Paleobiologija in sedimentarna geologija (2. stopnja)

Koordinator modula

Red. prof. dr. Aleksander Horvat Višji znanstveni sodelavec in predstojnik Paleontološkega inštituta Ivana Rakovca ZRC SAZU, predavatelj na magistrskem in doktorskem študiju na Podiplomski šoli ZRC SAZU.


01 4706 369

V modulu Paleobiologija in sedimentarna geologija bodo študentke in študenti pridobili poglobljeno znanje o paleontologiji, paleobiologiji, sedimentarni geologiji, biostratigrafiji, geologiji kvartarja in geoarheologiji. 

Modul zajema splošne predmete, kjer se bodo slušatelji in slušateljice seznanili s preiskovalnimi metodami in tehnikami v paleontologiji in sedimentarni geologiji ter geostatistiko in numeričnim modeliranjem geoloških procesov. Z izbirnimi predmeti bodo pridobili potrebne kompetence za delo na strokovnih/znanstvenih področjih, individualno raziskovalno/strokovno specializacijo in kvalifikacije ter praktične izkušnje.

 

Cilji modula:

  • Kvalitetno poznavanje sistema geoloških znanosti.
  • Poznavanje temeljnih znanstvenih konceptov in metod s področij geologije, paleontologije, stratigrafije in sedimentarne geologije.
  • Široko znanje o temeljnih spoznanjih v paleontologiji, paleoekologiji, stratigrafiji in sedimentarni geologiji.
  • Poznavanje splošnih in specifičnih znanj s področij paleontologije, paleoekologije, stratigrafije in sedimentarne geologije.
  • Pridobivanje praktičnih izkušenj znanstvenega dela (od zasnove študije, terenskih in laboratorijskih vaj, raziskovalnega oz. projektnega dela do predstavitve rezultatov).
  • Sposobnost vertikalnega in horizontalnega povezovanja pridobljenih znanj.
  • Sposobnost interdisciplinarnega povezovanja znanja z drugih področij.
  • Samostojno in kritično razmišljanje o metodah, dognanjih in interpretacijah znanstvenih del.
  • Samostojno zbiranje znanstvenih vsebin in njihovo smiselno povezovanje ter artikulirano predstavljanje drugim uporabnikom (npr. seminar, strokovni članek, raziskovalna naloga).

Predavateljice in predavatelji modula Paleobiologija in sedimentarna geologija so večinoma raziskovalke in raziskovalci, zaposleni na Paleontološkem inštitutu Ivana Rakovca ZRC SAZU. Inštitut je specializiran za tri temeljna področja geologije: paleontologijo, (bio)stratigrafijo in sedimentologijo.

Raziskave obsegajo paleontologijo, paleoekologijo, paleobiogeografijo in biostratigrafijo izbranih skupin organizmov (diatomej, silikoflagelatov, radiolarijev, foraminifer, mehkužcev, koral in vretenčarjev), sedimentarno geologijo mezozojskih in kenozojskih karbonatnih platform in bazenov ter geobiologijo terciarnih in recentnih terestričnih karbonatov ter geoarheologijo. Organizmi, ki jih preučujejo delavci in delavke inštituta, so živeli v različnih okoljih: na kopnem (dinozavri in drugi kredni vretenčarji, kvartarni sesalci), v plitvih priobalnih morjih (bentosne foraminifere, korale, spongije, mehkužci) in v globljemorskih intrakontinentalnih bazenih in oceanih (radiolariji, diatomeje, planktonske foraminifere), zato njihove ostanke najdemo v zelo raznolikih sedimentnih kamninah. V zadnjih desetih letih inštitut daje poseben poudarek sedimentologiji. Raziskave, ki vključujejo tako poznavanje sedimentoloških značilnosti kamnin kot tudi starosti, diverzitete in ekologije fosilnega inventarja, omogočajo celovito interpretacijo in rekonstrukcijo različnih sedimentacijskih okolij, ugotavljanje njihovega medsebojnega geografskega položaja po časovnih presekih in rekonstrukcijo kompleksne geološke zgodovine določenega ozemlja. Njihove raziskave pretežno financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost (ARRS), deloma pa različni tržni projekti. Predavatelji in predavateljice imajo široko mednarodno mrežo, pedagoške izkušnje na slovenskih univerzah in univerzah v tujini ter so sodelovali pri mentorstvih številnih študentk in študentov tako na dodiplomski kot podiplomski stopnji.

Obvezni predmeti modula z nosilci in nosilkami

Preiskovalne metode in tehnike (analitični paket)

Doc. dr. Andrea Martín Pérez,

ECTS: 3

Paleontologija in geobiologija

Doc. dr. Špela Goričan,

ECTS: 9

Sedimentarna geologija karbonatov

Doc. dr. Andrea Martín Pérez,

ECTS: 9

Izbirni predmeti modula z nosilci in nosilkami

Geologija sedimentarnih bazenov

Doc. dr. Špela Goričan,

ECTS: 6

Geostatistika in numerično modeliranje geoloških procesov

Izr. prof. dr. Franci Gabrovšek,

ECTS: 6

Geologija kvartarja

Red. prof. dr. Aleksander Horvat,

ECTS: 6

Geokemija sedimentnih kamnin

Doc. dr. Špela Goričan,

ECTS: 6

Geoarheologija in bioarheologija

Red. prof. dr. Aleksander Horvat,

ECTS: 6