Tisočletja med Jadranom in Podonavjem

Koordinatorica modula

Izr. prof. dr. Jana Horvat Znanstvena svetnica na Inštitutu za arheologijo ZRC SAZU, izredna profesorica za arheologijo

ZRC SAZU, Novi trg 5/IV, Ljubljana
01 47 06 386

OPIS MODULA

V arheološkem modulu se bodo študentke in študenti seznanjali z glavnimi arheološkimi viri, s pomembnimi raziskovalnimi dosežki, s ključnimi vprašanji in sodobnimi metodami raziskovalnega dela v arheologiji. Poseben poudarek bo na teoretičnem in praktičnem pristopu k interdisciplinarnim raziskavam med arheologijo in naravoslovnimi znanostmi.

 

 

Raziskave bodo potekale nadregionalno, študije pa bodo zasnovane sintetično. Študentke in študentje se bodo udeleževali mednarodnih znanstvenih sestankov in napisali več znanstvenih člankov. Navajali jih bomo h kritični obravnavi virov in h kritičnemu branju arheološke literature. Študij bo primarno usmerjen na teme, ki se vežejo na sredozemski prostor, Balkan in Srednjo Evropo.

 

Osvetljena bodo naslednja vprašanja:

 • mlajša kamena in bakrena doba severnega Jadrana;
 • kolišča na jugovzhodnoalpskem prostoru;
 • interdisciplinarne raziskave najdišč na vlažnih tleh;
 • arheološke analize nekeramičnih najdb starejše in mlajše železne dobe;
 • kronologija pozne latenske dobe;
 • zakladne najdbe orodja mlajše železne in rimske dobe; pomembni aspekti rimske materialne kulture, kot podlaga za razumevanje gospodarskega in družbenega razvoja;
 • romanizacija;
 • rimskodobna poselitev, mesta in podeželje;
 • arheologija v prostoru;
 • zgodnji srednji vek.

 

Študijski program sestavljajo:

 • nabor predavanj in seminarjev, ki poglabljajo poznavanje arheoloških vprašanj, spoznanj in metodologije raziskovalnega dela,
 • nabor specializiranih tem, ki jih predavatelji in predavateljice organizirajo okoli raziskovalnih tem, povezanih s študijskim področjem.

 

Študentke in študentje bodo vključeni v tekoče raziskovalno delo.

RAZISKOVALNI PROFIL MODULA

V Arheološkem modulu poteka neposreden prenos najnovejših dognanj in metod, ki se oblikujejo v okviru raziskovalnih programov in projektov Inštituta za arheologijo ZRC SAZU in Narodnega muzeja Slovenije.

 

 

Gre za temeljne raziskave, katerih cilj je pridobivanje novih znanj o razvoju človeka in družbe v najstarejših obdobjih jugovzhodnoalpskega prostora. Zaobjemajo širok lok od uvajanja in preverjanja novih raziskovalnih metod, izgrajevanja podatkovnih zbirk in dokumentacijskih sistemov, pa vse do pridobivanja novih spoznanj o poselitvenih strukturah, gospodarstvu, družbenih procesih in načinu življenja ljudi. Raziskave obsegajo zajem podatkov na terenu, laboratorijske analize in interpretacijo podatkov. Vključena je uporaba naravoslovnih metod, ki izhaja iz premišljene zastavitve raziskovalnih vprašanj.

Izbirni predmeti modula z nosilci in nosilkami

Arheološke analize nekeramičnih najdb železne dobe

Izr. prof. dr. Anton Velušček,

ECTS: 6

Interdisciplinarno raziskovanje arheoloških najdišč

Izr. prof. dr. Anton Velušček,

ECTS: 6

Koliščarska doba na območju jugovzhodnih Alp

Izr. prof. dr. Anton Velušček,

ECTS: 6

Mlajša kamena in bakrena doba severnega Jadrana

Izr. prof. dr. Anton Velušček,

ECTS: 6

Od drobnih arheoloških najdb do zgodovine

Izr. prof. dr. Janka Istenič,

ECTS: 6

Rimska mesta med Jadranom in Donavo

Izr. prof. dr. Jana Horvat,

ECTS: 6

Romanizacija

Izr. prof. dr. Jana Horvat,

Izr. prof. dr. Janka Istenič,

ECTS: 6

Zakladne najdbe orodja latenske in rimske dobe

Izr. prof. dr. Jana Horvat,

ECTS: 6

Arheologija zgodnjega srednjega veka

Izr. prof. dr. Benjamin Štular,

ECTS: 6

Palinologija

Doc. dr. Maja Andrič,

ECTS: 6