OPIS PREDMETA

Samostojno raziskovalno delo III


Program:

Primerjalni študij idej in kultur (3. stopnja)

Modul:

Koda predmeta:
Letnik: Brez letnika


Nosilec / Nosilka
Red. prof. dr. Jelica Šumič Riha

ECTS: 30

Obseg:
Vrsta predmeta:
Jeziki:
Metode poučevanja in učenja:

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI