Janoš Ježovnik | Morfološki pristop k preučevanju slovenskih narečij

Vabimo vas na javno predavanje, ki ga bo na modulu Leksikologija, leksikografija, slovničarstvo imel dr. Janoš Ježovnik:

 

Morfološki pristop k preučevanju slovenskih narečij.

 

Predavanje bo posvečeno pristopu k preučevanju naglasa v slovenskih narečjih, ki upošteva morfološko pestrost slovenskega jezika ter paradigmatsko distribucijo naglasnih značilnosti v izhodiščnem (splošno)slovenskem naglasnem sistemu. Za razumevanje sinhrone distribucije naglasnih značilnosti – poleg prozodičnih lastnostih je zaradi razvojne povezanosti treba k tem prišteti tudi samoglasniško kakovost – in njihovega nastanka ne zadošča le sondažno zabeleženje posameznih besednih oblik, temveč je nespregledljiva njihova vpetost v pregibnostni vzorec; s pomočjo primerjave naglasnih krivulj različnih pregibnostnih vzorcev pa je mogoče razlikovati med pojavi, ki so nastali kot posledice delovanja analogije, in regularnimi naglasnimi spremembami. Metodologija bo predstavljena zlasti na primerih iz terskega narečja slovenščine.

 

Predavanje bo v ponedeljek, 29. maja 2023, ob 16. uri, v sejni sobi ZRC SAZU, Novi trg 2, 1. nadstropje, Ljubljana.

 

Janoš Ježovnik je namestnik predstojnika Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in raziskovalec v Leksikološki sekciji. Pri raziskovalnem delu se ukvarja predvsem s slovenskimi narečji v zamejstvu, v zahodnem delu Beneške Slovenije in v Reziji, predvsem z vidika glasoslovja in naglasoslovja ter jezikovnega stika in zamenjave jezika. Sodeluje pri pripravi 3. izdaje Slovarja slovenskega knjižnega jezika (eSSKJ) in je urednik vnašalnega sistema ZRCola 2.

 

Vabljeni!

 


Photo by Raphael Schaller on Unsplash