Biodiverziteta in ekologija (3. stopnja)

Koordinator

Doc. dr. Matjaž Gregorič Znanstveni sodelavec in namestnik predstojnika na Biološkem inštitutu Jovana Hadžija ZRC SAZU, vodja raziskovalne postaje Maribor. Preedavatelj na magistrskem študiju Vede o Zemlji in okolju in doktorskem študiju Okoljske in regionalne študije na Podiplomski šoli ZRC SAZU.
Biotska raznovrstnost je znak zdravega okolja, a po vsem svetu hitro upada. Zato svet potrebuje strokovnjake z znanjem in veščinami za reševanje ekoloških in okoljskih izzivov na lokalni, nacionalni in svetovni ravni. V modulu Biodiverziteta in ekologija bodo študentke in študenti pridobili teoretično znanje, ki bo omogočilo iskanje načinov za reševanje ekoloških problemov v praksi.

V modulu Biodiverziteta in ekologija bodo študentke in študenti spoznali organizme, odnose med njimi in njihovimi naravnimi habitati. Naučili se bodoe, kako se vrste, združbe in habitati odzivajo na okolja, ki jih je spremenil človek, na človeške dejavnosti, na širjenje tujerodnih vrst in seveda na podnebne spremembe. Seznanili se bodo o tem, zakaj je biotska raznovrstnost tako pomembna za človeštvo. Pridobili bodo potrebno teoretično in praktično znanje iz ekologije, raziskav biotske raznovrstnosti, evolucije, varstvene biologije, biologije vedenja, speleobiologije in ekotoksikologije. Pridobili bodo celovit pogled na varstveno prakso, kjer bomo vključili okoljske in človekove dejavnike. To pomeni, da bodo razvili veščine za spopadanje z ekološkimi in okoljskimi izzivi zdaj in v prihodnosti.

 

Cilji modula Biodiverziteta in ekologija:

  • Široko poznavanje naravoslovnih znanosti.
  • Poglobljeno znanje s področij biodiverzitete, ekologije in naravovarstva.
  • Poznavanje znanstvenih konceptov in raziskovalnih metod v biologiji.
  • Poznavanje splošnih znanj biologije ter izbranih specifičnih področij kot so ekologija, biodiverziteta in evolucija.
  • Pridobivanje praktičnih izkušenj znanstvenoraziskovalnega dela (od zasnove študije do predstavitve rezultatov ter pisanja znanstvenega članka).
  • Sposobnost prenosa pridobljenega znanja v prakso (aplikativni predmeti); npr. uporaba znanja v kontekstu naravovarstva in varstva naravne dediščine.
  • Mednarodno mreženje z raziskovalci izbranega specifičnega področja.
  • Poznavanje sistema prijavljanja raziskovalnih in aplikativnih projektov; avtonomna priprava prijave projekta.

Predavatelji in predavateljice modula Biodiverziteta in ekologija so večinoma raziskovalci in raziskovalke, zaposleni na Inštitutu za biologijo na ZRC SAZU. Glavna tema njihovih raziskav je biotska raznovrstnost v najširšem pomenu besede.

Preučujejo vzorce biotske raznovrstnosti in procese, ki to raznolikost spreminjajo. Poznavanje vzorcev in procesov omogoča napovedovanje sprememb v biotski raznovrstnosti kot odziv na okoljske spremembe. Pridobljeno znanje je podlaga za raziskave v naravovarstveni biologiji, s katerimi prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti v Sloveniji in po svetu. Njihove raziskave delno financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost (ARRS), deloma pa različni nacionalni in mednarodni temeljni in aplikativni projekti. Predavatelji in predavateljice imajo široko mednarodno mrežo raziskovalnih sodelovanj in mentorstev. Imajo pedagoške izkušnje na slovenskih univerzah in v tujini, mentorirali so številne študentke in študente, od dodiplomske do doktorske stopnje. Njihovi študenti in študentke bodo seznanjeni s trenutno metodologijo in najnovejšimi raziskovalnimi rezultati.

Izbirni predmeti modula z nosilci in nosilkami

Znanstvena metoda v bioloških znanostih

Doc. dr. Matjaž Gregorič,

ECTS: 6

Izbrana poglavja iz ekologije rastlin

Red. prof. dr. Andraž Čarni,

ECTS: 6

Izbrana poglavja iz ekologije živali

Red. prof. dr. Simona Kralj-Fišer,

ECTS: 6

Vedenje živali

Red. prof. dr. Simona Kralj-Fišer,

ECTS: 6

Integrativna zoologija

Doc. dr. Matjaž Gregorič,

ECTS: 6

Arahnologija: uvod v terenske in laboratorijske raziskave

Doc. dr. Matjaž Gregorič,

ECTS: 6

Ekotoksikologija

Doc. dr. Paula Pongrac,

ECTS: 6