Leksikologija, leksikografija, slovničarstvo

Nataša Jakop

Koordinatorica modula

Izr. prof. dr. Nataša Jakop Višja znanstvena sodelavka na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, izredna profesorica za jezikoslovje na Podiplomski šoli ZRC SAZU.

Pisarna: ZRC SAZU, Wolfova 8, 2. nadstropje
natasa.jakop@zrc-sazu.si

OPIS MODULA

Modul ponuja teoretična in praktična znanja, ki jih potrebuje sodobni leksikolog, leksikograf, raziskovalec ali pisec učbenikov ter priročnikov in slovničar. Študenti in študentke dobijo široko znanje, ki sega od zgodovine, teoretičnih osnov in didaktike leksikologije, leksikografije in slovničarstva do najsodobnejših jezikovnih tehnologij.

Glede na svoje študijske interese lahko študenti in študentke izbirajo med več specializiranimi predmeti, ki obsegajo leksikologijo, leksikografijo in slovničarstvo današnjega jezika, jezika v določenem zgodovinskem obdobju, vprašanja normativnosti in vpliva sociolingvističnih spoznanj na delo leksikologa, leksikografa in slovničarja ter leksikologijo in leksikografijo, ki se ukvarja z etimološkimi in dialektološkimi in geografskimi vprašanji.

Modul je zasnovan tako, da se dobro povezuje tudi z drugimi moduli v okviru tega programa in izven Podiplomske šole ZRC. Študente in študentke tako vzpodbujamo, da si glede na svoja zanimanja izberejo tudi predmete iz modulov Antropologija: razumevanje svetotvornih praks (antropološka vprašanja leksikologije, leksikografije in slovničarstva); Transformacija moderne misli – filozofija, psihoanaliza, kultura (filozofski pogled na raziskovanje in opisovanje jezika); Slovenske študije – tradicija in sodobnost (leksikologija, leksikografija in slovničarstvo slovenskega jezika); Kulturna zgodovina (zgodovinska leksikologija, leksikografija in slovničarstvo; vprašanja nacionalnega in multikulturnega v jeziku); Tisočletja med Jadranom in Podonavjem (etimologija).

RAZISKOVALNI PROFIL MODULA

Modul se opira na raziskovalno dejavnost Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, kjer večina predavateljev in predavateljic modula raziskuje leksikološka vprašanja ter vprašanja povezana z najrazličnejšimi priročniki.

Vsi predavatelji in predavateljice so člani in članice skupin, ki pripravljajo nove slovarje, korpuse, spletne jezikovne portale in druge priročnike, med njimi pa so tudi avtorji učbenikov ter didaktiki.

Izbirni predmeti modula z nosilci in nosilkami

Etimološka in dialektološka leksikologija in leksikografija

Red. prof. dr. Marko Snoj,

Red. prof. dr. Jožica Škofic,

ECTS: 6

Korpusni pristop in jezikovne tehnologije v leksikografiji

Izr. prof. dr. Tomaž Erjavec,

Izr. prof. dr. Darja Fišer,

ECTS: 6

Leksikologija, leksikografija in slovničarstvo sodobnega jezika

Izr. prof. dr. Nataša Jakop,

Red. prof. dr. Andreja Žele,

ECTS: 6

Normativnost in sociolingvistika v slovarjih, slovnicah in pravopisih

Izr. prof. dr. Helena Dobrovoljc,

Doc. dr. Nataša Gliha Komac,

ECTS: 6

Zgodovinska leksikologija in leksikografija ter zgodovinska slovnica

Doc. dr. Andreja Legan Ravnikar,

Doc. dr. Alenka Jelovšek,

ECTS: 6

Terminologija in terminografija

Doc. dr. Mojca Žagar Karer,

Doc. dr. Mateja Jemec Tomazin,

ECTS: 6