Organi šole

Organi PŠ ZRC SAZU

Skupščina

Skupščina je usmerjevalni in nadzorni organ šole. Sestavljajo jo trije predstavniki oz. predstavnice ustanovitelja in sicer: vsakokratni zakoniti zastopnik oz. zastopnica ustanovitelja in še dve od njega imenovani osebi, ki so zaposlene ali poslovno sodelujejo z ustanoviteljem.

Skupščino Podiplomske šole ZRC SAZU od 11. 4. 2023 sestavljajo:


Upravni odbor

Upravni odbor je organ upravljanja šole. Mandat članov in članic upravnega odbora traja štiri (4) leta, brez omejitve ponovnega imenovanja. Mandat predstavnika ali predstavnice študentk in študentov je eno (1) leto. Če predstavnik oz. predstavnica študentk in študentov v času trajanja mandata zaključi študij ali se izpiše, mu oz. ji mandat poteče.

V tretjem mandatnem obdobju, od 28. 10. 2021, Upravni odbor Podiplomske šole ZRC SAZU sestavljajo:


Dekan oz. dekanja

Dekan oziroma dekanja vodi, zastopa in predstavlja šolo. Mandat dekana je štiri leta, brez omejitve ponovnega imenovanja. Za dekana je lahko imenovan visokošolski učitelj, ki sodeluje v izobraževalnem procesu na PŠ ZRC SAZU.

Upravni odbor je na predlog Senata in s soglasjem Skupščine dne 27. 5. 2024 imenoval doc. dr. Janija Kozino za dekana Podiplomske šole ZRC SAZU.


Senat

Senat je najvišji strokovni organ šole, ki ga izvoli akademski zbor. Senat ima vsaj devet (9) članic in članov, od tega je vsaj sedem (7) visokošolskih učiteljic in učiteljev ter znanstvenih in strokovnih sodelavk in sodelavcev, ki jih izvoli akademski zbor ter dva (2) predstavnika oz. predstavnici študentk in študentov, ki jih izvoli Študentski svet. Mandatna doba članic in članov senata je štiri leta, predstavnikov oz. predstavnic študentk in študentov pa eno leto, brez omejitve za ponovno imenovanje.

Članice in člani senata so:

Senatu predseduje dekan doc. dr. Jani Kozina, ki je brez glasovalne pravice.


Komisija za študijske zadeve

Komisija za študijske zadeve je delovno telo senata. Člani in članice Senata v komisijo imenujejo ali potrdijo člane in članice vsak začetek novega šolskega leta. Do 30. 10. 2024 so člani in članice Komisije:


Habilitacijska komisija

Habilitacijska komisija je delovno telo senata. Sestavljajo jo:


Komisija za kakovost

Komisija za kakovost je delovno telo senata. Mandat komisije je 4 leta, sestavljajo jo:


Akademski zbor

Akademski zbor sestavljajo vsi učitelji in učiteljice, znanstveni delavci in delavke ter sodelavci in sodelavke, ki so dejavni v programih šole.  Akademskemu zboru predseduje red. prof. dr. Borut Telban. Člani in članice akademskega zbora so tudi študenti in študentke.


Študentski svet

Študentski svet tvorijo vsi študenti in študentke šole. Svet izmed svojih članov in članic izvoli predsednika oz. predsednico sveta. Predsednica Študentskega sveta v študijskem letu 2023/2024 je Pia Rednak.

Predstavniki in predstavnice študentk in študentov Podiplomske šole ZRC SAZU v organih šole v 2023/2024 so:

Kontaktni naslov študentskega sveta je: studentski.svet@ps-zrc-sazu.org.

Študentski svet Podiplomske šole ZRC SAZU s študentkami in študenti izdaja Platformo: zbornik študentk in študentov Podiplomske šole ZRC SAZU. V akademskem letu 2023/2024 uredništvo tvorijo: Manca Koren, Dorotea Pospihalj in Lucija Mandić.