pszrcsazu-header1

Vede o Zemlji in okolju (2. stopnja)

Magistrski študijski program 2. stopnje Vede o Zemlji in okolju ponuja interdisciplinarne vsebine ved o živi in neživi naravi s področij geologije, paleontologije, ekologije in evolucije, krasoslovja in okoljevarstva. Program prednostno naslavlja prepleteno multidisciplinarno področje naravoslovja, ponuja pa tudi specializacijo v študijske module oz. smeri (i) Biodiverziteta, ekologija in evolucija, (ii) Paleobiologija in sedimentarna geologija in (iii) Krasoslovje. Ponujeni izbirni predmeti omogočajo bodisi poglabljanje znanja v posamezni študijski smeri bodisi interdisciplinarno dopolnjevanje študija. Program izvajajo habilitirani raziskovalci in raziskovalke pretežno Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) kar študentom in študentkam tekom študija omogoča neposredno vključevanje v znanstveno-raziskovalno delo in proučevanje tako temeljnih znanstvenih vprašanj kot tudi prenos znanja v prakso (okoljevarstvo, naravne nesreče).

pszrcsazu-header2

SKUPNI OBVEZNI PREDMETI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA:

Biodiverziteta in evolucija

Red. prof. dr. Andraž Čarni,

ECTS: 9

Osnove krasoslovja

Red. prof. dr. Martin Knez,

ECTS: 9

Sistem Zemlja

Red. prof. dr. Aleksander Horvat,

ECTS: 9

Upravljanje naravnih nesreč

Doc. dr. Blaž Komac,

ECTS: 6

Znanstveni pristopi v naravoslovju

Red. prof. dr. Simona Kralj-Fišer,

ECTS: 6

TEMELJNI CILJI ŠTUDIJA

Osnovni cilj študija je kvalitetno poznavanje širokega sistema naravoslovnih znanosti vse do njihovega stika z družboslovjem. Nudimo pridobitev in poglobitev znanja o neživi in živi naravi, spoznavanje raznolikosti metodoloških pristopov posameznih naravoslovnih ved ter njihovo komplementarno povezovanje – najbolj praktično na področju krasoslovja. Ob koncu študija bodo študenti in študentke sposobni interdisciplinarnega horizontalnega povezovanja znanja različnih naravoslovnih področij kot tudi poglobljenega vertikalnega raziskovanja specifičnega problema, kamor so fokusno usmerjene posamezne študijske smeri.

 

Splošen cilj študija je pridobivanje praktičnih izkušenj znanstvenega dela, in sicer od zasnove študije, izbora primerne metodologije, laboratorijskih, računskih in terenskih vaj, raziskovalnega oz. projektnega dela do predstavitve rezultatov in njihove uporabe v praksi. Po zaključku študija so študentke in študenti sposobni samostojnega in kritičnega razmišljanja o metodah, dognanjih in interpretacijah znanstvenih del in kot taki usposobljeni za samostojno znanstvenoraziskovalno, pedagoško in strokovno delo.

 

PREDMETNIK ŠTUDIJA

Predmetnik študija sestavljajo temeljni predmeti za celoten študijski program, temeljni predmeti posameznih modulov oz. smeri in izbirni predmeti po modulih.

 

Prenesi predmetnik z učnimi načrti predmetov