Vizija

PŠ ZRC SAZU je vrhunska raziskovalno-izobraževalna ustanova na področju humanistike in družboslovja in uveljavljena in konkurenčna raziskovalno-visokošolska ustanova tako v domačem kot v mednarodnem merilu. Zato od visokošolskih učiteljic in učiteljev pričakujemo, da so raziskovalke in raziskovalci oziroma strokovnjakinje in strokovnjaki, uveljavljeni preko meja države Slovenije. Strategija za doseganje zastavljenih ciljev, kot izhajajo iz poslanstva in vizije PŠ ZRC SAZU, je:

  • PŠ ZRC SAZU si prizadeva za izpolnjevanje kriterijev, nujnih za uvrstitev v mednarodne evropske mreže vrhunskih raziskovalno-visokošolskih ustanov, kakršna je npr. LERA;
  • ponuja izbran in natančno definiran spektrum vednosti s področja humanistike in družboslovja;
  • odpira nova raziskovalna področja;
  • spodbuja mednarodno sodelovanje na posameznih področjih delovanja;
  • spodbuja interdisciplinarnost prek sodelovanja z domačimi in mednarodnimi raziskovalnimi in visokošolskimi ustanovami;
  • izkazuje raziskovalno in pedagoško odličnost.

Uresničevanje strateških ciljev terja visoko kakovost raziskovanja, izobraževanja in upravljanja. Notranja organizacija PŠ ZRC SAZU bistveno pripomore k uresničevanju zastavljenih strateških ciljev.