Regionalne študije (3. stopnja)

Koordinator

Doc. dr. Aleš Smrekar Znanstveni svetnik na Geografskem inštitutu Antona Melika ZRC SAZU, predavatelj na doktorskem študiju 3. stopnje Okoljske in regionalne študije na Podiplomski šoli ZRC SAZU.


01 4706 547

Modul Regionalne študije postavlja v ospredje načela trajnostnega razvoja, zakonitosti odnosa med naravo in družbo, celostno razvojno načrtovanje, ki vsebuje prostorske, ekonomske, družbene in kulturne vidike razvoja ter potrebo po več-nivojskem povezovanju razvojnih akterjev.

 

Na podlagi pridobljenih znanj bodo študenti in študentke celovito vrednotili razvojne procese na ravni regij, pa tudi drugih prostorskih ravni (lokalna skupnost, država, EU, mednarodno razvojno sodelovanje) ter na podlagi poznavanja klasičnih in najnovejših konceptov razvoja razumeli sodobne razvojne trende. Velik poudarek bo tudi na praksi načrtovanja in usmerjanja trajnostnega razvoja regij.

 

Znanje o prepletenosti prostorskih procesov jim bo omogočilo razumeti vzročno posledično delovanje, ki se nazorno kaže pri obvladovanju naravnih nesreč, okoljskih vprašanjih, gospodarstvu in družbi, kot tudi v drugih procesih, ki se odvijajo v regijah. Študenti in študentke bodo pridobili teoretsko, metodološko in historično perspektivo na obravnavanih področjih, s čimer bodo lahko prepoznavali družbene procese, ki povzročajo okoljske in razvojne spremembe.

 

Študenti in študentke modula bodo pridobili številna teoretska in praktična znanja, pri čemer izpostavljamo usmerjenost v trajnostni razvoj ter visoko stopnjo interdisciplinarnosti in povezljivosti študijskih vsebin vseh treh modulov na ravni doktorskega programa Okoljske in regionalne študije.

Modul Regionalne študije zagotavlja študentkam in študentom:

 • poznavanje teorij, konceptov, modelov in metod s področja regionalnih študij,
 • sposobnost opredeljevanja ključnih razvojnih teženj ter navezava le-teh na trajnostno-razvojne teorije,
 • sposobnost prepoznavanja ključnih akterjev in institucij ter načinov za njihovo vključevanje v razvojne procese,
 • identificiranje metodoloških pristopov, s katerimi je možna znanstvena obravnava razvojnih procesov na izbranem območju,
 • poznavanje lastnosti in temeljnih metod preučevanja regij in posameznih vidikov, kot so naravne nesreče, okolje, mobilnost, gospodarski razvoj, inovacije, kultura in podobno,
 • poznavanje prostorske in časovne razporeditve ter součinkovanja procesov,
 • poznavanje nevarnosti in analiza ogroženosti,
 • sposobnost celovite obravnave, vključno z geografskimi informacijskimi sistemi,
 • razumevanje okoljevarstvene paradigme,
 • razumevanje antropogenega obremenjevanja okolja in njegovih odzivov,
 • poznavanje socioloških osnov teorij planiranja,
 • razumeti problematiko racionalnosti in nehotenih posledic v planiranju.

 

Cilji modula Regionalne študije:

 • Sposobnost celostnega razumevanja prostora in regij.
 • Transdisciplinarno in interdisciplinarno povezovanje znanj kot predpogoj celostnega razumevanja in načrtovanja prostora in regij.
 • Razumevanje gospodarskih, družbenih, političnih, kulturnih, okoljskih in drugih procesov, ki vplivajo na trajnostni razvoj regij.
 • Sposobnost usmerjanja prostorskih procesov, ki vodijo v bolj trajnosten regionalni razvoj.
 • Pridobivanje praktičnih izkušenj znanstvenoraziskovalnega dela (od zasnove študije do predstavitve rezultatov ter pisanja znanstvenega članka). 
 • Sposobnost prenosa pridobljenega znanja v prakso (aplikativni predmeti); npr. uporaba znanja v kontekstu regionalnega razvoja, mobilnosti, varstva okolja, naravnih nesreč.
 • Mednarodno mreženje z raziskovalci izbranega specifičnega področja. 
 • Poznavanje sistema prijavljanja raziskovalnih in aplikativnih projektov; avtonomna priprava prijave projekta.

Predavateljice in predavatelji modula Regionalne študije so večinoma raziskovalke in raziskovalci, zaposleni na Geografskem inštitutu Antona Melika ZRC SAZU, sodelujejo pa tudi zunanji sodelavci. Glavna tema njihovih raziskav so procesi v prostoru, ki se jih lotevajo s prostorskega/okoljskega, družbenega in ekonomskega vidika.

Preučujejo regionalni razvoj in regionalno politiko, družbene in prostorske spremembe, kot so podnebne, okoljske, demografske spremembe, gospodarske krize, naravne nesreče, kulturni vidiki pokrajin … Prostor obravnavajo celostno, od fizičnogeografskih dejavnikov (geologija, geomorfologija, biotska raznovrstnost, ekosistemske storitve) do družbenogeografskih dejavnikov, kot so družbeno-ekonomski in kulturni procesi v posameznih območjih. S svojimi znanji skušajo študentke in študnete usmeriti v prepoznavanje prostorskih procesov ter v procesom in specifičnemu prostoru prilagojeno upravljanje s prostorom.

Izbirni predmeti modula z nosilci in nosilkami

Participativno raziskovanje in planiranje

Doc. dr. David Bole,

ECTS: 6

Gospodarska geografija

Doc. dr. Jani Kozina,

ECTS: 6

Evropska regionalna politika

Doc. dr. Janez Nared,

ECTS: 6

Sodobni demografski procesi

Doc. dr. Nika Razpotnik Visković,

Dr. Maruša Goluža,

ECTS: 6

Prostorska sociologija

Doc. dr. Pavel Gantar,

ECTS: 6

Strateško prometno načrtovanje

Doc. dr. Matej Gabrovec,

ECTS: 6

Prostorsko načrtovanje

Doc. dr. Nika Razpotnik Visković,

Dr. Maruša Goluža,

ECTS: 6

Izbrana poglavja iz razvoja podeželja

Doc. dr. Nika Razpotnik Visković,

Dr. Erik Logar,

ECTS: 6

Izbrana poglavja iz preučevanja naravnih nesreč

Doc. dr. Mateja Ferk,

Doc. dr. Blaž Komac,

ECTS: 6

Študije družbenih učinkov posegov v prostor

Doc. dr. Pavel Gantar,

ECTS: 6

Urbana preobrazba: teorija in praksa

Doc. dr. David Bole,

ECTS: 6