Pogoji študija

POGOJI ZA VPIS

Na doktorski študijski program Primerjalni študij idej in kultur se lahko vpišejo kandidati in kandidatke, ki so zaključili:

 • študijski program druge stopnje;
 • prejšnji študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe;
 • enovit magistrski študij, če je trajal pet let in je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami;
 • dosedanje študijske programe za pridobitev specializacije in so pred tem končali visokošolski strokovni program, če so opravili dodatne študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk;
 • izobraževanje v tujini, enakovredno prej navedenim programom;

Na doktorski študijski program 3. stopnje Okoljske in regionalne študije se lahko vpišejo kandidatke in kandidati, ki so zaključili enega izmed naslednjih študijskih programov:

 • študijski program 2. stopnje;
 • dodiplomski študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004;
 • enovit magistrski študij, če je trajal pet let in je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami (ECTS);
 • podiplomske študijske programe za pridobitev specializacije in so pred tem končali dodiplomski študijski program za pridobitev visokošolske strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, če so opravili dodatne študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 ECTS;
 • izobraževanje v tujini, enakovredno prej navedenim programom.

Na magistrski študijski program 2. stopnje Vede o Zemlji in okolju se lahko vpišejo kandidatke in kandidati, ki izpolnjujejo naštete pogoje:

 • zaključen najmanj študijski program 1. bolonjske stopnje v obsegu vsaj 180 ECTS, ki je obsegal vsaj 30 ECTS s področij geologije, geografije, biologije in/ali varstva okolja;
 • zaključen najmanj študijski program 1. bolonjske stopnje v obsegu vsaj 180 ECTS z drugih naravoslovnih področij, ki ne izpolnjuje pogojev navedenih v točki a). Kandidat oz. kandidatka mora pred vpisom opraviti študijske obveznosti, ki so bistvene za vpis v magistrski študij 2. stopnje Vede o Zemlji in okolju. Študijske obveznosti v obsegu od 9 do 24 ECTS določi Komisija za študijske zadeve Podiplomske šole ZRC SAZU, ki je delovno telo Senata, v sodelovanju s koordinatorji in koordinatoricami modulov oz. smeri študijskega programa;
 • zaključen najmanj študijski program 1. bolonjske stopnje v obsegu vsaj 180 ECTS z drugih strokovnih področij, ki ne izpolnjuje pogojev navedenih v točkah a) in b). Kandidat oz. kandidatka mora pred vpisom opraviti študijske obveznosti, ki so bistvene za vpis na magistrski študij 2. stopnje Vede o Zemlji in okolju. Študijske obveznosti v obsegu od 15 do 42 ECTS določi Komisija za študijske zadeve Podiplomske šole ZRC SAZU, ki je delovno telo Senata, v sodelovanju s koordinatorji in koordinatoricami modulov študijskega programa;
 • v študijski program se lahko vpiše tudi kandidatka oz. kandidat, ki je zaključil primerljiv študij v tujini in mu je bila v postopku priznavanja v tujini pridobljenega izobraževanja, priznana pravica do nadaljevanja študija v študijskem programu Vede o Zemlji in okolju;
 • študenti in študentke študijskega modula oz. smeri Biodiverziteta, ekologija in evolucija brez dodiplomskega biološkega znanja bodo morali obvezno izbrati predmet Osnove bioloških procesov.

POGOJI ZA NAPREDOVANJE

Napredovanje iz 1. v 2. letnik študija

Pogoj za napredovanje iz prvega v 2. letnik podiplomskega študija so opravljene obveznosti temeljnih predmetov prvega letnika.

 • Na doktorskem študijskem programu 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur so opravljene obveznosti temeljnih predmetov v obsegu48 ECTS:
  • Samostojno raziskovalno delo I. (16 ECTS, izdelava in javna predstavitev teme doktorske disertacije),
  • Raziskovalni seminar I. (26 ECTS, aktivna udeležba na predstavitvah tem doktorskih disertacij kolegov in kolegic) in
  • Metode raziskovanja, argumentiranja in pisanja v humanistiki in družboslovju* (6 ECTS, temeljni predmet)

 • Na doktorskem študijskem programu  3. stopnje Okoljske in regionalne študije so to opravljene obveznosti temeljnih predmetov v skupnem obsegu 42 ECTS:
  • Znanstvene metode v okoljskih in regionalnih študijah (9 ECTS)
  • Okoljski vidiki trajnostnega razvoja (6 ECTS)
  • Raziskovalni seminar I. (6 ECTS)
  • Samostojno raziskovalno delo I. (21 ECTS).

