pszrcsazu-header1

Okoljske in regionalne študije (3. stopnja)

Doktorski študijski program Okoljske in regionalne študije interdisciplinarno povezuje področja naravoslovnih, družboslovnih in humanističnih znanosti. V njem se na celovit in povezovalen način prepletajo teme biologije, geologije, paleobiologije, krasoslovja, geografije, ekonomije, sociologije, ipd., pri čemer so rdeča nit trajnostni razvoj, interdisciplinarnost in praktična uporaba znanj.

 

Preseganje individualnih disciplin je pomemben in potreben korak naprej v času, ko se življenjsko okolje zaradi človekovega delovanja (urbanizacija, podnebne spremembe, manjšanje biodiverzitete, večja pojavnost naravnih nesreč) hitro in nepredvidljivo spreminja. 

 

Namen študijskega programa Okoljske in regionalne študije je izobraziti strokovni kader, ki bo sposoben napovedati spremembe vnaprej, jih potencialno preprečiti ali oblikovati programe za prilagoditev na le-te. Takšen kader mora poznati in kompleksno povezati znanja biologije, geologije, geografije, urbanizma, ekonomije, sociologije, arhitekture, okolje- in naravo-varstva, ipd., kar študijski program spodbuja z veliko izbirnostjo predmetov in prilagojenostjo ponujenih vsebin interesom posameznika oz. posameznice. 

 

Večina predmetov je izbirnih. Obvezni skupni predmeti, Znanstvene metode v okoljskih in regionalnih študijah, Okoljski vidiki trajnostnega razvoja, Raziskovalni seminar 1 in Raziskovalni seminar 2, zagotavljajo širša in ožja znanja naravoslovnih, družboslovnih in humanističnih konceptov in metodologije ter omogočajo študentom kritično presojo raziskovalnih idej, metod, rezultatov in interpretacijo teh v širšem kontekstu. To je izjemnega pomena, saj omogoča celovita obravnava problemov preseganje posameznih strok in vpogled na področja drugih znanstvenih disciplin, s tem pa tudi bolj celovite rešitve, ki v prostoru spodbujajo sinergijske učinke. 

 

Velik poudarek je na interakciji med študenti in študentkami ter raziskovalci in raziskovalkami, ki omogoča izdelavo kakovostnih raziskovalnih nalog in doktorskih disertacij ter krepi samostojnost, kritičnost in raziskovalno odličnost študentk in študentov. 

 

Celostno naslavljanje tem, ki ga omogoča doktorski študijski program Okoljske in regionalne študije je v Sloveniji novost. Bogato izbiro skupnih izbirnih predmetov, ki omogočajo širok spekter znanj, študenti in študentke lahko nadgradijo s specializacijo v okviru treh modulov: Biodiverziteta in ekologija, Paleobiologija in sedimentarna geologija ter Regionalne študije.

pszrcsazu-header2

SKUPNI OBVEZNI PREDMETI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA:

Okoljski vidiki trajnostnega razvoja

Izr. prof. dr. Urban Šilc,

ECTS: 6

Raziskovalni seminar 1. (Okoljske in regionalne študije)

Doc. dr. Jani Kozina,

Red. prof. dr. Simona Kralj-Fišer,

ECTS: 6

Raziskovalni seminar 2. (Okoljske in regionalne študije)

Doc. dr. Jani Kozina,

Red. prof. dr. Simona Kralj-Fišer,

ECTS: 9

Samostojno raziskovalno delo I

Red. prof. dr. Jelica Šumič Riha,

ECTS: 16

Samostojno raziskovalno delo II

Red. prof. dr. Jelica Šumič Riha,

ECTS: 44

Samostojno raziskovalno delo III

Red. prof. dr. Jelica Šumič Riha,

ECTS: 30

Znanstvene metode v okoljskih in regionalnih študijah

Doc. dr. Rok Ciglič,

Red. prof. dr. Simona Kralj-Fišer,

ECTS: 9

SKUPNI IZBIRNI PREDMETI:

Biodiverziteta in globalne spremembe

Izr. prof. dr. Urban Šilc,

ECTS: 6

Daljinsko zaznavanje v okoljskih in regionalnih študijah

Izr. prof. dr. Žiga Kokalj,

ECTS: 6

Geomorfologija krasa

Doc. dr. Mateja Ferk,

ECTS: 6

Globalne spremembe in okoljska zgodovina

Izr. prof. dr. Matija Zorn,

ECTS: 6

Izbrane študije krasoslovja

Izr. prof. dr. Nataša Viršek Ravbar,

ECTS: 6

Naravna in antropogena degradacija pokrajine

Doc. dr. Mateja Breg Valjavec,

Doc. dr. Rok Ciglič,

ECTS: 6

Naravovarstvo

Izr. prof. dr. Urban Šilc,

ECTS: 6

Podnebne spremembe

Izr. prof. dr. Matija Zorn,

ECTS: 6

Pokrajinski vidiki naravnih nesreč

Doc. dr. Mateja Ferk,

Doc. dr. Blaž Komac,

ECTS: 6

Potenciali naravne in kulturne dediščine

Doc. dr. Mateja Ferk,

Doc. dr. Aleš Smrekar,

ECTS: 6

Sodobne okoljske spremembe v pokrajini

Doc. dr. Aleš Smrekar,

ECTS: 6

Trajnostno upravljanje pokrajin

Doc. dr. Blaž Komac,

Doc. dr. Mateja Šmid Hribar,

ECTS: 6

Uvod v ekosistemske storitve

Doc. dr. Mateja Šmid Hribar,

Doc. dr. Daniela Alexandra Teixeira da Costa Ribeiro,

ECTS: 6

TEMELJNI CILJI ŠTUDIJA

Cilji doktorskega študijskega programa 3. stopnje Okoljske in regionalne študije so:

  • Sposobnost interdisciplinarnega povezovanja znanja humanističnih, družboslovnih in naravoslovnih znanosti.
  • Sposobnost vertikalnega in horizontalnega povezovanja pridobljenih znanj.
  • Samostojno, kritično in refleksivno razmišljanje o metodah, dognanjih in interpretacijah znanstvenih del.
  • Samostojno zbiranje znanstvenih vsebin in njihovo smiselno povezovanje ter artikulirano predstavljanje drugim uporabnikom (npr. seminar, članek, predavanje, prijava projekta).
  • Sposobnost samostojnega znanstvenoraziskovalnega dela in udejstvovanja.
  • Sposobnost konstruktivne uporabe pridobljenega znanja pri nadaljnjem delu znotraj in zunaj raziskovalnih institucij ter univerzitetnih centrov doma in v tujini.

 

Prenesi predmetnik študijskega programa