Organi šole

Organi PŠ ZRC SAZU

 

Skupščina

Skupščina je usmerjevalni in nadzorni organ šole. Sestavljajo jo trije predstavniki oz. predstavnice ustanovitelja in sicer: vsakokratni zakoniti zastopnik oz. zastopnica ustanovitelja in še dve od njega imenovani osebi, ki so zaposlene ali poslovno sodelujejo z ustanoviteljem.

 

Skupščino Podiplomske šole ZRC SAZU sestavljajo: akad. prof. dr. Andrej Kranjc, red. prof. dr. Lev Kreft in predsednik skupščine red. prof. dr. Oto Luthar.

 

Upravni odbor

Upravni odbor je organ upravljanja šole. Mandat članov in članic upravnega odbora traja štiri (4) leta, brez omejitve ponovnega imenovanja. Mandat predstavnika ali predstavnice študentk in študentov je eno (1) leto. Če predstavnik oz. predstavnica študentk in študentov v času trajanja mandata zaključi študij ali se izpiše, mu oz. ji mandat poteče.

 

Upravni odbor Podiplomske šole ZRC SAZU sestavljajo: predstavnica študentk in študentov Nina Caf, izr. prof. dr. Matjaž Kuntner, doc. dr. Aleš Smrekar, predsednik red. prof. dr. Ivan Šprajc in doc. dr. Tadej Troha.

 

Dekan oz. dekanja

Dekan oziroma dekanja vodi, zastopa in predstavlja šolo. Mandat dekana je štiri leta, brez omejitve ponovnega imenovanja. Za dekana oz. dekanjo je lahko izvoljen, kdor je redni profesor oz. redna profesorica.

 

Vršilka dolžnosti dekanje Podiplomske šole ZRC SAZU je red. prof. dr. Jelica Šumič Riha.

 

Senat

Senat je najvišji strokovni organ šole, ki ga izvoli akademski zbor. Senat ima vsaj devet (9) članic in članov, od tega je sedem (7) visokošolskih učiteljic in učiteljev ter znanstvenih in strokovnih sodelavk in sodelavcev, ki jih izvoli akademski zbor ter dva (2) predstavnika oz. predstavnici študentk in študentov, ki jih izvoli Študentski svet. Mandatna doba članic in članov senata je štiri leta, predstavnikov oz. predstavnic študentk in študentov pa eno leto, brez omejitve za ponovno imenovanje.

 

Članice in člani senata so: izr. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič, koordinatorica modula Slovenske študije – tradicija in sodobnost, izr. prof. dr. Jana Horvat, koordinatorica modula Tisočletja med Jadranom in Podonavjem, doc. dr. Nataša Jakop, koordinatorica modula Leksikologija, leksikografija, slovničarstvo, red. prof. dr. Marko Juvan, koordinator modula Literatura v kontekstu, red. prof. dr. Oto Luthar, koordinator modula Kulturna zgodovina, red. prof. dr. Rado Riha, koordinator modula Transformacija moderne misli – filozofija, psihoanaliza, kultura, red. prof. dr. Borut Telban, koordinator modula Antropologija: razumevanje svetotvornih praks in predstavnici študentk in študentov Nina Ditmajer in Anja Iskra. Senatu predseduje vršilka dolžnosti dekanje red. prof. dr. Jelica Šumič Riha, ki je brez glasovalne pravice.

 

Akademski zbor

Akademski zbor sestavljajo vsi učitelji in učiteljice, znanstveni delavci in delavke ter sodelavci in sodelavke, ki so dejavni v programih šole.  Člani in članice akademskega zbora so tudi predstavniki in predstavnice študentk in študentov.

 

Študentski svet

Študentski svet tvorijo vsi študenti in študentke šole. Svet izmed svojih članov in članic izvoli predsednika oz. predsednico sveta. Predsednica Študentskega sveta v šolskem letu 2019/2020 je Vita Zalar.

 

Predstavniki in predstavnice študentk in študentov Podiplomske šole ZRC SAZU v organih šole v 2019/2020 so:

Kontaktni naslov študentskega sveta je: studentski.svet.zrc@gmail.com.

 

Študentski svet Podiplomske šole ZRC SAZU s študentkami in študenti izdaja Platformo: zbornik študentk in študentov Podiplomske šole ZRC SAZU.