OPIS PREDMETA

Kritična teorija institucij


Program:

Primerjalni študij idej in kultur (3. stopnja)

Modul:
Interdisciplinarni študij institucij in družbe 21. stoletja – politike, ekonomije, tehnologije, epistemologije

Koda predmeta: 102

Letnik: Brez letnika


Nosilec in izvajalec
Red. prof. dr. Werner Bonefeld
Dr. Uroš Kranjc

ECTS: 6

Obseg: predavanja 60 ur, seminar 30 ur

Vrsta predmeta: splošni izbirni

Jezik: slovenščina, angleščina

Metode poučevanje: predavanja, seminarji

 

Učni načrt predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vpis v doktorski študij

 

Vsebina:

Zgodovina ekonomske misli:

 • Predznanstveno obdobje: Platon, Aristotel, Tomaž Akvinski, Janez Duns Skot, ekonometriki (Turgot), merkantilisti, fiziokrati, itd.
 • Adam Smith, David Ricardo in klasiki
 • Marx in Engels
 • Marginalistična revolucija (C. Menger, S. Jevons, L. Walras)
 • Vzpon neoklasike (A. Marshall)
 • Razvoj heterodoksnih ekonomskih šol (Institucionalna, (Post)Keynesianska, Avstrijska, Marksistična, Feministična, Okoljska, itd.)

 

Marx in različna branja njegovih del:

 • ” Novo branje Marxa “
 • Logično-historična (ortodoksna) branja

 

Veblen in institucije:

 • Stara in nova institucionalna ekonomija
 • Pojem institucije v drugih socioloških, politoloških in ekonomskih šolah

 

K novim filozofskim temeljem kritične teorije institucij:

 • Kritična teorija družbe (Adorno, Sohn-Rethel…)
 • Badiou in logike (ekonomskih) svetov
 • Castoriadis in imaginarna institucija družbe.

 

Temeljni literatura in viri:

 • Adorno, Theodor W. 2003. Negative Dialektik. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
 • Ayres, Clarence E. 1952. The Industrial Economy: Its Technological Basis and Institutional Destiny. Boston: Houghton Mifflin.
 • Backhaus, Hans-Georg. 2011. Dialektik Der Wertform : Untersuchungen Zur Marxschen Ökonomiekritik. 2. Durchgesehene Aufl ed. Freiburg: Ça ira.
 • Badiou, Alain. 2006. L’être et l’événement 2 : Logiques des mondes. Paris: Ed. du Seuil.
 • Bonefeld, Werner. 2014. Critical Theory and the Critique of Political Economy: On Subversion and Negative Reason. New York: Bloomsbury Academic.
 • Bonefeld, Werner. 2017. The Strong State and the Free Economy. London: Rowman & Littlefield International.
 • Bonefeld, Werner. 2023. A Critical Theory of Economic Compulsion : Wealth Suffering Negation. Routledge.
 • Bonefeld, Werner, and Chris O’Kane. 2022. Adorno and Marx : Negative Dialectics and the Critique of Political Economy. London, UK: Bloomsbury Academic.
 • Castoriadis, Cornelius. 1975. L’institution imaginaire de la société. Paris: Éditions du Seuil.
 • Clarke, Simon. 1982. Marx Marginalism and Modern Sociology : From Adam Smith to Max Weber. London: MacMillan.
 • Deleuze, Gilles, and Felix Guattari. 1972. L’Anti-Œdipe. Paris: Minuit.
 • Haug, Wolfgang Fritz. 1980. Predavanja za uvod v “Kapital”, trans. Rado Riha. Ljubljana: Cankarjeva založba.
 • Heinrich, Michael. 2020. Die Wissenschaft Vom Wert : Die Marxsche Kritik Der Politischen Ökonomie Zwischen Wissenschaftlicher Revolution Und Klassischer Tradition 8 Edition. Münster: Westfälisches Dampfboot.
 • Kranjc, Uroš. 2018. “Logic(s) of the Value Form – Marx With Badiou”, Cosmos and History: The Journal of Natural and Social Philosophy, 14 (3):72-102.
 • Kurz, Robert. 2012. Geld Ohne Wert : Grundrisse Zu Einer Transformation Der Kritik Der Politischen Ökonomie. 3. Auflage. Berlin: Horlemann.
 • Marx, Karl. 1961–1973. Kapital: kritika politične ekonomije. 1. – 3. Zvezek, trans. S. Krašovec, et al. Ljubljana: Cankarjeva založba.
 • Rancière, Jacques. 1989. “The Concept of ‘Critique’ and the ‘Critique of Political Economy’, In: Ideology, method and Marx: essays from economy and society. (Ed.) Ali Rattansi. London: Routledge.
 • Riha, Rado, and Slavoj Žižek. 1985. Problemi teorije fetišizma. Ljubljana: Univerzum.
 • Schumpeter, Joseph A. 1997. History of Economic Analysis. London: Routledge.
 • Veblen, Thorstein. 1964. The Instinct of Workmanship and the State of the Industrial Arts, New York: Augustus M. Kelley.
 • Veblen Thorstein. 1973. The Theory of the Leisure Class. Boston: Houghton Mifflin.
 • Wolff, Richard D., and Stephen A. Resnick. 2012. Contending Economic Theories : Neoclassical Keynesian and Marxian. Cambridge, MA: MIT Press.

 

Cilji in kompetence:

 • Slušatelji bodo dobili pregled različnih perspektiv in zgodovinskih struj, ki zajemajo razumevanje širše ekonomske vsebine
 • Razviti zmožnost kritičnega in interdisciplinarnega pristopanja k relaciji med filozofskimi kategorijami, ekonomskimi koncepti in znanstvenimi pojmi
 • Pridobiti nova znanja za alternativno razumevanje politično-ekonomske realnosti, njene diskurzivnosti in ideološke reprezentacije.

 

Predvideni študijski rezultati:

Cilj predavanj bo seznaniti slušateljice in slušatelje z alternativnimi pristopi v zgodovini ekonomske misli in artikulirati nove konceptualne aparate za razumevanje politično-ekonomske realnosti sodobnega časa skozi prizmo kritične teorije institucij.

 

Metode poučevanja in učenja:

Oblike dela:

 • Frontalna oblika poučevanja
 • Delo v manjših skupinah oz. v dvojicah
 • Samostojno delo študentov
 • e-izobraževanje

 

Metode (načini) dela:

 • Razlaga
 • Razgovor/ diskusija/debata
 • Delo z besedilom
 • Druge vrste nastopov študentov

 

Načini ocenjevanja:

 • Krajši pisni izdelki 20 %
 • Daljši pisni izdelki 80 %

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI