OPIS PREDMETA

Doktorska disertacija


Program:

Primerjalni študij idej in kultur (3. stopnja), Okoljske in regionalne študije (3. stopnja)

Modul:

Koda predmeta: D
Letnik: 3. letnik


Mentor, somentor
ECTS: 30

Vrsta obveznosti: temeljna
Jeziki: slovenski, angleški, drugi svetovni jezik
Metode poučevanja in učenja: individualno raziskovalno delo (900 ur)

Za temeljno študijsko obveznost doktorske disertacije se šteje zaključek dela na doktorski disertaciji in njen zagovor.

 

K zagovoru doktorske disertacije lahko študentka oz. študent pristopi, ko je opravil vse ostale obveznosti študija.

 

Z uspešnim zagovorom doktorske disertacije študentka oz. študent pridobi še 30 kreditnih točk in s tem uspešno zaključi doktorski študij.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI