Dmitrij Sičinava | Vseobdobijski korpus vzhodnoslovanskih jezikov

Vabimo vas na javno predavanje, ki ga bo imel Dmitrij Sičinava (Univerza v Potsdamu):

 

Vseobdobijski korpus vzhodnoslovanskih jezikov: vključevanje jezikovne zgodovine v sodobne elektronske vire

(Panchronic corpus for (East) Slavic: integrating historical and modern digital resources).

 

Vseobdobijski korpus je elektronska zbirka, ki vključuje besedila iz različnih zgodovinskih obdobij posameznega jezika oziroma jezikovne skupine.

 

V predavanju bodo predstavljene izkušnje in problemska vprašanja pri združevanju različnih korpusnih zbirk v enotno zbirko znotraj Ruskega nacionalnega korpusa. Ta enotna zbirka vključuje besedila iz različnih obdobij: starovzhodnoslovanska besedila, vzhodnoslovanska pisma na brezovem lubju in tudi novejša srednjeruska ter sodobna besedila. Vse vključene zbirke so bile lematizirane in označene z uporabo oblikoskladenjskih oznak in besedja, pri katerih so se  avtorji zgledovali po že obstoječih zgodovinskih slovarjih vzhodnoslovanskih jezikov.

 

V predavanju bodo izpostavljena vprašanja, kot sta razdelitev ali združevanje različnih leksemov zaradi fonetičnih sprememb ali pomenskega razhajanja enot iz različnih jezikovnih obdobij.

 

Poudarjen bo tudi problem poenotenja oznak za slovnične kategorije, ki so se v zgodovini jezika spreminjale, tokrat bo predstavljena zlasti gramatikalizacija vida in živosti v slovanskih jezikih.

 

Vseobdobijski korpus vključuje tudi pomensko označevanje enot, pri čemer se opira na pomensko delitev sodobnega besedja.

 

Tehnologijo vseobdobijskega korpusa bi bilo mogoče razširiti na podobne zbirke tudi za druge slovanske jezike, npr. za ukrajinščino in beloruščino (seveda če bi bile predhodno zasnovane korpusne zbirke za staro ukrajinščino in staro beloruščino).

 

Predavanje, ki bo v angleškem jeziku, bo v sredo, 24. 5. 2023, ob 16. uri, na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša, Novi trg 4 (1. nadstropje), Ljubljana.

 

Dmitrij Sičinava se je rodil leta 1980 v Moskvi. Med letoma 1997 in 2002 je študiral na Filološki fakulteti Moskovske državne univerze, na Oddelku za teoretično in uporabno jezikoslovje. Leta 2002 je zagovarjal magistrsko nalogo z naslovom Tipologija glagolskih sistemov z različnimi oblikami predpreteklika. Leta 2005 je pod mentorstvom akad. prof. dr. Vladimirja Plungjana uspešno zagovarjal doktorsko nalogo Tipologija glagolskih sistemov in sopomenskost osnovnih sredstev izražanja vida in časa. Med letoma 2002 in 2010 je delal kot raziskovalec na Inštitutu za tehnologije in informatiko. Leta 2009 je deloval kot mladi raziskovalec na Univerzi v Wurtzburgu v Nemčiji.

 

Med letoma 2011 in 2022 je bil znanstveni sodelavec Inštituta za ruski jezik Ruske akademije znanosti, in sicer na Oddelku za korpusno jezikoslovje in poetiko.

 

Od leta 2022 je zaposlen kot raziskovalec na Univerzi v Potstdamu.

 

Dr. Sičinava je eden od glavnih koordinatorjev Vzporednega korpusa, ki je del Ruskega nacionalnega korpusa. Sodeluje tudi pri nastajajoči Korpusni slovnici ruskega jezika.

 

Njegovo strokovno delovanje sega na področje sodobnih vzhodnoslovanskih jezikov in njihovega razvoja (posebej razvoja analitično tvorjenih glagolskih časov), tipologije slovničnih kategorij in korpusnega jezikoslovja. Je tudi eden urednikov in avtorjev ruskojezične Wikipedije.

 

Vabljeni!


Photo by Andrew Neel on Unsplash