OPIS PREDMETA

Upravljanje naravnih nesreč


Program:

Vede o Zemlji in okolju (2. stopnja)

Modul:
Biodiverziteta, ekologija in evolucija (2. stopnja)
Paleobiologija in sedimentarna geologija (2. stopnja)
Krasoslovje (2. stopnja)

Koda predmeta: MT005
Letnik: 2. letnik


Nosilec
Doc. dr. Blaž Komac

ECTS: 6

Obseg: predavanja 30 ur, seminar 20 ur, laboratorijske vaje 20, terenske vaje 10 ur, samostojno delo 70 ur
Vrsta predmeta: obvezni
Jeziki: slovenski, angleški
Metode poučevanja in učenja: predavanja, seminar, vaje

 

Učni načrt predmeta (prenesi)

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Končana prva bolonjska stopnja ali univerzitetni študij VII. stopnje naravoslovnega študija.

 

Vsebina:

Naravne nesreče so predstavljene kot primer součinkovanja naravnih in družbenih elementov pokrajine. Posebej so izpostavljeni družbeni vidiki naravnih nesreč, saj naravne procese dojemamo kot »nesreče« v odvisnosti od našega raznolikega dojemanja teh procesov in pripravljenosti nanje. Predmet tako prek elementov okolja povezuje naravne znanosti o Zemlji in sodobno družbo, slednje npr. z vidika upravljanja s tveganji, vplivov degradacije okolja, okoljske zgodovine in upravljanja naravnih nesreč. Predstavljene so različne metode upravljanja, vključno z analizo nevarnosti in ogroženosti, socialnogeografskimi vidiki naravnih nesreč, kot sta prožnost in socialne zmožnosti ter re-analizo dogodkov, posebej z geografskimi informacijskimi sistemi, za boljše kompetence za prihodnje soočanje s temi pojavi.

 

Temeljni literatura in viri:

  • Kuhlicke, C., Komac, B., Zorn, M. et al. 2011: Perspectives on social capacity building for natural hazards: outlining an emerging field of research and practice in Europe. Environment science & policy 14- 7.
  • Walker, G., Whittle, R., Medd, W., Watson, N. 2010: Risk governance and natural hazards. http://eprints.lancs.ac.uk/49475/1/WP2_final.pdf
  • Renn, O. 2008: Risk governance – coping with uncertainty in a complex world. London.
  • Wisner, B., Blaikie, P., Cannon, T., Davis, I. 1994: At risk – natural hazards, people’s vulnerability and disasters. Routledge.
  • Zorn, M., Komac, B. 2015: Naravne nesreče kot razvojni izziv. Globalni izzivi in regionalni razvoj. Ljubljana.

 

Cilji in kompetence:

Študenti se seznanijo s temeljnimi lastnostmi naravnih nesreč. Spoznajo sistematiko vplivnih dejavnikov z vidika geografije, ki povezuje naravne in družbene znanosti. Seznanijo se s sodobnimi metodami analize pokrajine, ogroženosti zaradi naravnih nesreč. Spoznajo sodobne metode upravljanja z naravnimi nesrečami, vključno politične, gospodarske in okoljske vidike. Slušatelji so sposobni zasnovati analizo ogroženosti in jo udejanjiti na izbranem primeru.

 

Predvideni študijski rezultati:

Poznavanje naravnih nesreč, predvsem njihovih vzrokov in posledic na družbo

  • Poznavanje temeljnih metod preučevanja naravnih nesreč
  • Usposobljenost za analizo ogroženosti z geografskimi informacijskimi sistemi

 

Načini ocenjevanja:

Seminar (40 %), ustni izpit (60 %).

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI