programa:

Okoljski vidiki trajnostnega razvoja

Izr. prof. dr. Urban Šilc,

ECTS: 6

Raziskovalni seminar 1. (Okoljske in regionalne študije)

Doc. dr. Jani Kozina,

Red. prof. dr. Simona Kralj-Fišer,

ECTS: 6

Raziskovalni seminar 2. (Okoljske in regionalne študije)

Doc. dr. Jani Kozina,

Red. prof. dr. Simona Kralj-Fišer,

ECTS: 9

Samostojno raziskovalno delo I

Red. prof. dr. Jelica Šumič Riha,

ECTS: 16

Samostojno raziskovalno delo II

Red. prof. dr. Jelica Šumič Riha,

ECTS: 44

Samostojno raziskovalno delo III

Red. prof. dr. Jelica Šumič Riha,

ECTS: 30

Znanstvene metode v okoljskih in regionalnih študijah

Doc. dr. Rok Ciglič,

Red. prof. dr. Simona Kralj-Fišer,

ECTS: 9

Skupni izbirni predmeti programa:

Biodiverziteta in globalne spremembe

Izr. prof. dr. Urban Šilc,

ECTS: 6

Daljinsko zaznavanje v okoljskih in regionalnih študijah

Izr. prof. dr. Žiga Kokalj,

ECTS: 6

Geomorfologija krasa

Doc. dr. Mateja Ferk,

ECTS: 6

Globalne spremembe in okoljska zgodovina

Izr. prof. dr. Matija Zorn,

ECTS: 6

Izbrane študije krasoslovja

Izr. prof. dr. Nataša Viršek Ravbar,

ECTS: 6

Naravna in antropogena degradacija pokrajine

Doc. dr. Mateja Breg Valjavec,

Doc. dr. Rok Ciglič,

ECTS: 6

Naravovarstvo

Izr. prof. dr. Urban Šilc,

ECTS: 6

Podnebne spremembe

Izr. prof. dr. Matija Zorn,

ECTS: 6

Pokrajinski vidiki naravnih nesreč

Doc. dr. Mateja Ferk,

Doc. dr. Blaž Komac,

ECTS: 6

Potenciali naravne in kulturne dediščine

Doc. dr. Mateja Ferk,

Doc. dr. Aleš Smrekar,

ECTS: 6

Sodobne okoljske spremembe v pokrajini

Doc. dr. Aleš Smrekar,

ECTS: 6

Trajnostno upravljanje pokrajin

Doc. dr. Blaž Komac,

Doc. dr. Mateja Šmid Hribar,

ECTS: 6

Uvod v ekosistemske storitve

Doc. dr. Mateja Šmid Hribar,

Doc. dr. Daniela Alexandra Teixeira da Costa Ribeiro,

ECTS: 6

Biodiverziteta in ekologija (3. stopnja)

Izbirni predmeti modula:

Arahnologija: uvod v terenske in laboratorijske raziskave

Doc. dr. Matjaž Gregorič,

ECTS: 6

Ekotoksikologija

Doc. dr. Paula Pongrac,

ECTS: 6

Integrativna zoologija

Doc. dr. Matjaž Gregorič,

ECTS: 6

Izbrana poglavja iz ekologije rastlin

Red. prof. dr. Andraž Čarni,

ECTS: 6

Izbrana poglavja iz ekologije živali

Red. prof. dr. Simona Kralj-Fišer,

ECTS: 6

Vedenje živali

Red. prof. dr. Simona Kralj-Fišer,

ECTS: 6

Znanstvena metoda v bioloških znanostih

Doc. dr. Matjaž Gregorič,

ECTS: 6

Paleobiologija in sedimentarna geologija (3. stopnja)

Izbirni predmeti modula:

Biokronologija in stratigrafska korelacija ǀ

Doc. dr. Špela Goričan,

ECTS: 9

Geokemija sedimentnih karbonatov ǀ

Doc. dr. Špela Goričan,

Red. prof. dr. Aleksander Horvat,

ECTS: 6

Geologija karbonatov ǀ

Doc. dr. Andrea Martín Pérez,

ECTS: 9

Izbrana poglavja iz paleontologije ǀ

Doc. dr. Špela Goričan,

ECTS: 6

Paleobiologija in evolucija vretenčarjev ǀ

Red. prof. dr. Aleksander Horvat,

ECTS: 9

Paleobotanika in palinologija ǀ

Doc. dr. Maja Andrič,

ECTS: 6

Paleoekologija in tafonomija ǀ

Red. prof. dr. Aleksander Horvat,

ECTS: 6

Regionalne študije (3. stopnja)

Izbirni predmeti modula:

Evropska regionalna politika

Doc. dr. Janez Nared,

ECTS: 6

Gospodarska geografija

Doc. dr. Jani Kozina,

ECTS: 6

Izbrana poglavja iz preučevanja naravnih nesreč

Doc. dr. Mateja Ferk,

Doc. dr. Blaž Komac,

ECTS: 6

Izbrana poglavja iz razvoja podeželja

Doc. dr. Nika Razpotnik Visković,

Dr. Erik Logar,

ECTS: 6

Participativno raziskovanje in planiranje

Doc. dr. David Bole,

ECTS: 6

Prostorska sociologija

Doc. dr. Pavel Gantar,

ECTS: 6

Prostorsko načrtovanje

Doc. dr. Nika Razpotnik Visković,

Dr. Maruša Goluža,

ECTS: 6

Sodobni demografski procesi

Doc. dr. Nika Razpotnik Visković,

Dr. Maruša Goluža,

ECTS: 6

Strateško prometno načrtovanje

Doc. dr. Matej Gabrovec,

ECTS: 6

Študije družbenih učinkov posegov v prostor

Doc. dr. Pavel Gantar,

ECTS: 6

Urbana preobrazba: teorija in praksa

Doc. dr. David Bole,

ECTS: 6

homeheader2