Slovenske študije – tradicija in sodobnost

Koordinatorica modula

Izr. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič Znanstvena svetnica na Glasbenonarodopisnem inštitutu ZRC SAZU, izredna profesorica za slovensko književnost.

ZRC SAZU, Novi trg 5, 2.nadstropje, Ljubljana
01 4706 266

OPIS MODULA

Modul Slovenske študije je zasnovan na podlagi potrebe po interdisciplinarnem vedenju o najbistvenejših prvinah, ki utemeljujejo slovensko identiteto v najbolj temeljnem smislu. Na podlagi teme Tradicija in sodobnost se razvrščajo predmeti, ki kompleksno prikazujejo tisto, kar je za slovenskost najbolj pomembno, kar nas ločuje od drugih narodov, a nas z univerzalnimi prvinami tudi povezuje.

Predmeti so izbrani in prav gotovo niso vsi, ki bi utemeljevali identiteto, vendar se med seboj najbolj interdisciplinarno povezujejo in skupaj tvorijo tisti zbir vsebin, ki najbolje predstavlja izbrano temo.

Študijski modul tako sestavljajo:

  1. interdisciplinarni splet predavanj, ki utemeljuje, razvija in poglablja spoznanja o slovenski družbi in kulturi,
  2. nabor tem iz raznovrstnih in specifičnih področij raziskav, ki jih predavateljice in predavatelji organizirajo okoli raziskovalnih tem povezanih s študijskim področjem.

Program se začenja z jezikovno identiteto slovenskih pokrajin, kar pomeni, da predstavlja narečja kot izvorne temelje slovenskega jezika, se nadaljuje z medbesedilnostjo in kulturnim spominom v okviru slovenske literarne tradicije, vpeto v evropsko in svetovno literaturo. Nadaljujemo z glasbo in glasbenim življenjem na Slovenskem. Etnološko in folkloristično perspektivo programu dodajata dva predmeta, ki utemeljujeta ljudsko materialno in duhovno kulturo slovenskega naroda in sta identitetno središče programa, saj utemeljujeta tiste elemente, ki so najbolj tipični za slovenskost, to sta: Govorica predmetov – izbrana poglavja iz materialne kulture Slovencev in Slovenska ljudska in umetna pesem – folkloristični in medbesedilni vidiki. Splošna etična, kulturna in družbena spoznanja pa predstavljajo predmeti Izročilo in etika, Tragedija v gledališču, kulturi in družbi, Vloga ženske v slovenski družbi in kulturi in Slovenski izseljenci med tradicijo in sodobnostjo. Novost modula pa sta dva predmeta: Ritualnost, ki spaja etnologijo z antropologijo ter Ekokultura: živali in narava v folklori, literaturi in kulturi, ki pa interdisciplinarno povezuje folkloristiko, literarno vedo, antropologijo in ekologijo.

Jedro modula Slovenske študije bo veljalo seznanjanju s tistimi vidiki, ki so ključnega pomena za kulturno in družbeno identiteto nekega naroda. Študentke in študenti se bodo spoznali z viri, gradivom, avtoricami in avtorji, besedili in procesi, ki to identiteto tudi oblikujejo. Delovno se bomo ukvarjali predvsem s tistimi prvinami, gibanji in procesi, ki so temeljni za posamezna tematska področja slovenskih študij in so pomembno oblikovali družbeni in kulturni spomin. S tem modulom bodo upoštevane sodobne potrebe izobraženega humanista, ki mora najprej spoznati lastno kulturno identiteto, da jo lahko primerja in povezuje z drugimi.

Dodatno zanimanje slušateljev in slušateljic za zgornje teme bomo spodbujali z njihovim vključevanjem v tekoče raziskovalne projekte in terensko raziskovanje, občasni tuji gostujoči predavatelji in predavateljice pa bodo poskrbeli še za različne raziskovalne primerjave.

RAZISKOVALNI PROFIL MODULA

Modul Slovenske študije – tradicija in sodobnost predstavlja interdisciplinarno povezanost raziskav različnih ved, ki jih druži slovenski prostor, kultura, družba in umetnost. V njem združujemo znanstvena spoznanja, ki izhajajo iz raziskav slovenskih narečij, folklorne pesemske dediščine, ekokritike in zoofolkloristike, glasbene dediščine, ritualnih praks ter slovenske materialne kulture; raziskav literature z medbesedilnostjo, dramatike in gledališča, žensk v kulturi in družbi in migracijskih procesov slovenskih izseljencev ter njihove kulture, ki jih nato vključujemo v pedagoški proces.

Izbirni predmeti modula z nosilci in nosilkami

Ekokultura: živali in narava v folklori, literaturi in kulturi ǀ

Izr. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič,

ECTS: 6

Govorica predmetov – poglavja iz materialne kulture Slovencev ǀ

Red. prof. dr. Maja Godina Golija,

ECTS: 6

Ljudsko in umetno – folkloristični in medbesedilni vidiki ǀ

Izr. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič,

ECTS: 6

Ritualnost ǀ

Izr. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič,

ECTS: 6

Slovenski izseljenci med tradicijo in sodobnostjo ǀ

Izr. prof. dr. Marina Lukšič Hacin,

ECTS: 6

Vloga ženske v slovenski družbi in kulturi ǀ

Izr. prof. dr. Mirjam Milharčič Hladnik,

ECTS: 6

Beseda-glasba-ritual ǀ

Prof. dr. Krištof Jacek Kozak,

ECTS: 6

Folklorni obrazci v kulturi in družbi ǀ

Doc. dr. Saša Babič,

ECTS: 6

Dediščine, dediščinski procesi in prakse ǀ

Red. prof. dr. Maja Godina Golija,

ECTS: 6

Dramatika in etika ǀ

Prof. dr. Krištof Jacek Kozak,

ECTS: 6