Vabilo na nastopno predavanje dr. Mojce Žagar Karer

Vabimo vas na nastopno predavanje, ki ga bo imela kandidatka za izvolitev v naziv docentke za predmetno področje jezikoslovja, dr. Mojca Žagar Karer:

 

Vloga terminoloških načel pri urejanju terminologije.

 

Nastopno predavanje bo v torek, 9. novembra 2021, ob 12. uri, v Mali dvorani ZRC SAZU, Novi trg 4, 2. nadstropje, Ljubljana.

 

Primarni namen vsakega terminološkega dela je omogočanje uspešnega strokovnega sporazumevanja in preprečevanje komunikacijskih šumov, kar velja za obstoječo terminologijo in tudi za tisto, ki šele nastaja. Urejena in usklajena terminologija ima pozitivne učinke tudi izven matične stroke, saj so uporabniki terminologije poleg področnih strokovnjakov pogosto tudi strokovnjaki sorodnih strok, prevajalci, lektorji in ostali. V predavanju bo predstavljen mehanizem odločanja o prednostnih terminih, ki temelji na terminoloških načelih. Terminološka načela niso obvezujoča, so pa koristna pri odločanju o najustreznejšem terminu, saj se je z njihovim upoštevanjem mogoče izogniti arbitrarnim in nepremišljenim rešitvam. Na podlagi aktualnih primerov iz terminološke prakse bodo predstavljena štiri najpomembnejša terminološka načela, in sicer načelo ustaljenosti, načelo gospodarnosti, načelo jezikovnosistemske ustreznosti in jezikovnokulturno načelo.

 

Dr. Mojca Žagar Karer je vodja Terminološke sekcije in raziskovalka v Terminološki sekciji. Ukvarja se s teoretičnimi in praktičnimi vidiki terminologije. Je članica koordinacijskega odbora Historičnega seminarja ZRC SAZU, uredniškega odbora publikacije Historični seminar, širšega sestava Pravopisne komisije, uredniškega sveta Slovarja slovenskega knjižnega jezika (eSSKJ), uredniškega odbora portala Fran Terminološke komisije pri Mednarodnem slavističnem komiteju in članica upravnega odbora EAFT (European Association for Terminology). Z izvolitvijo v naziv docentke bo postala sodelavka in predavateljica na doktorskem modulu Leksikologija, leksikografija, slovničarstvo na Podiplomski šoli ZRC SAZU.

 

Vabljeni!