Paleobiologija in sedimentarna geologija (3. stopnja)

Aleksander Horvat

Koordinator

Red. prof. dr. Aleksander Horvat Višji znanstveni sodelavec in predstojnik Paleontološkega inštituta Ivana Rakovca ZRC SAZU, predavatelj na magistrskem in doktorskem študiju na Podiplomski šoli ZRC SAZU.


01 4706 369

V modulu Paleobiologija in sedimentarna geologija bodo študentke in študenti pridobili teoretično znanje in nadgradnjo vsebin magistrskih študijev iz paleoekologije.

Paleoekologija kot interdisciplinarno področje temelji na taksonomski paleontologiji in v študij vključuje vsebine sedimentologije, geologije, geokemije, ekologije, paleobiologije, paleoklimatologije in paleooceanografije. V modulu bodo študentke in študenti pridobili poglobljena znanja iz taksonomske paleontologije, biokronologije, stratigrafske korelacije, paleobiologije vretenčarjev, paleoekologije, tafonomije ter geologije in geokemije karbonatov. Poznavanje sedimentoloških značilnosti kamnin kot tudi starosti, diverzitete in ekologije fosilnega inventarja, omogoča celovito interpretacijo in rekonstrukcijo različnih sedimentacijskih okolij, ugotavljanje njihovega medsebojnega geografskega položaja po časovnih presekih in rekonstrukcijo kompleksne geološke zgodovine. Pridobljena znanja o procesih in časovnih spremembah v okolju skozi geološko zgodovino bodo koristna pri razumevanju in razlagi okoljskih problemov s katerimi se srečujemo danes.

 

Cilji modula Paleobiologija in sedimentarna geologija:

  • Razumevanje geologije kot zgodovinske znanosti, ki v glavnem ni eksperimentalna.
  • Pridobivanje specifičnih znanj in izkušenj s treh temeljnih področij geologije: paleontologije, stratigrafije in sedimentologije.
  • Pridobivanje praktičnih izkušenj znanstvenoraziskovalnega dela (od zasnove študije do predstavitve rezultatov ter pisanja znanstvenega članka). 
  • Sposobnost prenosa pridobljenega znanja v prakso; npr. uporaba znanja v kontekstu naravovarstva.
  • Mednarodno mreženje z raziskovalci izbranega specifičnega področja. 
  • Poznavanje sistema prijavljanja raziskovalnih in aplikativnih projektov; avtonomna priprava prijave projekta.

Predavatelji in predavateljice modula Paleobiologija in sedimentarna geologija so večinoma raziskovalci, zaposleni na Paleontološkem inštitutu Ivana Rakovca ZRC SAZU. Inštitut je specializiran za tri temeljna področja geologije: paleontologijo, (bio)stratigrafijo in sedimentologijo. 

Raziskave obsegajo paleontologijo, paleoekologijo, paleobiogeografijo in biostratigrafijo izbranih skupin organizmov (diatomej, silikoflagelatov, radiolarijev, foraminifer, mehkužcev, koral in vretenčarjev), sedimentarno geologijo mezozojskih in kenozojskih karbonatnih platform in bazenov ter geobiologijo terciarnih in recentnih terestričnih karbonatov ter geoarheologijo. Organizmi, ki jih preučujejo delavci in delavke inštituta, so živeli v različnih okoljih: na kopnem (dinozavri in drugi kredni vretenčarji, kvartarni sesalci), v plitvih priobalnih morjih (bentosne foraminifere, korale, spongije, mehkužci) in v globljemorskih intrakontinentalnih bazenih in oceanih (radiolariji, diatomeje, planktonske foraminifere), zato njihove ostanke najdemo v zelo raznolikih sedimentnih kamninah. V zadnjih desetih letih inštitut daje poseben poudarek sedimentologiji. Raziskave, ki vključujejo tako poznavanje sedimentoloških značilnosti kamnin kot tudi starosti, diverzitete in ekologije fosilnega inventarja, omogočajo celovito interpretacijo in rekonstrukcijo različnih sedimentacijskih okolij, ugotavljanje njihovega medsebojnega geografskega položaja po časovnih presekih in rekonstrukcijo kompleksne geološke zgodovine določenega ozemlja. Njihove raziskave pretežno financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost (ARRS), deloma pa različni tržni projekti. Predavatelji in predavateljice imajo široko mednarodno mrežo. Imajo pedagoške izkušnje na slovenskih univerzah in univerzah v tujini ter so sodelovali pri mentorstvih številnih študentk in študentov tako na dodiplomski kot podiplomski stopnji.

Izbirni predmeti modula z nosilci in nosilkami

Biokronologija in stratigrafska korelacija

Doc. dr. Špela Goričan,

ECTS: 9

Paleobiologija in evolucija vretenčarjev

Red. prof. dr. Aleksander Horvat,

ECTS: 9

Izbrana poglavja iz paleontologije

Doc. dr. Špela Goričan,

ECTS: 6

Paleobotanika in palinologija

Doc. dr. Maja Andrič,

ECTS: 6

Paleoekologija in tafonomija

Red. prof. dr. Aleksander Horvat,

ECTS: 6

Geologija karbonatov

Doc. dr. Andrea Martín Pérez,

ECTS: 9

Geokemija sedimentnih karbonatov

Doc. dr. Špela Goričan,

Red. prof. dr. Aleksander Horvat,

ECTS: 6