OPIS PREDMETA

Evropska regionalna politika


Program:

Okoljske in regionalne študije (3. stopnja)

Modul:
Regionalne študije (3. stopnja)

Koda predmeta: DIR03
Letnik: Brez letnika

 

Izvajalec predmeta: dr. Damjan Kavaš


Nosilec:
Doc. dr. Janez Nared

ECTS: 6

Obseg: predavanja 60 ur, samostojno delo 120 ur
Vrsta predmeta: izbirni na modulu
Jeziki: slovenski, angleški
Metode poučevanja in učenja: predavanja, e-učenje

 

Učni načrt predmeta (prenesi)

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Končana 2. bolonjska stopnja ustrezne smeri ali univerzitetni študij VII stopnje.

 

Vsebina:

 • ključni evropski izzivi
 • načela evropske strukturne in regionalne politike
 • evropske institucije
 • zgodovina evropske strukturne in regionalne politike
 • platforme za razvojno sodelovanje (TCP)
 • evropski strukturni skladi 2014-2020
 • programski dokumenti 2014-2020
 • evropski strukturni in investicijski skladi 2021-2027
 • Evropski sklad za strateške naložbe (»Junkerjev sklad«)
 • Evropski zeleni dogovor
 • Evropski sklad za okrevanje
 • oblikovanje evropskih politik
 • evropska zakonodaja
 • povezovanje
 • makroregije in makroregionalne strategije

 

Temeljni literatura in viri:

 • Barnes, P. M., Hoerber, T. C. (ed.) 2015: Sustainable Development and Governance in Europe. The Evolution of the Discourse on Sustainability. Routledge.
 • Bachtler, J., Begg, I., Charles, D., Polverari, L. 2016: EU Cohesion Policy in Practice: What Does it Achieve? Rowman & Littlefield Publishers.
 • Piattoni, S. (ed.), Polverari, L. (ed.) 2016: Handbook on Cohesion Policy in the EU. Edward Elgar.
 • Kyriakou, D., Palazuelos-Martínez, M., Periáñez-Forte, I., Rainoldi, A. (ed.) 2016: Governing Smart Specialisation. Routledge.
 • McCann, P., Varga, A. (ed.) 2016: Place-based Economic Development and the New EU Cohesion Policy. Routledge.
 • Cooke, P. 2014: Re-framing Regional Development. Evolution, Innovation and Transition. Routledge.

 

Cilji in kompetence:

Namen predmeta je študente podrobno seznaniti z evropsko strukturno politiko, njenimi načeli, mehanizmi delovanja, z oblikami teritorialnega sodelovanja ter skladi, ki podpirajo razvoj v Evropski uniji. Nadalje se bodo študenti seznanili z zakonodajnim sistemom evropske unije, kako delujejo institucije in na kakšen način se evropske politike prenašajo na nižje prostorske ravni.

 

Predvideni študijski rezultati:

 • poznavanje ključnih razvojnih izzivov Evropske unije
 • poznavanje institucij, mehanizmov, zakonodajne poti in virov financiranja
 • sposobnost vzpostavljanja konceptualnih okvirjev evropske strukturne politike v navezavi na razvojne teorije in modele
 • oblikovanje razvojnih konceptov z vidika obstoječe evropske zakonodaje

 

Načini ocenjevanja:

Ustni izpit (90 %), seminarska naloga (10 %).

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI