Pozdravni nagovor novega dekana Podiplomske šole ZRC SAZU

Jani Kozina s člani upravnega odbora Podiplomske šole po izvolitvi za dekana.

Spoštovane študentke in študenti, visokošolske učiteljice in učitelji ter strokovne sodelavke in sodelavci Podiplomske šole ZRC SAZU!

 

Upravni odbor me je na predlog Senata in s soglasjem Skupščine 27. 5. 2024 imenoval za dekana Podiplomske šole ZRC SAZU (PŠ ZRC SAZU) za obdobje od 27. 5. 2024 do 26. 5. 2028. V tem kratkem pozdravnem pismu bi se vam rad na kratko predstavil in izrekel nekaj začetnih misli ob začetku naše skupne poti.

 

Valentin Vodnik:

DRAMILO

 

Slovenc, tvoja zemlja je zdrava
in pridnim nje lega najprava.
Polje, vinograd,
gora, morje,
ruda, kupčila
tebe rede.

 

Za uk si prebrisane glave
pa čedne in trdne postave.
Išče te sreča,
um ti je dan,
našel jo boš,
ak nisi zaspan.

 

Lej, stvarnica vse ti ponudi,
le jemat od nje ne zamudi!
Lenega čaka
strgan rokav,
palca beraška,
prazen bokal.

 

Valentin Vodnik je pesem Dramilo objavil leta 1795 v Veliki pratiki. Kot eden najvidnejših predstavnikov razsvetljenstva, narodni buditelj in velik zagovornik slovenščine v vzgoji, izobraževanju in javnem življenju v pesmi poudarja geografske, družbene in kulturne prednosti Slovenije. Skozi lirično besedilo je prepoznaval izjemen talent in intelektualni potencial Slovencev ter jih nagovarjal k delavnosti in iznajdljivosti v vsakdanjem življenju. Glavno sporočilo pesmi je, da imamo Slovenci tako kot vsi ljudje možnosti za uspeh, naše primerjalne prednosti pa se zrcalijo predvsem v geostrateških danostih ter fizičnih in umskih sposobnostih za delo.

 

Sporočilo te pesmi, ki je pred več kot dvema stoletjema obravnavala izzive tedanjega časa, je gotovo aktualno še danes. Sodobni razvoj Slovenije je v veliki meri povezan z demografskimi izzivi staranja prebivalstva [1], [2], ki ga je zlasti v obdobju zadnje finančno-gospodarske krize spremljalo povečano izseljevanje mlajše izobražene delovne sile [3]. Povečan izvoz ustvarjalcev in hkratna osredotočenost na uvoz manj kvalificiranih delavcev [4] vplivata, da Slovenija v skupini držav, s katerimi smo pred 20 leti skupaj stopili v Evropsko unijo, izgublja svoj konkurenčen položaj [5]. Temeljni razvojni izzivi Slovenije so na ta način neposredno povezani z ustvarjanjem, privabljanjem in zadrževanjem izobražene delovne sile, ki bo sposobna odgovarjati na gospodarske, družbene in okoljske izzive sodobnega časa.

 

Na temelju prepoznanih razvojnih izzivov Slovenije in strukturnih izzivov PŠ ZRC SAZU prevzemam mesto dekana PŠ ZRC SAZU, kjer sem od leta 2016 habilitiran kot docent za področje geografije, v zadnjima dvema letoma delujem kot koordinator modula Humana geografija na študijskem programu Primerjalni študij idej in kultur, lani pa sem deloval tudi kot član Delovne skupine Senata PŠ ZRC SAZU za reševanje strukturnih problemov PŠ ZRC SAZU. Kot raziskovalec sem sicer že petnajst let zaposlen na ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika, predtem pa sem se eno leto kot študent kalil še na ZRC SAZU, Inštitut za antropološke in prostorske študije.

 

Odgovornost vodenja PŠ ZRC SAZU želim temeljiti zlasti na odprtem in vključujočem dialogu z vsemi deležniki. Ključnega pomena bo prepoznavanje in aktivacija vseh notranjih potencialov PŠ ZRC SAZU, ki ga dojemam kot sestavni del ZRC SAZU s posebnim statusom v pravno-finančnem prometu. Na temelju okrepljene notranje komunikacije želim voditi izgradnjo skupne identitete PŠ ZRC SAZU, ki bo v zadovoljstvo vsem nam ter bo privlačna in referenčna točka za podiplomski študij v slovenskem in mednarodnem okolju. Pomemben vidik se mi zdi tudi krepitev raziskovalnih in inovacijskih vsebin s partnerskimi inštitucijami, zlasti ko te podpirajo bolj kakovostno izvedbo izobraževalnih vsebin.

 

Ob vsem tem želim na simbolni ravni zajemati iz razsvetljenskih idej Valentina Vodnika, ki je za časa svojega življenja »dramil« slovenski narod z oblikovanjem razvojne vizije na temelju našega prostorskega in kulturnega kapitala. Njegove besede so bile aktualne pred več kot dvesto leti, so aktualne danes in bodo aktualne tudi čez stoletja – če bomo le znali primerno krepiti razvojne potenciale naše domovine.

 

Naj bo naš skupnostni prispevek k temu skozi gradnjo in krepitev PŠ ZRC SAZU kot institucije vseh nas in vseh, ki želijo z nami sodelovati v dobrobit človeštva!

 

Ljubljana, 27. 5. 2024

 

S spoštovanjem,

doc. dr. Jani Kozina, dekan