Za študente

ZA ŠTUDENTE

Študentski svet


Delovanje Študentskega sveta (ŠS PŠ ZRC SAZU)

Študentski svet (ŠS) PŠ ZRC SAZU je po statutu šole predstavniški organ vseh študentov in študentk, ki pomaga pri komunikaciji študentov in študentk v odnosu do PŠ ZRC SAZU. Člani in članice ŠS PŠ ZRC SAZU so izvoljeni s strani študentov in študentk šole za mandat enega leta in predstavljajo študente in študentke v vseh organih in v delovnih telesih šole. ŠS študentom in študentkam omogoča aktivno sodelovanje in sooblikovanje pobud ter reševanje tekočih študentskih problematik na PŠ ZRC SAZU.


Predsednica Študentskega sveta

Predsednica ŠS PŠ ZRC SAZU v študijskem letu 2022/2023 je Ana Reberc.

Kontaktni naslov študentskega sveta je: studentski.svet (@) ps-zrc-sazu.org.


Predstavniki študentk in študentov v organih šole

Predstavniki in predstavnice študentk in študentov Podiplomske šole ZRC SAZU v organih šole v 2022/2023 so:


Kontakt Študentskega sveta

Kontaktni naslov študentskega sveta je: studentski.svet (@) ps-zrc-sazu.org.


Revija študentk in študentov

Platforma: Zbornik študentk in študentov Podiplomske šole ZRC SAZU je prostor, kjer lahko študentke in študentje vseh študijskih programov in modulov predstavijo svoje dosedanje raziskovalno delo. Zbornik avtoric in avtorjev ne zavezuje k isti temi in jih ne združuje glede na vnaprej določen nabor raziskovalnih vprašanj. Ravno obratno. Povezati želi prispevke, ki prihajajo iz najrazličnejših področij humanistike in družboslovja ter pri svojem delu izhajajo iz raznolikega spektra raziskovalnih vprašanj.

Doslej so izšle 3 številke revije: Platforma 1, Platforma 2 in Platforma 3, ki so dostopne na spletu.

V uredniškem odboru Platforme 4, ki bo izšla predvidoma pleti 2023, so: Dragan Petrevski, Ana Reberc in Marko Senčar Mrdaković.

V uredniškem odboru Platforme 5, za katero bo v kratkem objavljen poziv za prispevke, so: Dragan Petrevski, Doroteja Pospihalj, Lucija Mandić, Manca Koren in Vesna Liponik.

Kontaktni naslov uredništva je: zbornik.platforma (@) gmail.com


Referat za študijske zadeve:

Pisarna tajništva PŠ ZRC SAZU, prvo nadstropje, Novi Trg 2, 1000 Ljubljana

Uradne ure za študente in študentke: 9.00 – 16.00

telefon: 01 470 64 52

E-pošta: podiplomska.sola (@) zrc-sazu.si


Vpisni pogoji

Na doktorski študijski program Primerjalni študij idej in kultur se lahko vpišejo kandidati in kandidatke, ki so zaključili:

 • študijski program druge stopnje;
 • prejšnji študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe;
 • enovit magistrski študij, če je trajal pet let in je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami;
 • dosedanje študijske programe za pridobitev specializacije in so pred tem končali visokošolski strokovni program, če so opravili dodatne študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk;
 • izobraževanje v tujini, enakovredno prej navedenim programom;

V primeru, da število kandidatk in kandidatov presega število razpoložljivih mest, Senat Podiplomske šole ZRC SAZU razvrsti in izbere kandidate glede na uspeh pri dosedanjem študiju (povprečna ocena opravljenih izpitov). 


Na magistrski študijski program 2. stopnje Vede o Zemlji in okolju se lahko vpišejo kandidatke in kandidati, ki izpolnjujejo naštete pogoje:

 • zaključen najmanj študijski program 1. bolonjske stopnje v obsegu vsaj 180 ECTS, ki je obsegal vsaj 30 ECTS s področij geologije, geografije, biologije in/ali varstva okolja;
 • zaključen najmanj študijski program 1. bolonjske stopnje v obsegu vsaj 180 ECTS z drugih naravoslovnih področij, ki ne izpolnjuje pogojev navedenih v točki a). Kandidat oz. kandidatka mora pred vpisom opraviti študijske obveznosti, ki so bistvene za vpis v magistrski študij 2. stopnje Vede o Zemlji in okolju. Študijske obveznosti v obsegu od 9 do 24 ECTS določi Komisija za študijske zadeve Podiplomske šole ZRC SAZU, ki je delovno telo Senata, v sodelovanju s koordinatorji in koordinatoricami modulov oz. smeri študijskega programa;
 • zaključen najmanj študijski program 1. bolonjske stopnje v obsegu vsaj 180 ECTS z drugih strokovnih področij, ki ne izpolnjuje pogojev navedenih v točkah a) in b). Kandidat oz. kandidatka mora pred vpisom opraviti študijske obveznosti, ki so bistvene za vpis na magistrski študij 2. stopnje Vede o Zemlji in okolju. Študijske obveznosti v obsegu od 15 do 42 ECTS določi Komisija za študijske zadeve Podiplomske šole ZRC SAZU, ki je delovno telo Senata, v sodelovanju s koordinatorji in koordinatoricami modulov študijskega programa;
 • v študijski program se lahko vpiše tudi kandidatka oz. kandidat, ki je zaključil primerljiv študij v tujini in mu je bila v postopku priznavanja v tujini pridobljenega izobraževanja, priznana pravica do nadaljevanja študija v študijskem programu Vede o Zemlji in okolju;
 • študenti in študentke študijskega modula oz. smeri Biodiverziteta, ekologija in evolucija brez dodiplomskega biološkega znanja bodo morali obvezno izbrati predmet Osnove bioloških procesov.

Na doktorski študijski program 3. stopnje Okoljske in regionalne študije se lahko vpišejo kandidatke in kandidati, ki so zaključili enega izmed naslednjih študijskih programov:

 • študijski program 2. stopnje;
 • dodiplomski študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004;
 • enovit magistrski študij, če je trajal pet let in je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami (ECTS);
 • podiplomske študijske programe za pridobitev specializacije in so pred tem končali dodiplomski študijski program za pridobitev visokošolske strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, če so opravili dodatne študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 ECTS;
 • izobraževanje v tujini, enakovredno prej navedenim programom.

Struktura doktorskega študija 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur

1. letnik

Obvezne vsebine:

 • *Samostojno raziskovalno delo I. (16 ECTS, izdelava in javna predstavitev teme doktorske disertacije),
 • *Raziskovalni seminar I.* (26 ECTS, aktivna udeležba na predstavitvah tem doktorskih disertacij kolegov in kolegic)
 • *Metode raziskovanja, argumentiranja in pisanja v humanistiki in družboslovju* (6 ECTS, temeljni predmet)

Izbirne vsebine:

 • Izbirni predmet I. (6 ECTS)
 • Izbirni predmet II. (6 ECTS)

Skupaj letnik: 60 ECTS.

Pogoj za napredovanje v 2. letnik je 48 ECTS (opravljene obveznosti označene z zvezdico).


2. letnik

Obvezne vsebine:

 • Samostojno raziskovalno delo II. (44 ECTS, prijava teme doktorske disertacije, pisanje doktorata)
 • Raziskovalni seminar II. (4 ECTS, aktivna udeležba na predstavitvah tem doktorskih disertacij kolegov in kolegic)

Izbirne vsebine:

 • Izbirni predmet III. (6 ECTS)
 • Izbirni predmet IV. (6 ECTS)

Skupaj letnik: 60 ECTS.

Pogoj za napredovanje v 3. letnik je 120 ECTS (opravljene vse obveznosti temeljnih in izbirnih vsebin 1. in 2 letnika).


3. letnik

Obvezne vsebine:

 • Samostojno raziskovalno delo III. (30 ECTS, pisanje in javna predstavitev doktorata)
 • Doktorat (30 ECTS, uspešen zagovor doktorske disertacije)

Skupaj letnik: 60 ECTS

Pogoj za dokončanje študija je opravljanje vseh obveznih vsebin 3. letnik in uspešen zagovor doktorske disertacije.


Dodatno, absolventsko leto

Dodatno leto za dokončanje študija je brez dodatnih študijskih in finančnih obveznosti.

Dodatno študijsko leto ni ovrednoteno s kreditnimi točkami.


Struktura doktorskega študija 3. stopnje Okoljske in regionalne študije:

1. letnik:

Obvezne vsebine:

 • *DT001-Znanstvene metode v okoljskih in regionalnih študijah 9 ECTS
 • *DT002-Okoljski vidiki trajnostnega razvoja 6 ECTS
 • *DT003-Raziskovalni seminar I 6 ECTS
 • *DT005-Samostojno raziskovalno delo I 21 ECTS

Izbirne vsebine:

 • Izbirni predmet I. 6 ECTS
 • Izbirni predmet II. 6 ECTS
 • Izbirni predmet III. 6 ECTS

Skupaj letnik: 60 ECTS

Pogoj za napredovanje v 2. letnik je 42 ECTS (opravljene obveznosti označene z zvezdico).


2. letnik:

Obvezne vsebine:

 • DT004-Raziskovalni seminar II 9 ECTS
 • DT006-Samostojno raziskovalno delo II 39 ECTS

Izbirne vsebine:

 • Izbirni predmet I. 6 ECTS
 • Izbirni predmet II. 6 ECTS

Skupaj letnik: 60 ECTS

Pogoj za napredovanje v 3. letnik je 120 ECTS (opravljene vse obveznosti 1. in 2. letnika).


3. letnik:

DT007-Samostojno raziskovalno delo III. 30 ECTS

Doktorska disertacija 30 ECTS

Skupaj letnik: 60 ECTS


Dodatno, absolventsko leto:

Dodatno leto za dokončanje študija brez dodatnih študijskih in finančnih obveznosti.

Dodatno študijsko leto ni ovrednoteno s kreditnimi točkami.


Pogoji za napredovanje po programu Primerjalni študij idej in kultur

Ob vpisu si študent oz. študentka izbere mentorja ali mentorico na posameznem znanstvenem področju. Študent oz. študentka vpiše predmete v obsegu 18 kreditnih točk: od tega je 6 kreditnih točk iz obveznega predmeta, 12 kreditnih točk pa štejejo izbrani izbirni predmeti, ki jih potrdi koordinator oz. koordinatorica izbranega modula oziroma mentor oz. mentorica, ko je potrjen.

Študent oz. študentka lahko opravi te obveznosti na drugih, tudi tujih institucijah. V prvem letniku v dogovoru s koordinatorjem ali koordinatorico oz. mentorjem ali mentorico, če je že določena, pripravi obsežno seminarsko nalogo iz področja svoje doktorske teme, ki vključuje pregled literature in predstavitev stanja raziskav v svetu za dano problematiko. Predstavitev in zagovor dispozicije mora študent oz. študentka opraviti v prvem letniku. Z uspešno predstavljeno seminarsko nalogo in najmanj 75 % aktivno udeležbo na raziskovalnem seminarju pridobi 26 KT, 16 KT pa pridobi z uspešno opravljenim raziskovalnim delom, ki ga z mentorjem oz. mentorico definirata na začetku šolskega leta.

Pred vpisom v 2. letnik mora študentka oz. študent opraviti naslednje študijske obveznosti:

 • izpit iz obveznega predmeta;
 • obveznosti na raziskovalnem seminarju (najmanj 75 % udeležba na predstavitvah dispozicij doktorskih del kolegov in kolegic);
 • samostojno raziskovalno delo (uspešno predstavljena dispozicija doktorskega dela);
 • pogoj za vpis v drugi letnik je zbranih najmanj 48 KT od skupno 60 KT.

Pred vpisom v 3. letnik mora študent oz. študentka opraviti naslednje študijske obveznosti:

 • vsi izbirni izpiti iz prvega in drugega letnika;
 • obveznosti na raziskovalnem seminarju  (najmanj 75 % udeležba na predstavitvah dispozicij doktorskih del kolegov in kolegic);
 • samostojno raziskovalno delo (uspešno predstavljeno delo na doktorski tezi);
 •  pogoj za vpis v tretji letnik je zbranih vseh 120 KT.

V 3. letniku se študent oz. študentka v celoti posveti raziskovalnem delu, ki se zaključi z uspešno zagovarjano doktorsko disertacijo.


Pogoji za ponavljanje letnika Primerjalni študij idej in kultur

 • Študent ali študentka se lahko ponovno vpiše v prvi letnik, če zbere vsaj 18 KT točk iz tega letnika.
 • Študent ali študentka lahko med študijem samo enkrat ponavlja letnik.

Študent ali študentka, ki mu oz. ji preneha študentski status, obdrži pravico opravljati preostale študijske obveznosti zadnjega vpisanega letnika še dve leti po izteku statusa.


Podaljševanje študentskega statusa

V skladu s 52. členom Statuta Podiplomske šole ZRC SAZU študentu oz. študentki miruje študentski status v času porodniškega dopusta, dopusta zaradi nege otroka po porodniškem dopustu ali bolniške odsotnosti, daljše od pol leta.

Po zaključku zadnjega semestra študija študent ali študentka ohrani študentski status še dvanajst mesecev oziroma do zaključka študija. V upravičenih primerih se lahko študentki oz. študentu status podaljša tudi za dalj časa, vendar največ za dvanajst mesecev.


Določbe o prehodih med programi Primerjalni študij idej in kultur

Študentom in študentkam je omogočen prehod iz drugih doktorskih študijskih programov:

 • Študentom in študentkam ter diplomantom in diplomantkam katerih koli doktorskih študijskih programov katere koli visokošolske ustanove lahko nosilci predmetov priznajo izpite, ki po zahtevnosti ustrezajo standardom Podiplomske šole ZRC SAZU, in se po vsebini vsaj 70% ujemajo z vsebinami predmetov na predlaganem študijskem programu. Za direkten prehod v drugi letnik mora študent ali študentka zbrati enako število točk kot študenti in študentke predlaganega programa, torej vsaj 48 KT, drugače se lahko vpiše le v prvi letnik.

Poleg tega lahko študent ali študentka prenese in uveljavi kot opravljeno študijsko obveznost tudi opravljene obveznosti v obsegu do 12 KT po katerem koli programu doktorskega študija katere koli visokošolske ustanove ali vseživljenjskega izobraževanja na enakovredni stopnji zahtevnosti.


Izmenljivost:

 • Med študijem lahko študent ali študentka opravi del študijskih obveznosti v obsegu do 60 KT (do dva semestra) na drugih po ECTS kreditno ovrednotenih študijskih programih iste stopnje na Podiplomski šoli ZRC SAZU ali drugih visokošolskih zavodih v Sloveniji ali tujini. V ta namen je potrebno vnaprejšnje soglasje Senata Podiplomske šole ZRC SAZU, če gre za drugo institucijo pa tudi sklenitev tripartitnega sporazuma med študentom oz. študentko in obema institucijama.
 • Če obstaja tovrsten sporazum med institucijama, lahko študent oz. študentka opravlja na drugi instituciji tudi individualno raziskovalno delo in/ali magistrsko nalogo (joint degree).

V enakem obsegu in pod enakimi pogoji je omogočeno študentom in študentkam drugih študijskih programov, ki želijo opraviti študijske obveznosti v predlaganem študijskem programu.

Zaradi lažjega omogočanja izmenljivosti je študij organiziran tako, da so vsi predmeti semestrski.

Diplomantom in diplomantkam dosedanjih študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe se v doktorskem študijskem programu tretje stopnje priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk.


Pogoji za dokončanje študija

Pogoj za dokončanje študija je zbranih 180 KT, tj. opravljeni vsi izpiti (30 KT), s programom predpisano individualno raziskovalno delo (90 KT), opravljene obveznosti na raziskovalnem seminarju (30 KT) in uspešen zagovor doktorske disertacije (30 KT). S pozitivno oceno doktorske disertacije in njenega zagovora študent oz. študentka zaključi študij.

Študentom in študentkam, ki opravijo vse obveznosti po tem programu, podeli Podiplomska šola ZRC SAZU doktorsko diplomo, ki je javna listina.


Koristne povezave

študentska prehrana

subvencioniran prevoz

zdravstveno zavarovanje (do 26. leta starosti)

študentsko delo

bivanje

štipendije za izobraževanje v tujini

Ob vpisu si študent oz. študentka izbere mentorja ali mentorico na posameznem znanstvenem področju. Študent oz. študentka vpiše predmete v obsegu 18 kreditnih točk: od tega je 6 kreditnih točk iz obveznega predmeta, 12 kreditnih točk pa štejejo izbrani izbirni predmeti, ki jih potrdi koordinator oz. koordinatorica izbranega modula oziroma mentor oz. mentorica, ko je potrjen.

Študent oz. študentka lahko opravi te obveznosti na drugih, tudi tujih institucijah. V prvem letniku v dogovoru s koordinatorjem ali koordinatorico oz. mentorjem ali mentorico, če je že določena, pripravi obsežno seminarsko nalogo iz področja svoje doktorske teme, ki vključuje pregled literature in predstavitev stanja raziskav v svetu za dano problematiko. Predstavitev in zagovor dispozicije mora študent oz. študentka opraviti v prvem letniku. Z uspešno predstavljeno seminarsko nalogo in najmanj 75 % aktivno udeležbo na raziskovalnem seminarju pridobi 26 KT, 16 KT pa pridobi z uspešno opravljenim raziskovalnim delom, ki ga z mentorjem oz. mentorico definirata na začetku šolskega leta.

Pred vpisom v 2. letnik mora študentka oz. študent opraviti naslednje študijske obveznosti:

 • izpit iz obveznega predmeta;
 • obveznosti na raziskovalnem seminarju (najmanj 75 % udeležba na predstavitvah dispozicij doktorskih del kolegov in kolegic);
 • samostojno raziskovalno delo (uspešno predstavljena dispozicija doktorskega dela);
 • pogoj za vpis v drugi letnik je zbranih najmanj 48 KT od skupno 60 KT.

Pred vpisom v 3. letnik mora študent oz. študentka opraviti naslednje študijske obveznosti:

 • vsi izbirni izpiti iz prvega in drugega letnika;
 • obveznosti na raziskovalnem seminarju  (najmanj 75 % udeležba na predstavitvah dispozicij doktorskih del kolegov in kolegic);
 • samostojno raziskovalno delo (uspešno predstavljeno delo na doktorski tezi);
 •  pogoj za vpis v tretji letnik je zbranih vseh 120 KT.

V 3. letniku se študent oz. študentka v celoti posveti raziskovalnem delu, ki se zaključi z uspešno zagovarjano doktorsko disertacijo.


Pogoji za ponavljanje letnika

 • Študent ali študentka se lahko ponovno vpiše v prvi letnik, če zbere vsaj 18 KT točk iz tega letnika.
 • Študent ali študentka lahko med študijem samo enkrat ponavlja letnik.

Študent ali študentka, ki mu oz. ji preneha študentski status, obdrži pravico opravljati preostale študijske obveznosti zadnjega vpisanega letnika še dve leti po izteku statusa.


Podaljševanje študentskega statusa

V skladu s 52. členom Statuta Podiplomske šole ZRC SAZU študentu oz. študentki miruje študentski status v času porodniškega dopusta, dopusta zaradi nege otroka po porodniškem dopustu ali bolniške odsotnosti, daljše od pol leta.

Po zaključku zadnjega semestra študija študent ali študentka ohrani študentski status še dvanajst mesecev oziroma do zaključka študija. V upravičenih primerih se lahko študentki oz. študentu status podaljša tudi za dalj časa, vendar največ za dvanajst mesecev.


Določbe o prehodih med programi

Študentom in študentkam je omogočen prehod iz drugih doktorskih študijskih programov:

 • Študentom in študentkam ter diplomantom in diplomantkam katerih koli doktorskih študijskih programov katere koli visokošolske ustanove lahko nosilci predmetov priznajo izpite, ki po zahtevnosti ustrezajo standardom Podiplomske šole ZRC SAZU, in se po vsebini vsaj 70% ujemajo z vsebinami predmetov na predlaganem študijskem programu. Za direkten prehod v drugi letnik mora študent ali študentka zbrati enako število točk kot študenti in študentke predlaganega programa, torej vsaj 48 KT, drugače se lahko vpiše le v prvi letnik.

Poleg tega lahko študent ali študentka prenese in uveljavi kot opravljeno študijsko obveznost tudi opravljene obveznosti v obsegu do 12 KT po katerem koli programu doktorskega študija katere koli visokošolske ustanove ali vseživljenjskega izobraževanja na enakovredni stopnji zahtevnosti.


Izmenljivost:

 • Med študijem lahko študent ali študentka opravi del študijskih obveznosti v obsegu do 60 KT (do dva semestra) na drugih po ECTS kreditno ovrednotenih študijskih programih iste stopnje na Podiplomski šoli ZRC SAZU ali drugih visokošolskih zavodih v Sloveniji ali tujini. V ta namen je potrebno vnaprejšnje soglasje Senata Podiplomske šole ZRC SAZU, če gre za drugo institucijo pa tudi sklenitev tripartitnega sporazuma med študentom oz. študentko in obema institucijama.
 • Če obstaja tovrsten sporazum med institucijama, lahko študent oz. študentka opravlja na drugi instituciji tudi individualno raziskovalno delo in/ali magistrsko nalogo (joint degree).

V enakem obsegu in pod enakimi pogoji je omogočeno študentom in študentkam drugih študijskih programov, ki želijo opraviti študijske obveznosti v predlaganem študijskem programu.

Zaradi lažjega omogočanja izmenljivosti je študij organiziran tako, da so vsi predmeti semestrski.

Diplomantom in diplomantkam dosedanjih študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe se v doktorskem študijskem programu tretje stopnje priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk.


Pogoji za dokončanje študija

Pogoj za dokončanje študija je zbranih 180 KT, tj. opravljeni vsi izpiti (30 KT), s programom predpisano individualno raziskovalno delo (90 KT), opravljene obveznosti na raziskovalnem seminarju (30 KT) in uspešen zagovor doktorske disertacije (30 KT). S pozitivno oceno doktorske disertacije in njenega zagovora študent oz. študentka zaključi študij.

Študentom in študentkam, ki opravijo vse obveznosti po tem programu, podeli Podiplomska šola ZRC SAZU doktorsko diplomo, ki je javna listina.


Koristne povezave

študentska prehrana

subvencioniran prevoz

zdravstveno zavarovanje (do 26. leta starosti)

študentsko delo

bivanje

štipendije za izobraževanje v tujini