Za študente

ZA ŠTUDENTE

Študentski svet


Delovanje Študentskega sveta

Študentski svet (ŠS) PŠ ZRC SAZU je po statutu šole predstavniški organ vseh študentov in študentk, ki pomaga pri komunikaciji študentov in študentk v odnosu do PŠ ZRC SAZU. Člani in članice ŠS so izvoljeni s strani študentov in študentk šole za mandat enega leta in predstavljajo študente in študentke v vseh organih in v delovnih telesih šole. ŠS študentom in študentkam omogoča aktivno sodelovanje in sooblikovanje pobud ter reševanje tekočih študentskih problematik na PŠ ZRC SAZU.


Predsednik Študentskega sveta

Predsednik Študentskega sveta v študijskem letu 2020/2021 je Dragan Petrevski. Kontaktni naslov študentskega sveta je: studentski.svet.zrc@gmail.com.


Predstavniki študentov v organih šole

Predstavniki in predstavnice študentk in študentov Podiplomske šole ZRC SAZU v organih šole v 2020/2021 so:

 • Senat: Dragan Petrevski in Lucija Mandić;
 • Akademski zbor: Nastja Slavec in Urška Obal;
 • Upravni odbor: Aleksandra Gačić;
 • Komisija za kakovost: Vita Zalar;
 • Predsednik ŠS: Dragan Petrevski.

Kontakt Študentskega sveta

Kontaktni naslov študentskega sveta je: studentski.svet.zrc@gmail.com.


Revija študentk in študentov

Študentke in študenti PŠ ZRC SAZU poleg obveznih študijskih vsebin delujejo tudi na področju obštudijskih dejavnosti. Udeležujejo se in sodelujejo pri organizaciji znanstvenih konferenc, bralnih krožkov, študijskih skupin in internih predstavitev lastnega raziskovalnega dela. V prostorih PŠ ZRC SAZU imajo na voljo študentski kabinet, kjer lahko izvajajo svoje dejavnosti. Študenti in študentke izdajajo tudi svoj študentski zbornik Platforma: zbornik študentk in študentov Podiplomske šole ZRC SAZU.


Referat za študijske zadeve:

Pisarna tajništva PŠ ZRC SAZU, prvo nadstropje, Novi Trg 2, 1000 Ljubljana

Uradne ure za študente in študentke: 9.00 – 16.00

telefon: 01 470 64 52

E-pošta: Podiplomska.Sola@zrc-sazu.si


Vpisni pogoji

Na doktorski študijski program Primerjalni študij idej in kultur se lahko vpišejo kandidati in kandidatke, ki so zaključili:

 • študijski program druge stopnje;
 • prejšnji študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe;
 • enovit magistrski študij, če je trajal pet let in je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami;
 • dosedanje študijske programe za pridobitev specializacije in so pred tem končali visokošolski strokovni program, če so opravili dodatne študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk;
 • izobraževanje v tujini, enakovredno prej navedenim programom;

V primeru, da število kandidatk in kandidatov presega število razpoložljivih mest, Senat Podiplomske šole ZRC SAZU razvrsti in izbere kandidate glede na uspeh pri dosedanjem študiju (povprečna ocena opravljenih izpitov). 


Pogoji za napredovanje po programu

Ob vpisu si študent oz. študentka izbere mentorja ali mentorico na posameznem znanstvenem področju. Študent oz. študentka vpiše predmete v obsegu 18 kreditnih točk: od tega je 6 kreditnih točk iz obveznega predmeta, 12 kreditnih točk pa štejejo izbrani izbirni predmeti, ki jih potrdi koordinator oz. koordinatorica izbranega modula oziroma mentor oz. mentorica, ko je potrjen.

Študent oz. študentka lahko opravi te obveznosti na drugih, tudi tujih institucijah. V prvem letniku v dogovoru s koordinatorjem ali koordinatorico oz. mentorjem ali mentorico, če je že določena, pripravi obsežno seminarsko nalogo iz področja svoje doktorske teme, ki vključuje pregled literature in predstavitev stanja raziskav v svetu za dano problematiko. Predstavitev in zagovor dispozicije mora študent oz. študentka opraviti v prvem letniku. Z uspešno predstavljeno seminarsko nalogo in najmanj 75 % aktivno udeležbo na raziskovalnem seminarju pridobi 26 KT, 16 KT pa pridobi z uspešno opravljenim raziskovalnim delom, ki ga z mentorjem oz. mentorico definirata na začetku šolskega leta.

Pred vpisom v 2. letnik mora študentka oz. študent opraviti naslednje študijske obveznosti:

 • izpit iz obveznega predmeta;
 • obveznosti na raziskovalnem seminarju (najmanj 75 % udeležba na predstavitvah dispozicij doktorskih del kolegov in kolegic);
 • samostojno raziskovalno delo (uspešno predstavljena dispozicija doktorskega dela);
 • pogoj za vpis v drugi letnik je zbranih najmanj 48 KT od skupno 60 KT.

Pred vpisom v 3. letnik mora študent oz. študentka opraviti naslednje študijske obveznosti:

 • vsi izbirni izpiti iz prvega in drugega letnika;
 • obveznosti na raziskovalnem seminarju  (najmanj 75 % udeležba na predstavitvah dispozicij doktorskih del kolegov in kolegic);
 • samostojno raziskovalno delo (uspešno predstavljeno delo na doktorski tezi);
 •  pogoj za vpis v tretji letnik je zbranih vseh 120 KT.

V 3. letniku se študent oz. študentka v celoti posveti raziskovalnem delu, ki se zaključi z uspešno zagovarjano doktorsko disertacijo.


Pogoji za ponavljanje letnika

 • Študent ali študentka se lahko ponovno vpiše v prvi letnik, če zbere vsaj 18 KT točk iz tega letnika.
 • Študent ali študentka lahko med študijem samo enkrat ponavlja letnik.

Študent ali študentka, ki mu oz. ji preneha študentski status, obdrži pravico opravljati preostale študijske obveznosti zadnjega vpisanega letnika še dve leti po izteku statusa.


Podaljševanje študentskega statusa

V skladu s 52. členom Statuta Podiplomske šole ZRC SAZU študentu oz. študentki miruje študentski status v času porodniškega dopusta, dopusta zaradi nege otroka po porodniškem dopustu ali bolniške odsotnosti, daljše od pol leta.

Po zaključku zadnjega semestra študija študent ali študentka ohrani študentski status še dvanajst mesecev oziroma do zaključka študija. V upravičenih primerih se lahko študentki oz. študentu status podaljša tudi za dalj časa, vendar največ za dvanajst mesecev.


Določbe o prehodih med programi

Študentom in študentkam je omogočen prehod iz drugih doktorskih študijskih programov:

 • Študentom in študentkam ter diplomantom in diplomantkam katerih koli doktorskih študijskih programov katere koli visokošolske ustanove lahko nosilci predmetov priznajo izpite, ki po zahtevnosti ustrezajo standardom Podiplomske šole ZRC SAZU, in se po vsebini vsaj 70% ujemajo z vsebinami predmetov na predlaganem študijskem programu. Za direkten prehod v drugi letnik mora študent ali študentka zbrati enako število točk kot študenti in študentke predlaganega programa, torej vsaj 48 KT, drugače se lahko vpiše le v prvi letnik.

Poleg tega lahko študent ali študentka prenese in uveljavi kot opravljeno študijsko obveznost tudi opravljene obveznosti v obsegu do 12 KT po katerem koli programu doktorskega študija katere koli visokošolske ustanove ali vseživljenjskega izobraževanja na enakovredni stopnji zahtevnosti.


Izmenljivost:

 • Med študijem lahko študent ali študentka opravi del študijskih obveznosti v obsegu do 60 KT (do dva semestra) na drugih po ECTS kreditno ovrednotenih študijskih programih iste stopnje na Podiplomski šoli ZRC SAZU ali drugih visokošolskih zavodih v Sloveniji ali tujini. V ta namen je potrebno vnaprejšnje soglasje Senata Podiplomske šole ZRC SAZU, če gre za drugo institucijo pa tudi sklenitev tripartitnega sporazuma med študentom oz. študentko in obema institucijama.
 • Če obstaja tovrsten sporazum med institucijama, lahko študent oz. študentka opravlja na drugi instituciji tudi individualno raziskovalno delo in/ali magistrsko nalogo (joint degree).

V enakem obsegu in pod enakimi pogoji je omogočeno študentom in študentkam drugih študijskih programov, ki želijo opraviti študijske obveznosti v predlaganem študijskem programu.

Zaradi lažjega omogočanja izmenljivosti je študij organiziran tako, da so vsi predmeti semestrski.

Diplomantom in diplomantkam dosedanjih študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe se v doktorskem študijskem programu tretje stopnje priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk.


Pogoji za dokončanje študija

Pogoj za dokončanje študija je zbranih 180 KT, tj. opravljeni vsi izpiti (30 KT), s programom predpisano individualno raziskovalno delo (90 KT), opravljene obveznosti na raziskovalnem seminarju (30 KT) in uspešen zagovor doktorske disertacije (30 KT). S pozitivno oceno doktorske disertacije in njenega zagovora študent oz. študentka zaključi študij.

Študentom in študentkam, ki opravijo vse obveznosti po tem programu, podeli Podiplomska šola ZRC SAZU doktorsko diplomo, ki je javna listina.


Koristne povezave

študentska prehrana

subvencioniran prevoz

zdravstveno zavarovanje (do 26. leta starosti)

študentsko delo

bivanje

štipendije za izobraževanje v tujini