Slovenske študije – tradicija in sodobnost

Koordinatorica modula

Red. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič Znanstvena svetnica na Glasbenonarodopisnem inštitutu ZRC SAZU, redna profesorica za slovensko književnost.

ZRC SAZU, Novi trg 5, 2.nadstropje, Ljubljana
01 4706 266

OPIS MODULA

Modul Slovenske študije je zasnovan na podlagi potrebe po interdisciplinarnem vedenju o najbistvenejših prvinah, ki utemeljujejo slovensko identiteto v najbolj temeljnem smislu. Na podlagi teme Tradicija in sodobnost se razvrščajo predmeti, ki kompleksno prikazujejo tisto, kar je za slovenskost najbolj pomembno, kar nas ločuje od drugih narodov, a nas z univerzalnimi prvinami z njimi tudi povezuje.

Predmeti so izbrani in prav gotovo niso vsi, ki bi utemeljevali identiteto, vendar se med seboj najbolj interdisciplinarno povezujejo in skupaj tvorijo tisti zbir vsebin, ki najbolje predstavlja izbrano temo. Vsi predmeti pa so seveda tesno povezani s spoznanji evropskega in svetovnega znanstvenega prostora posameznih ved v modulu.

Študijski modul tako sestavljajo:

  • interdisciplinarni splet predavanj, ki utemeljuje, razvija in poglablja spoznanja o slovenski družbi in kulturi, povezanih z evropskim in svetovnim znanstvenim prostorom,
  • nabor tem iz raznovrstnih in specifičnih področij raziskav, ki jih predavateljice in predavatelji organizirajo okoli raziskovalnih tem povezanih s študijskim področjem.

Program se začenja z jezikovno identiteto slovenskih pokrajin, kar pomeni, da predstavlja narečja kot izvorne temelje slovenskega jezika, nadaljuje z glasbo, povezano z besedo in ritualom. Etnološko in folkloristično perspektivo programu dodajata  predmeta, ki utemeljujeta ljudsko materialno in duhovno kulturo slovenskega naroda in sta identitetno središče programa, saj utemeljujeta tiste elemente, ki so najbolj tipični za slovenskost, to sta: Govorica predmetov – izbrana poglavja iz   materialne kulture Slovencev, in Slovenska ljudska in umetna pesem – folkloristični in medbesedilni vidiki, ki pa sega tudi v slovensko in evropsko literarno zakladnico. Splošna kulturna, družbena in etična spoznanja pa predstavljajo Dramatika in etika, Vloga ženske v slovenski družbi in kulturi in Slovenski izseljenci med tradicijo in sodobnostjo. Novost  v modulu so naslednji etnološko-folkloristični in antropološki predmeti: Folklorni obrazci v kulturi in družbi, Dediščine, dediščinski procesi in prakse ter Ritualnost. Ekokultura: živali in narava v folklori, literaturi in kulturi pa je predmet, ki  interdisciplinarno povezuje folkloristiko, literarno vedo, antropologijo in ekologijo in je novost tudi v evropskem prostoru.

Jedro modula Slovenske študije bo veljalo seznanjanju s tistimi vidiki, ki so ključnega pomena za kulturno in družbeno identiteto nekega naroda. Študentke in študenti se bodo spoznali z viri, gradivom, avtoricami in avtorji, besedili in procesi, ki to identiteto tudi oblikujejo. Delovno se bomo ukvarjali predvsem s tistimi prvinami, gibanji in procesi, ki so temeljni za posamezna tematska področja slovenskih študij in so pomembno oblikovali družbeni in kulturni spomin. S tem modulom bodo upoštevane sodobne potrebe izobraženega humanista, ki mora najprej spoznati lastno kulturno identiteto, da jo lahko primerja in povezuje z drugimi.

Dodatno zanimanje slušateljev in slušateljic za zgornje teme bomo spodbujali z njihovim vključevanjem v tekoče raziskovalne projekte in terensko raziskovanje, občasni tuji gostujoči predavatelji in predavateljice pa bodo poskrbeli še za različne raziskovalne primerjave.

RAZISKOVALNI PROFIL MODULA

Modul Slovenske študije – tradicija in sodobnost predstavlja interdisciplinarno povezanost raziskav različnih ved, ki jih druži slovenski prostor, kultura, družba in umetnost. Zato v njem združujemo znanstvena spoznanja, ki izhajajo iz raziskav slovenskih narečij, folklorne pesemske dediščine, etnološke dediščine, ekokritike in zoofolkloristike ter kritične animalistike, glasbene dediščine, ritualnih praks ter slovenske materialne kulture, folklornih obrazcev, dediščinskih procesov; raziskav literature in etike, žensk v kulturi in družbi in migracijskih procesov slovenskih izseljencev ter njihove kulture, ki jih nato vključujemo v pedagoški proces.

Izbirni predmeti modula z nosilci in nosilkami

Ekokultura: živali in narava v folklori, literaturi in kulturi

Red. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič,

ECTS: 6

Govorica predmetov – poglavja iz materialne kulture Slovencev

Red. prof. dr. Maja Godina Golija,

ECTS: 6

Jezikovna identiteta slovenskih pokrajin

Red. prof. dr. Jožica Škofic,

ECTS: 6

Ljudsko in umetno – folkloristični in medbesedilni vidiki

Red. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič,

ECTS: 6

Ritualnost

Red. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič,

ECTS: 6

Slovenski izseljenci med tradicijo in sodobnostjo

Red. prof. dr. Marina Lukšič Hacin,

ECTS: 6

Vloga ženske v slovenski družbi in kulturi

Izr. prof. dr. Mirjam Milharčič Hladnik,

ECTS: 6

Beseda-glasba-ritual

Doc. dr. Katarina Šter,

ECTS: 6

Folklorni obrazci v kulturi in družbi

Doc. dr. Saša Babič,

ECTS: 6

Dediščine, dediščinski procesi in prakse

Doc. dr. Špela Ledinek Lozej,

ECTS: 6

Etika dramatike

Red. prof. dr. Krištof Jacek Kozak,

ECTS: 6