OPIS PREDMETA

Sodobni demografski procesi


Program:

Okoljske in regionalne študije (3. stopnja)

Modul:
Regionalne študije (3. stopnja)

Koda predmeta: DIR04

Letnik: Brez letnika


Nosilka:
Doc. dr. Nika Razpotnik Visković
Dr. Maruša Goluža

ECTS: 6

Obseg: predavanja 40 ur, seminar 20 ur, samostojno delo 120 ur

Vrsta predmeta: izbirni na modulu

Jeziki: slovenski, angleški

Metode poučevanja in učenja: predavanja, seminar, e-učenje

Izvajalka predmeta: dr. Maruša Goluža

 

Učni načrt predmeta (prenesi)

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Končana 2. bolonjska stopnja ustrezne smeri ali univerzitetni študij VII stopnje.

 

Vsebina:

 • pregled sodobnih demografskih procesov in spreminjanja strukture prebivalstva
 • posledice demografskih sprememb na regionalno gospodarstvo, sestavo delovne sile in človeški kapital
 • staranje prebivalstva in medgeneracijske razlike
 • odgovor regionalnih razvojnih politik in strategij na demografske spremembe (prometna in ostala infrastruktura, oskrba z energijo, oskrba starejših…)

 

Temeljni literatura in viri:

 • Poston, D. L., Bouvier, L. F. 2013: Population and society : an introduction to demography. Cambridge University Press. New York
 • Malačič, J. 2006: Demografija : teorija, analiza, metode in modeli. Ekonomska fakulteta, Ljubljana.
 • Regionalni razvoj 7: Demografske spremembe in regionalni razvoj 2019. Založba ZRC. Ljubljana.
 • izbor aktualnih člankov s področja predmeta / selection of current articles in the subject’s field

 

Cilji in kompetence:

Namen predmeta je študentom predstaviti sodobne demografske procese, opredeliti njihove vzroke oz. mehanizme ter jih seznaniti, kako vplivajo na gospodarski razvoj, blaginjo, razvoj storitev in medgeneracijskega sodelovanja ter spremembe v odnosu med mestnimi in podeželskimi območji.

 

Osnovni koncepti demografskih sprememb bodo predstavljeni na dveh ravneh:

 • na globalni ravni (zaprt sistem), ki bo služila za študij osnovnih konceptov demografskega razvoja in demografskega prehoda;
 • na regionalni ravni (odprt sistem), ki bo zaradi prepletanja naravnega in selitvenega demografskega gibanja zahtevala še kompleksnejšo obravnavo procesov.

 

V okviru predmeta se bodo študentje seznanili tudi z demografskimi podatkovnim zbirkami in projekcijami ter njihovo uporabno vrednostjo za potrebe regionalnega načrtovanja. Pomemben poudarek bo namenjen vprašanjem staranja prebivalstva in iskanju rešitev za s staranjem povezanimi problemi (srebrna ekonomija, aktivno staranje).

 

Predvideni študijski rezultati:

 • Poznavanje modernih raziskovalnih področij na področju demografije.
 • Poznavanje sodobnih demografskih procesov in trendov, od splošnih (globalnih) gibanj do regionalnih in lokalnih posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učinkovito spodbujanje regionalnega razvoja.
 • Sposobnost osnovne obdelave in razumevanja demografskih podatkov in interpretacije demografskih projekcij.
 • Razumevanje razmerja med prebivalstvom in viri: prebivalstvo kot uporabnik virov / prebivalstvo kot vir.

 

Načini ocenjevanja:

Izpit (90 %), seminarska naloga (10 %).

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI