Vpisni pogoji

Na magistrski študijski program 2. stopnje Vede o Zemlji in okolju se lahko vpišejo kandidatke in kandidati, ki izpolnjujejo naštete pogoje:

 1. študijski program 1. bolonjske stopnje v obsegu vsaj 180 KT, ki je obsegal vsaj 30 KT s področij geologije, geografije, biologije in/ali varstva okolja;
 2. študijski program 1. bolonjske stopnje v obsegu vsaj 180 KT z drugih naravoslovnih področij, ki ne izpolnjuje pogojev navedenih v točki 1). Kandidat oz. kandidatka mora pred vpisom opraviti študijske obveznosti, ki so bistvene za vpis v magistrski študij 2. stopnje Vede o Zemlji in okolju. Študijske obveznosti v obsegu od 9 do 24 ECTS določi Komisija za študijske zadeve Podiplomske šole ZRC SAZU, ki je delovno telo Senata, v sodelovanju s koordinatorji modulov oz. smeri študijskega programa;
 3. študijski program 1. bolonjske stopnje v obsegu vsaj 180 KT z drugih strokovnih področij, ki ne izpolnjuje pogojev navedenih v točkah 1) in 2). Kandidat oz. kandidatka mora pred vpisom opraviti študijske obveznosti, ki so bistvene za vpis na magistrski študij 2. stopnje Vede o Zemlji in okolju. Študijske obveznosti v obsegu od 15 do 42 ECTS določi Komisija za študijske zadeve Podiplomske šole ZRC SAZU, ki je delovno telo Senata, v sodelovanju s koordinatorji in koordinatoricami modulov študijskega programa;
 4. v študijski program se lahko vpiše tudi kandidatka oz. kandidat, ki je zaključil primerljiv študij v tujini in mu je bila v postopku priznavanja v tujini pridobljenega izobraževanja, priznana pravica do nadaljevanja študija v študijskem programu Vede o Zemlji in okolju;
 5. študenti in študentke študijskega modula oz. smeri Biodiverziteta, ekologija in evolucija brez dodiplomskega biološkega znanja bodo morali obvezno izbrati predmet Osnove bioloških procesov.

Specifični pogoji za vpis na magistrski študijski program 2. stopnje Vede o Zemlji in okolju:

 • Predznanje za vpis posamezne module oz. smeri magistrskega študijskega programa vede o Zemlji in okolju bo študentka oz. študent pridobil najkasneje v okviru obveznih predmetov v 1. letniku 1. semestra, to je v okviru obveznih skupnih predmetov Znanstveni pristopi v naravoslovju, Sistem Zemlja, Biodiverziteta in evolucija in Osnove krasoslovja. Navedeni osnovni predmeti poleg horizontalne povezljivosti, kjer se pojavlja tudi navzkrižno interdisciplinarno prepletanje, namreč zagotavljajo tudi vertikalno nadgradnjo v obliki izbranega modula oz. smeri.
 • Da bi študenti in študentke dejansko pridobili ustrezno podlago za poglobljen študij na izbranem modulu oz. smeri, smo opravljanje izpitov iz vseh obveznih predmetov 1. letnika, ki so vezani na izbrano smer, postavili kot pogoj za vpis v 2. letnik (33 ECTS).
 • V 2. letniku je za vse študente in študentke obvezen še skupni predmet Upravljanje naravnih nesreč (s področja fizične geografije), kar prispeva k horizontalni povezljivosti med moduli oz. smermi.
 • V primeru modula oz. smeri Biodiverziteta, ekologija in evolucija bo za študentke in študente brez ustreznega
  predznanja obvezen predmet Osnove bioloških procesov, ki bo predavan v bloku v 1. semestru 1. letnika magistrskega študija.

Na doktorski študijski program 3. stopnje Okoljske in regionalne študije se lahko vpišejo kandidatke in kandidati, ki so zaključili enega izmed naslednjih študijskih programov:

 • študijski program 2. stopnje;
 • dodiplomski študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004;
 • enovit magistrski študij, če je trajal pet let in je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami (ECTS);
 • podiplomske študijske programe za pridobitev specializacije in so pred tem končali dodiplomski študijski program za pridobitev visokošolske strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, če so opravili dodatne študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk;
 • izobraževanje v tujini, enakovredno prej navedenim programom.

Specifični pogoji za vpis na doktorski študijski program 3. stopnje Okoljske in regionalne študije:

 • Za vpis na modul Biodiverziteta in ekologija je zahtevana predhodna izobrazba bioloških znanosti ali ekvivalenten študijski program.
 • Za vpis na modul Paleobiologija in sedimentarna geologija je zahtevana predhodna izobrazba geologije, biologije ali sorodnega programa Za vpis na modul regionalne študije je zahtevana predhodna izobrazba študijev, kot so geografija, ekonomija, sociologija, krajinska arhitektura, arhitektura in gradbeništvo.
 • Na doktorski študijski program 3. stopnje Okoljske in regionalne študije se lahko vpiše tudi kandidatka oz. kandidat, ki je zaključil interdisciplinarni in vsebinsko primerljiv študij navedenim modulom.

Na doktorski študijski program 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur se lahko vpišejo kandidati in kandidatke, ki so zaključili: 

 • študijski program druge stopnje;
 • dodiplomski študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004;
 • enovit magistrski študij, če je trajal pet let in je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami;
 • podiplomske študijske programe za pridobitev specializacije in so pred tem končali dodiplomski študijski program za pridobitev visokošolske strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, če so opravili dodatne študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk; 
 • izobraževanje v tujini, enakovredno prej navedenim programom.