Organi šole

Organi PŠ ZRC SAZU so:

 • skupščina
  Skupščina je usmerjevalni in nadzorni organ šole.
 • upravni odbor
  Upravni odbor je organ upravljanja šole. Mandat članov in članic upravnega odbora traja štiri (4) leta, brez omejitve ponovnega imenovanja. Mandat predstavnika ali predstavnice študentk in študentov je eno (1) leto. Če predstavnik oz. predstavnica študentk in študentov v času trajanja mandata zaključi študij ali se izpiše, mu oz. ji mandat poteče.
 • dekan oz. dekanja
  Dekan oziroma dekanja vodi, zastopa in predstavlja šolo. Mandat dekana je štiri leta, brez omejitve ponovnega imenovanja. Za dekana oz. dekanjo je lahko izvoljen, kdor je redni profesor oz. redna profesorica.
 • senat
  Senat je najvišji strokovni organ šole, ki ga izvoli akademski zbor. Senat ima vsaj devet (9) članic in članov, od tega je sedem (7) visokošolskih učiteljic in učiteljev ter znanstvenih in strokovnih sodelavk in sodelavcev, ki jih izvoli akademski zbor ter dva (2) predstavnika oz. predstavnici študentk in študentov, ki jih izvoli Študentski svet. Mandatna doba članic in članov senata je štiri leta, predstavnikov oz. predstavnic študentk in študentov pa eno leto, brez omejitve za ponovno imenovanje.
 • akademski zbor
  Akademski zbor sestavljajo vsi učitelji in učiteljice, znanstveni delavci in delavke ter sodelavci in sodelavke, ki so dejavni v programih šole.  Člani in članice akademskega zbora so tudi predstavniki in predstavnice študentk in študentov.
 • študentski svet
  Študentski svet tvorijo vsi študenti. Svet izmed svojih članov in članic izvoli predsednika oz. predsednico sveta. Kontaktni naslov študentskega sveta je: studentski.svet.zrc@gmail.com.