 • Na magistrskem študijskem programu 2. stopnje Vede o Zemlji in okolju opravljene obveznosti temeljnih predmetov v skupnem obsegu 33, upoštevajoč posamezne module oz. smeri pa še dodatnih 9 ECTS na modulu oz. smeri Biodiverziteta, ekologija in evolucija, 12 ECTS na modulu oz. smeri Paleobiologija in sedimentarna geologija in 18 ECTS na modulu oz. smeri Krasoslovje:
  • splošni temeljni predmet: Znanstveni pristopi v naravoslovju (6 ECTS);
  • splošni temeljni predmet: Sistem Zemlja (9 ECTS);
  • splošni temeljni predmet: Biodiverziteta in evolucija (9 ECTS);
  • splošni temeljni predmet Osnove krasoslovja (9 ECTS);
  • za modul oz. smer Biodiverziteta, ekologija in evolucija obvezen predmet:
   • Osnove ekologije (9 ECTS),
  • za modul oz. smer Paleobiologija in sedimentarna biologija sta taka obvezna predmeta:
   • Paleontologija in geobiologija (9 ECTS) ter
   • Preiskovalne metode in tehnike (3 ECTS);
  • za modul oz. smer Krasoslovje sta temeljna predmeta v prvem letniku:
   • Geologija krasa (9 ECTS)in
   • Geomorfologija krasa (9 ECTS).

Napredovanje iz 2. v 3 letnik

Pogoji za napredovanje iz 2. v 3. letnik doktorskega študija so opravljene vse obveznosti temeljnih in izbirnih predmetov v skupnem obsegu 120 ECTS iz 1. in 2. letnika študija ter prijavljena tema doktorske disertacije.

Postopek prijave teme doktorske disertacije je opredeljen v Pravilniku o študiju na programih 2. in 3. stopnje Podiplomske šole ZRC SAZU.


Ponovni vpis v isti letnik

Študent oz. študentka ima pravico, da enkrat v času študija (na eni stopnji) ponavlja letnik zaradi neizpolnitve obveznosti za napredovanje v višji letnik. Na osnovi pisne prošnje študenta Referat za študij pripravi vpisni list za vpis v isti letnik.


Vpis v dodatno, absolventsko leto

 • Dodatno leto za dokončanje študija je brez dodatnih študijskih in finančnih obveznosti.
 • Dodatno študijsko leto ni ovrednoteno s kreditnimi točkami.

Podaljšanje veljavnosti doktorske teme

Študent oz. študentka doktorskega študija mora doktorsko disertacijo oddati najkasneje v štirih letih od dneva, ko je bila na Senatu potrjena tema doktorske disertacije. Študent oz. študentka, ki doktorske disertacije ne more predložiti v roku iz prejšnjega odstavka, lahko v Referat za doktorski študij pred iztekom tega roka odda prošnjo za podaljšanje roka za oddajo doktorske disertacije oziroma podaljšanje veljavnosti teme. O oddani prošnji odloča Senat.

V prošnji navede razloge, predlaga časovni okvir podaljšanja in pridobi soglasje mentorja ali mentorice ter morebitnega somentorja in somentorice. Prošnjo lahko odda v referat za študij tudi po e-pošti s skeniranim ali certificiranim podpisom. mentorji oz. mentorice in morebitni somentorji ali somentorice lahko soglasje k prošnji oddajo s podpisom na prošnjo ali preko e-pošte.

Če študentka oz. študent prošnjo za podaljšanje roka oddaja drugič, mora poleg soglasja mentorja in morebitnega somentorja, pridobiti še soglasje Komisije za študijske zadeve Podiplomske šole ZRC SAZU in opraviti obveznost Samostojnega raziskovalnega dela III. pred komisijo, preden prošnjo obravnava senat.


Dokončanje študija

Za uspešno dokončanje študija mora študent ali študentka opraviti vse temeljne in izbirne obveznosti študija z uspešnim zagovorom magistrske ali doktorske teze ter imeti poravnane vse finančne obveznosti študija.

Ob zaključku se študentu izda potrdilo o uspešnem zaključku študija v slovenskem in angleškem jeziku.

Ob podelitvi diplomskih listin oziroma ob promociji v naziv doktorjev znanosti, se študentom izda uradna diplomska listina o pridobljenem nazivu ter priloga k diplomski listini, v kateri so navedeni vsi podatki o instituciji izobraževanja, študijskem programu ter poteku študija v slovenskem in angleškem jeziku.