OPIS PREDMETA

Vedenje živali


Program:

Okoljske in regionalne študije (3. stopnja)

Modul:
Biodiverziteta in ekologija (3. stopnja)

Koda predmeta: DIB04
Letnik: Brez letnika


Nosilka:
Red. prof. dr. Simona Kralj-Fišer

ECTS: 6

Obseg: predavanja 30 ur, seminar 15 ur, druge oblike študija 15 ur, samostojno delo 120 ur
Vrsta predmeta: izbirni na modulu
Jeziki: slovenski, angleški
Metode poučevanja in učenja: predavanja, seminar, e-učenje

 

Učni načrt predmeta (prenesi)

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Opravljena prva ali druga stopnja študija biologije ali ekvivalentne smeri

 

Vsebina:

 • Zgodovina in uvod; proksimalni in distalni vplivi na vedenje
 • Interakcija med proksimalnimi dejavniki (geni, živčevje, hormoni), vplivi okolja in vedenjem (»nature in nurture«)
 • Genetske osnove vedenja
 • Živčevje, možgani in vedenje
 • Hormoni in vedenje
 • Metode v vedenjski biologiji
 • Biologija agresivnega vedenja
 • Biologija družabnega vedenja in altruizma
 • Biologija razmnoževalnega vedenja
 • Biologija starševskega vedenja
 • Individualne razlike v vedenju
 • Evolucija vedenja
 • Biologija človekovega vedenja

 

Temeljni literatura in viri:

 • Alcock, J. (2013). Animal behavior: an evolutionary approach. Sinauer Associates
 • Martin, P., & Bateson, P. (2007). Measuring Behaviour: An Introductory Guide. Cambridge University Press
 • Izbrani aktualni pregledni in izvirni raziskovalni članki iz revij

 

Cilji in kompetence:

Namen predmeta je seznaniti študente s koncepti študija vedenja, ki ga razumemo kot manifestacijo različnih proksimalnih in distalnih procesov. Predmet bo opredelil osnovne pojme, metode in raziskave na področju vedenjske biologije. Študente bo poučil o medsebojni interakciji med geni, živčevjem, hormoni in okoljem ter neločljivosti med vplivi genov in okolja na manifestacijo vedenja. Študentom bodo predstavljene vsebine, ki razlagajo, kako proksimalni in distalni dejavniki vplivajo na agresivno vedenje, socialno vedenje in altruizem, paritveno vedenje, spolne sisteme in strategije ter starševsko vedenje. Cilj predmeta je, da študente seznani z individualno variabilnostjo v vedenju, selekcijo in evolucijskimi spremembami v vedenju. Študentje bodo s sintezo pridobljenega znanja in primerjalnimi metodami dobili še vpogled/interpretacijo v vedenje človeka.

 

Predvideni študijski rezultati:

 • Poznavanje metod in konceptov v vedenjski biologiji.
 • Sposobnost interpretacije vedenja z različnih vidikov (geni, okolje, razvoj, evolucija).
 • Poznavanje modernih raziskovalnih področij v vedenjski biologiji.

 

Načini ocenjevanja:

Izpit (50 %), seminarska naloga (50 %).

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI