OPIS PREDMETA

Izbrana poglavja iz ekologije živali


Program:

Okoljske in regionalne študije (3. stopnja)

Modul:
Biodiverziteta in ekologija (3. stopnja)

Koda predmeta: DIB03
Letnik: Brez letnika


Nosilka:
Red. prof. dr. Simona Kralj-Fišer

ECTS: 6

Obseg: predavanja 20 ur, seminar 25 ur, druge oblike študija 15 ur, samostojno delo 120 ur
Vrsta predmeta: izbirni na modulu
Jeziki: slovenski, angleški
Metode poučevanja in učenja: predavanja, seminar, e-učenje

 

Učni načrt predmeta (prenesi)

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Opravljena prva ali druga stopnja študija biologije ali ekvivalentne smeri

 

Vsebina:

 • Zgodovina in uvod
 • Ravni ekološke organizacije od posameznika do ekosistema
 • Raznolikost živalstva ter prilagoditve na okolje
 • Načela ekofiziologije; termoregulacija; alometrija; telesna velikost in temperatura
 • Načela populacijske ekologije; vzroki in posledice razširjanja vrst
 • Načela ekologije združb; ključne vrste; delitev virov; interakcije rastlin in opraševalcev, ekološke posledice parazitizma
 • Načela evolucijske ekologije; evolucija bioloških interakcij: teorija iger, evolucijsko stabilne strategije; ekološka priložnost in adaptivna radiacija
 • Osnove vedenjske ekologije; spolna selekcija in spolne strategije; osebnost živali
 • Posledice globalnega segrevanja, urbanizacije, onesnaževanja (endokrini motilci) na raznolikost vrst in delovanje ekosistemov; bioindikatorji kot kazalci vplivov na okolje.

 

Temeljni literatura in viri:

 • Krebs, C. J. (2008). The ecological world view. Univ of California Press. Izbrana poglavja.
 • Smith, T. M., Smith, R. L., & Waters, I. (2012). Elements of ecology. San Francisco: Benjamin Cummings. Izbrana poglavja.
 • Izbrani aktualni pregledni in izvirni raziskovalni članki iz revij.

 

Cilji in kompetence:

Namen predmeta je seznaniti študente s koncepti ekologije živali na različnih ravneh organizacije, od posameznikov do ekosistemov. Pri predmetu se bodo študentje seznanili z načeli in metodami ključnih področij ekologije živali: ekofiziologije, populacijske ekologije, ekologije združb, ekosistemske ekologije, vedenjske ekologije in evolucijske ekologije. Študentom bomo predstavili poglobljene teme, na primer fiziološke in vedenjske prilagoditve klimatskim pogojem, medvrstne interakcije (parazitizem, interakcije med rastlinami in živalmi), znotrajvrstne interakcije (socialno vedenje, spolna selekcija, osebnosti), populacijsko dinamiko (razširjanje) in evolucijsko ekologijo (teorija iger, evolucijsko stabilne strategije, adaptivna radiacija). Pri predmetu bomo študente seznanili s tem, kako podnebne spremembe in druge okoljske spremembe, ki so posledica človekovih dejanj, vplivajo na biotsko raznovrstnost, viabilnost populacij in delovanje ekosistemov. Cilj predmeta je razumevanje bioloških fenomenov z integracijo znanja različnih področij, kot so fiziologije, ekologije in evolucije.

 

Predvideni študijski rezultati:

 • Poglobljeno razumevanje ključnih področij ekologije živali: evolucijska-, ekosistemska, populacijska in vedenjska ekologija ter ekologija združb.
 • Poznavanje fizioloških in vedenjskih prilagoditev živali, da preživijo in se razmnožujejo v spreminjajočem se okolju.
 • Razumevanje mehanizmov organizma, ki oblikujejo njegovo interakcijo z okoljem in posledično, kako okolje oblikuje organizme skozi več generacij.
 • Poznavanje dejavnikov, ki vplivajo na lastnosti populacije in razumevanje, kako in zakaj se populacije spreminjajo s časom.
 • Poznavanje interakcij med vrstami; razumevanje vloge ključnih vrst v združbi; razložiti pomen delitve virov za raznolikost vrst.
 • Razumevanje evolucije znotrajvrstnih interakcij, npr. altruizem, kooperativnost, tekmovanje, evolucijske stabilne strategije.
 • Poznavanje globalnih podnebnih sprememb in drugih antropogenih sprememb okolja in njihove posledice za biotsko raznovrstnost in ekosistemske delovanje.
 • Poznavanje sodobnih raziskovalnih tem na področju ekologije živali.

 

Načini ocenjevanja:

Izpit (60 %), seminarska naloga (40 %).

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI