Biodiverziteta, ekologija in evolucija (2. stopnja)

Koordinator

Doc. dr. Matjaž Gregorič Znanstveni sodelavec in namestnik predstojnika na Biološkem inštitutu Jovana Hadžija ZRC SAZU, vodja raziskovalne postaje Maribor. Preedavatelj na magistrskem študiju Vede o Zemlji in okolju in doktorskem študiju Okoljske in regionalne študije na Podiplomski šoli ZRC SAZU.
V modulu Biodiverziteta, ekologija in evolucija bodo študentke in študenti pridobili poglobljeno znanje o vzorcih in procesih biotske raznovrstnosti, o ekologiji in o evoluciji. Modul zajema predmete, ki segajo od znanj na področju biologije organizmov do razumevanja biogeografskih vzorcev. Študentke in študenti se bodo spoznali tako s teoretičnimi kot aplikativnimi raziskavami. Z izbirnimi predmeti bodo pridobili potrebne kompetence za delo na strokovnih /znanstvenih področjih, individualno raziskovalno / strokovno specializacijo in kvalifikacije ter praktične izkušnje.

Modul prinaša poglobljeno znanje o vzorcih in procesih biotske raznovrstnosti, o ekologiji in o evoluciji. Zajema predmete, ki segajo od znanj na področju biologije organizmov do razumevanja biogeografskih vzorcev. Študentke in študenti se bodo spoznali tako s teoretičnimi kot aplikativnimi raziskavami. Z izbirnimi predmeti bodo pridobili potrebne kompetence za delo na strokovnih /znanstvenih področjih, individualno raziskovalno / strokovno specializacijo in kvalifikacije ter praktične izkušnje.

Po zaključku študija bodo magistrantke in magistranti opremljeni s poglobljenim znanjem o znanstvenih metodah. Razvili bodo sposobnost kritičnega mišljenja, temelječo na poznavanju vsebin, ki jih ponuja modul. To so predmeti, ki dajejo vpogled v biotsko raznovrstnost, evolucijsko biologijo, mikrobiologijo, ekologijo, speleobiologijo, ohranjanje narave in vedenjsko biologijo.

 

Cilji modula:

  • Kvalitetno poznavanje celotnega sistema bioloških znanosti.
  • Poznavanje temeljnih znanstvenih konceptov in metod s področij Biodiverzitete, ekologije in evolucije.
  • Široko znanje o temeljnih spoznanjih v biodiverziteti, ekologiji in evoluciji.
  • Poznavanje splošnih in specifičnih znanj s področij Biodiverzitete, ekologije in evolucije.
  • Pridobivanje praktičnih izkušenj znanstvenega dela (od zasnove študije, laboratorijskih, računskih in terenskih vaj, raziskovalnega oz. projektnega dela do predstavitve rezultatov).
  • Sposobnost vertikalnega in horizontalnega povezovanja pridobljenih znanj.
  • Sposobnost interdisciplinarnega povezovanja znanja z drugih področij.
  • Sposobnost prenosa pridobljenega znanja v prakso (aplikativni predmeti); npr. uporaba znanja v kontekstu naravovarstva.
  • Samostojno in kritično razmišljanje o metodah, dognanjih in interpretacijah znanstvenih del.
  • Samostojno zbiranje znanstvenih vsebin in njihovo smiselno povezovanje ter artikulirano predstavljanje drugim uporabnikom (npr. seminar, strokovni članek, raziskovalna naloga).

Predavateljice in predavatelji modula Biodiverziteta, ekologija in evolucija so večinoma raziskovalke in raziskovalci, zaposleni na Biološkem inštitutu Jovana Hadžija ZRC SAZU. Glavna tema njihovih raziskav je biotska raznovrstnost v najširšem pomenu besede. 

Preučujejo vzorce biotske raznovrstnosti in procese, ki to raznolikost spreminjajo. Poznavanje vzorcev in procesov omogoča napovedovanje sprememb v biotski raznovrstnosti kot odziv na okoljske spremembe. Pridobljeno znanje je podlaga za raziskave v naravovarstveni biologiji, s katerimi prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti v Sloveniji in po svetu. Njihove raziskave delno financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost (ARRS), deloma pa različni nacionalni in mednarodni temeljni in aplikativni projekti. Predavatelji in predavateljice imajo široko mednarodno mrežoso delovanj in mentorstev, imajo pedagoške izkušnje na slovenskih univerzah in v tujini, mentorirali so številne študente in študentke, od dodiplomske do doktorske stopnje. Študentke in študenti bodo tako seznanjeni s trenutno metodologijo in najnovejšimi raziskovalnimi rezultati.

Obvezni predmeti modula z nosilci in nosilkami

Osnove ekologije

Red. prof. dr. Tanja Pipan,

ECTS: 9

Življenjska okolja in naravovarstvo

Izr. prof. dr. Urban Šilc,

ECTS: 9

Izbirni predmeti modula z nosilci in nosilkami

Osnove bioloških procesov

Doc. dr. Matjaž Gregorič,

ECTS: 3

Biologija podzemeljskih habitatov

Red. prof. dr. Tanja Pipan,

ECTS: 9

Mikrobiologija okolja

Izr. prof. dr. Janez Mulec,

ECTS: 6

Izbrana poglavja iz vedenjske biologije

Red. prof. dr. Simona Kralj-Fišer,

ECTS: 3